Gasopslag Bergermeer


27 juni 2011

Introductie motie gasopslag Bergermeer

Voorzitter,

Mijn fractie dient vandaag een motie vreemd aan de orde van de dag in over de gasopslag Bergermeer. In deze motie vragen wij Provinciale Staten om beroep in te stellen bij de Raad van State tegen het Rijksinpassingsplan gasopslag Bergermeer. Eerder hebben Provinciale Staten al een zienswijze ingediend tegen dit plan. Ik vraag Provinciale Staten nu om hierop door te pakken en in beroep te gaan, en daarmee ook de gemeente Bergen niet alleen te laten staan in haar protest.

De termijn waarbinnen beroep instellen mogelijk is verstrijkt 1 juli 2011, daarom is er geen andere mogelijkheid om over deze kwestie te besluiten. Mijn fractie heeft in december 2010 het verzoek gedaan om het onderwerp in de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken te bespreken en dit verzoek is gehonoreerd, maar door volle agenda’s en verkiezingen is het onderwerp nog niet aan de orde geweest.
Hoewel wij weten dat we waarschijnlijk niet-ontvankelijk worden verklaard stellen wij toch voor om beroep in te stellen. Omdat het besluit van de minister over de gasopslag en de wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen niet goed zijn. Het voorgestelde beroep is het meest duidelijke politieke signaal dat Provinciale Staten kunnen geven.

De SP heeft mij vooraf een technische vraag gesteld naar de beroepsgronden. Dit leeft wellicht ook bij andere partijen. De beroepsgronden zullen in lijn moeten zijn met de zienswijze die PS eerder hebben ingediend.

Voorzitter, ik zou graag als dit agendapunt behandeld wordt mijn verdere toelichting geven.

Voorzitter,
Mijn fractie vraagt in de motie om in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het Rijksinpassingsplan voor de gasopslag Bergermeer, omdat het besluit van minister Verhagen niet goed is voor Noord-Holland. De gasopslag is slecht voor de natuur, voor de veiligheid van de burgers van Noord-Holland en voor het stimuleren van duurzame energie. Bovendien is er geen draagvlak en is de procedure verre van netjes gevolgd:
- er is geen draagvlak onder de bevolking om begrijpelijke redenen. De kans op aardbevingen neemt door het project toe en de impact van deze bevingen is niet gering. Dat zegt ook het MIT , niet de minste. Schoorstenen kunnen instorten en er zal meer schade aan gebouwen ontstaan. De gasopslag is dus slecht voor de veiligheid;
- de gasopslag komt in een uniek natuurgebied met grote waarde voor weidevogels en de ecologische hoofdstructuur. De effecten op de weidevogelpopulatie op de Loterijlanden zullen zeer groot zijn. Zo zal de gruttopopulatie aanzienlijk worden verstoord en niet meer herstellen. Dit terwijl een andere locatie voorhanden is, maar die is zonder goede onderbouwing afgewezen. Natuurmonumenten verzet zich dan ook, want de gasopslag is slecht voor de natuur;
- met gasopslag wordt weer gekozen voor fossiele brandstof. Nederland wordt daarmee afhankelijker van het buitenland. Kapitaal, aandacht en kennisontwikkeling gaan naar de oude energie. Gasopslag is dus slecht voor het stimuleren van duurzame energie;
- de gasopslag heeft ook nadelige effecten op de lokale economie, bijvoorbeeld voor het benutten van bedrijventerrein Boekelermeer, dat kost banen.

Maar los van de inhoud is de procedure niet netjes gegaan:
- de minister kwam toezeggingen aan de Tweede Kamer niet na, wat ook door de PVV als ‘niet chique’ werd betiteld;
- met onze eerder ingediende zienswijze op het voorontwerp Rijksinpassingsplan is nauwelijks iets gedaan, behalve op het punt van compensatie;
- een belangrijk bezwaar van PS en GS was dat de locatiekeuze slecht is uitgevoerd. Het meest milieuvriendelijke alternatief in het MER is zonder steekhoudende argumenten weggeschreven.

Het valt niet uit te leggen dat natuurschoon, de lokale economie en veiligheid moeten inleveren om de verkoop van Russisch gas door Abu Dhabi aan Engeland mogelijk te maken. De rijksoverheid dendert als een bulldozer over gemeenten, provincie en burgers heen. De vorige Staten heeft het ook echt zo ervaren.

Ik kan er niet omheen als ik de zienswijze van de gemeente Bergen lees: Bergen heeft gelijk. Als u net als mijn fractie vindt dat dit besluit of de procedure, al was het maar deels, niet deugt en hier uitdrukking aan wil geven, steun dan deze motie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

PS Kaderbrief 2012

Lees verder

Voorzitterschap nieuw presidium

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer