PS Kader­brief 2012


27 juni 2011

Voorzitter,

Allereerst wil mijn fractie het college van Gedeputeerde Staten complimenteren voor het Jaarverslag en het verkrijgen van de goedkeurende verklaringen van de accountant.

De kaderbrief is inhoudelijk een herhaling van het coalitieprogramma. Kees de Lange van de 50Plus partij merkte op dat er niets in de kaderbrief terugkomt van de inbreng van de oppositiepartijen bij het coalitieakkoord. Het is ongeloofwaardig dat geen enkel voorstel van de oppositie een verbetering zou zijn. Kennelijk is de coalitie zo overtuigd van haar standpunten dat er geen ruimte is voor verstandige aanpassingen. Daarmee vermindert de coalitie het aantal Statenleden tot 35. Dat is niet goed voor de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Om de coalitie alsnog de kans te geven wél één punt te wijzigen in de kaderbrief, beperkt de Partij voor de Dieren zich tot één onderwerp: Blueports. Voor het overige verwijzen wij naar onze bijdrage bij het collegeakkoord.

In de kaderbrief staat dat het college het initiatief Blueport en andere initiatieven in de ‘blauwe economie’ steunt. Blueports is een initiatief van het ministerie van EL&I. Doelstelling is het versterken van het ondernemerschap in de visserij(keten) en met de verschillende stakeholders te werken aan een duurzame toekomst. Waarbij via innovatie de sector wordt ondersteund de omslag te maken naar een meer duurzame en rendabele visserij .

Maar wat is duurzame visserij in tijden van overbevissing? 88% van de Europese visbestanden wordt overbevist . Vissers uit Nederland en andere EU-landen zijn daarom uitgeweken over de hele wereld. Door toedoen van Europese vissers zijn de vispopulaties elders ook overbevist . Het is duidelijk dat het roer om moet in het visserijbeleid. Het resultaat van jarenlang slecht beleid is volgens de Europese Commissie, ik citeer: ‘Weinig economische efficiëntie, grote gevolgen voor het milieu, hoog brandstofverbruik en een geringe bijdrage van de Europese visserij aan de voedselvoorziening. De zeeën worden leeggevist. Europa haalt haar vis nu al steeds verder weg.”

We bespreken de Kaderbrief en mijn fractie wil kaders stellen. Wij stellen voor bij duurzame visserij de ecosysteembenadering te volgen. Bij de ecosysteembenadering staat herstel en behoud van mariene ecosystemen centraal.
Dit betekent:
- uiteraard geen visserij op overbeviste populaties;
- geen schade aan de mariene natuur door vistechnieken, zoals de sleepnetten van de boomkorvloot die de bodem omploegen en het bodemleven ernstig verstoren;
- minimaliseren van bijvangsten, en dus zeker niet investeren in niet-selectieve vistechnieken waarbij ‘vangst’ grotendeels als ongewenste bijvangst weer overboord gaat;
- niet vissen in de Natura 2000- en OSPAR-gebieden op zee, de kraamkamers voor vissen;
- en natuurlijk aandacht voor dierenwelzijn bij de vis- en dodingtechnieken. In de grote netten worden veel vissen doodgedrukt en beschadigd. De overlevenden wacht een langere doodstrijd. Zo kunnen platvissen wel een uur blijven leven en worden veel vissen levend opengesneden om de organen en het bloed te verwijderen .

Terug naar Noord-Holland. Op welke manier en voor hoeveel geld gaan GS de Blueports steunen? Worden er strenge randvoorwaarden aan deze investeringen verbonden op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn?
Mijn fractie wil voorkomen dat grote investeringen worden gedaan in werkwijzen die weliswaar iets minder schade opleveren, maar uiteindelijk nog niet duurzaam zijn. Ofwel: marginale aanpassingen aan een slechte techniek. Investeringen in duurzaamheid moeten toekomstbestendig zijn: de verbeteringen moeten inpasbaar zijn in het einddoel van een werkelijk duurzame visserij. Anders is niet alleen de ecologie slecht af, maar wordt ook een vals toekomstperspectief gecreëerd voor de ondernemers. Is het college het met mijn fractie eens dat ook voor de ondernemers heldere einddoelen met betrekking tot duurzaamheid gewenst zijn, zodat duidelijk is welk perspectief er op de lange termijn is voor de sector?

Voorzitter, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren heeft de film Sea the Truth geproduceerd over de toestand van de wereldzeeën. Het mooiste en het lelijkste dat onder water te vinden is willen wij u laten zien. Ik heb voor alle fracties, de gedeputeerde en de Commissaris een exemplaar bij me. Mag ik u, voorzitter, als slot van mijn betoog, de DVD overhandigen?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Voortzetting herziening Structuurvisie EHS en intensieve veehouderij

Lees verder

Gasopslag Bergermeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer