Voort­zetting herziening Struc­tuur­visie EHS en inten­sieve veehou­derij


23 mei 2011

Voorzitter,

Het is vandaag een droevige dag voor de dieren, natuur, milieu, de economie, burgers, maar ook voor de boeren van Noord-Holland.
Want deze structuurvisie maakt uitbreiding van de bio-industrie mogelijk. Erger nog, het maakt de overtreffende trap van de bio-industrie, de megastal, mogelijk.
Nog meer dieren in dezelfde stal in veel te kleine hokjes, altijd binnen. Zij krijgen zo weinig ruimte dat ze elkaar bijten of pikken. Hierom worden hoektanden afgesneden of snavels afgebrand. Natuurlijk gedrag wordt onmogelijk gemaakt en de dieren lijden daar ernstig onder. Hoe lang we er over blijven praten en vergaderen: Er is maar één conclusie mogelijk: Zo ga je niet met dieren om. Het zijn levende wezens.

De snelle verspreiding van antibioticaresistente bacteriën is een gevaar voor de volksgezondheid. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat ESBL-producerende bacteriën na kippen, varkens en koeien nu ook op groente zitten. De Gezondheidsraad heeft al in 1977 gewaarschuwd voor deze risico’s. Artsen zeggen dat we nu in de gevarenzone zitten en mogelijk te laat zijn met ingrijpen. MRSA zit in onze ziekenhuizen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt voor nieuwe virussen en meer antibioticaresistentie. Q-koorts heeft duizenden mensen ziek gemaakt en er zijn inmiddels 19 mensen overleden en tienduizenden geiten geruimd. Doet u niet alsof dit nooit heeft plaatsgevonden!
Dit mag niet zo doorgaan! In het verlengde van wat in het Coalitieakkoord staat: “volksgezondheid is een belangrijk aspect in de discussie over de tendens naar verdere schaalvergroting in de intensieve veehouderij.” De Partij voor de Dieren stelt daarom een toets voor op mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid bij de beoordeling van een aanvraag voor een uitbreiding van een intensieve veehouderij. Laat er geen misverstand over bestaan: Provinciale Staten hebben de bevoegdheid om maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid. Wij stellen voor van die bevoegdheid gebruik te maken.

Het dictum luidt:
Provinciale Staten besluiten:
- in artikelen 26 lid 1 en 28 lid 2 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie op te nemen “Een uitbreiding van een intensieve veehouderij wordt getoetst op mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid. Deze toets gaat gepaard met een bindend gezondheidsadvies van de GGD.”;
en gaan over tot de orde van de dag.

Twee jaar geleden zei onze fractie de behandeling van het burgerinitiatief “Stop veefabrieken Noord-Holland” met vertrouwen tegemoet te zien. Er werd een motie aangenomen die in lijn was met het burgerinitiatief. Deze voordracht is dat niet. De provincie zwalkt, komt terug op gewekte verwachtingen, het vertrouwen in de politiek krijgt weer een knauw in deze provincie.

De PvdA stelde in de commissie ROG dat geitenhouderij onder intensieve veehouderij hoort te vallen. Terecht, en zet dat dan ook in de verordening!
Vorige week vroeg het televisieprogramma Nieuwsuur zich af: Hoe lang staat de Hollandse koe nog in de Hollandse velden? Dit blijkt alleen te lukken als de overheid zorgt voor weidegang. Dat is beter voor de koe, beter voor het milieu en past in het Noord-Hollandse landschap. U kunt er voor kiezen, of niet.

Dan de EHS: Er worden veel gebieden ontgrensd met de herijking Ecologische Hoofdstructuur, die landschappelijk wel, maar ecologisch niet zo waardevol zijn. De Partij voor de Dieren steunt die gedachtegang. De EHS is niet het instrument om landschap te beschermen. Dat is artikel 23 van de natuurbeschermingswet. Daarom stellen we voor om dat instrument te gebruiken voor die ontgrensde gebieden die dat op basis van heldere criteria verdienen. Dit kan in ieder geval gezegd worden voor de graslanden Santpoort de Delft. Het aannemen van deze motie kent geen nadelen, u heeft in de commissie gehoord hoe belangrijk de graslanden de Delft voor de cultuurhistorie zijn.

De Partij voor de Dieren stelt u voor om het Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem te versterken. Het gaat om een stuk grond dat al in publieke handen is, hoge ecologische potentie heeft en aansluit op de bestaande EHS. Een kans uit duizenden. Het kost niets, maar wij versterken de EHS en dragen bij aan het halen van het bestuursakkoord met het Rijk.

Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Aflasting Willem Arondéuslezing

Lees verder

PS Kaderbrief 2012

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer