Verklaring van geen bezwaar uitbreiding werkings­gebied Algemene Veror­dening Spaarn­woude


15 december 2008

Voorzitter,

Laat ik beginnen met te zeggen dat mijn partij verheugd is over het feit dat het recreatieschap Spaarnwoude wordt uitgebreid met de groengebieden in Haarlemmermeer Noord en Landelijk West, beter bekend onder de naam ‘Tuinen van West’.
Minder verheugd zijn wij dat uit de beantwoording van gedeputeerde Bond van vragen in de commissie WAMEN blijkt dat de nieuwe recreatiegebieden bij Spaarnwoude leiden tot een uitbreiding van de plezierjacht.
De gedeputeerde antwoordt – ik citeer “het recreatieschap Spaarnwoude is jachthouder en is in die hoedanigheid bevoegd toestemming te geven voor de jacht. Het huidige beleid van het recreatieschap Spaarnwoude is nee, tenzij en staat in principe geen plezierjacht toe “, einde citaat.
Het “nee tenzij” principe impliceert dat er aantoonbare redenen moeten zijn voor jacht, zoals schade voorkomen en populaties beheren. Het “nee, tenzij “ principe laat dus geen ruimte voor ‘jacht voor benutting’ waarvan sprake is bij plezierjacht.
Hoewel het schap vasthoudt aan het “nee, tenzij”-beleid voor jacht, blijkt dat in de praktijk wel degelijk het ‘genot van de jacht’ wordt verpacht aan een klein, select gezelschap. 5 Dagdelen per jaar mag dit gezelschap jagen op wilde eend, haas, konijn, houtduif en fazant in een gebied waar gezinnen met kinderen, joggers en schoolklassen er ongevraagd mee kunnen worden geconfronteerd.
Voorzitter, wat heeft dat met ons als provincie te maken?
Gedeputeerde Visser zegt altijd dat plezierjacht onder het rijk valt en plezierjacht alleen mogelijk is als de jachthouder daar toestemming voor geeft. In dit geval het recreatieschap Spaarnwoude dus, waarvan de collega van gedeputeerde Visser, gedeputeerde Bond, voorzitter is.
Als het gaat om beheerjacht en schadebestrijding dan heeft de provincie genoeg mogelijkheden om haar invloed te laten gelden. In dit geval heeft de provincie dat ook om de jacht te verbieden die bekend staat als plezierjacht en waar 97% van de Nederlandse bevolking tegen is.
Voorzitter wij denken dat het niet meer dan redelijk is dat gedeputeerde Bond zich sterk gaat maken om tegemoet te komen aan de wens van een overgrote meerderheid van de Noord-Hollandse burgers. Wij dienen daarom de volgende motie in.
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 15 december 2008 ter behandeling van de Statenvoordracht 101;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- de provincie zelf geen jachtrechten te laten verhuren;
-in besturen waarin de provincie zitting heeft, zich sterk te maken tegen het verhuur van jachtrechten door dat bestuur;

en gaan over tot de orde van de dag.

Interessant voor jou

Advies Bestuurlijk Commissie Muskusrattenbestrijding

Lees verder

Beleidskader Zorg en Welzijn 2009-2012

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer