Revolving fund EHS


5 maart 2012

Voorzitter,

Nu natuur een kerntaak is van de provincie moet ons er alles aan gelegen zijn dit voortvarend en uitmuntend ten uitvoer te brengen. De Ecologische Hoofdstructuur is hét beleidsinstrument om de biodiversiteit te behouden. Om deze te realiseren heeft de provincie middels het natuurakkoord, het addendum en de uitvoeringsafspraken tot 2016 om 6000 hectare BBL gronden om te zetten in EHS.

Dit zogenaamde grond-voor-grondprincipe is een groot risico voor de voortgang van de kwaliteitsimpuls volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Inrichting van bestaande gronden kan pas worden aangevangen als andere gronden verkocht zijn en daarmee geld beschikbaar komt voor de inrichting.

Een oplossing voor dit probleem kan een revolverend fonds zijn. Het werkt als volgt: de provincie voedt dit fonds met middelen die in de reserve zitten voor projecten die voorlopig nog niet in uitvoering komen. Uit dit fonds worden gronden verworven en ingericht voor de EHS. Dit fonds betaalt zichzelf terug door de verkoop van BBL gronden. Stel dat Noord-Holland 10% van de BBL gronden krijgt, de norm uit het ILG-akkoord was 30.000 euro per hectare, Maar stel dat daarvan slecht 60% wordt behaalt, dan hebben we het nog over 10,8 miljoen.
Gedeputeerde Staten hebben al aangegeven met een voorstel te komen bij de begroting om de EHS te realiseren. Het lijkt een goed idee om een revolverend fonds te onderzoeken als middel om de EHS sneller en beter te realiseren.

Daarom dient mijn fractie de volgende motie in:

Provinciale Staten verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- te onderzoeken of een revolverend fonds kan bijdragen aan een efficiëntere realisatie van de EHS;
- bij de begroting 2013 Provinciale Staten te informeren over het onderzoek en mits positief een voorstel voor een revolverend fonds aan Provinciale Staten voor te leggen;
en gaan over tot de orde van de dag.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer