Voor­zit­ter­schap nieuw presidium


11 juli 2011

Voorzitter,

Mijn fractie steunt het voorstel om het presidium en het seniorenconvent ineen te schuiven. In het seniorenconvent is hier in een eerder stadium over gesproken. Toen al heeft mijn fractie voorgesteld om het nieuwe presidium zelf haar voorzitter te laten kiezen. De optie om de commissaris voorzitter te maken lag toen nog niet op tafel. Mijn fractie heeft bezwaren tegen deze specifieke optie in het kader van zuiver dualisme. Dit heeft dus niets te maken met de persoon die momenteel dit ambt bekleedt.

Allereerst is de Commissaris van de Koningin een volwaardig lid van GS . Ik vind het daarom al niet gelukkig dat in de Provinciewet is vastgelegd dat de Commissaris van de Koningin voorzitter is van zowel GS als PS. Maar dit is door een hogere overheid wettelijk vastgelegd en hebben we te accepteren. Een verdere stapeling van functies leidt tot aantasting van het dualisme hetgeen mijn fractie niet wenselijk vindt. Het idee van dualisme in 2002, bijna 10 jaar geleden, was om rollen, taken en posities van PS en GS uit elkaar te houden. Dan is het niet logisch om de voorzitter van GS ook voorzitter te maken van een commissie van PS. Het is ook niet nodig. Het nieuwe Presidium is zeer wel in staat hier zelf over te beslissen en Statenleden zijn zonder meer in staat om zelf dat voorzitterschap te vervullen.

"Ik dien daarom het volgende amendement in, mede namens de 50 plus, CU/SGP en de ouderenpartij Noord-Holland. Dit amendement heeft eveneens instemming van de PVV. Het dictum luidt:"

besluiten:
- artikel 5, lid 3, luidende “De voorzitter van provinciale staten is voorzitter en de vicevoorzitter van provinciale staten is vicevoorzitter van het presidium.” te wijzigen in: “De leden van het presidium kiezen uit de Statenleden een voorzitter en een vicevoorzitter van het presidium.”;
- en artikel 5, lid 12, luidende “De voorzitter van provinciale staten, de vicevoorzitter van provinciale staten, de griffier van het presidium en de griffier van de staten zijn belast met de voorbereiding van de vergadering van het presidium.” te wijzigen in: “De voorzitter van het presidium, de vicevoorzitter van het presidium, de griffier van het presidium en de griffier van de staten zijn belast met de voorbereiding van de vergadering van het presidium.”;
en gaan over tot de orde van de dag.


Interessant voor jou

Gasopslag Bergermeer

Lees verder

PS: Operatie \'Schoon Schip\'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer