Wadden­fonds: natuur voorop


7 mei 2012

Voorzitter,

Het Waddenfonds is compensatie voor de schade aan de natuur die de gasboringen hebben veroorzaakt en waarmee miljarden zijn verdiend . De economie is aan de beurt geweest, nu de ecologie nog. De Partij voor de Dieren vindt dat het Waddenfonds volledig moet worden aangewend om die schade te compenseren middels projecten die de natuur versterken en verrijken.

Dit is ook in overeenstemming met de doelstellingen uit het bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds. Deze doelstellingen zijn primair gestoeld op ecologie en duurzaamheid.

‘Duurzame economische ontwikkelingen’ zijn geen vrijbrief om met geld uit het Waddenfonds economische projecten te financieren die schade toebrengen aan de natuur. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen ecologie en economie. Genoeg projecten te kiezen die wel geld en natuur opleveren.

Elk project moet bijdragen aan het vergroten en versterken van de natuurwaarden. Dat is duurzame economie: natuurlijk kapitaal is de basis voor geld verdienen en niet andersom. Dus economische projecten die leiden tot een aantasting van het Waddengebied zouden helemaal niet in aanmerking mogen komen voor financiering.

Wij dienen de volgende motie in.

Provinciale Staten verzoeken het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling:

in de Gemeenschappelijke Regeling vast te leggen dat het dagelijks bestuur ingediende projecten zal toetsen aan alle vier de doelstellingen;

in de Gemeenschappelijke Regeling als voorwaarde te stellen dat alleen projecten gehonoreerd worden die alle doelstellingen raken en daarmee te allen tijde projecten zijn die de natuur versterken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Het staat Gedeputeerde Staten natuurlijk vrij om zich uit te spreken over deze motie. Maar de motie is niet gericht op GS, het lijkt me dan ook voor de hand liggen dat GS het oordeel aan de Staten laten.

Ook is de Partij voor de Dieren van mening dat de motivatie voor subsidietoewijzing die het dagelijks bestuur maakt openbaar moet zijn, zodat er ook door derden getoetst kan worden of de projecten wel voldoen aan de in het bestuursakkoord omschreven doelstellingen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer