Stra­te­gische nota duurzame energie


28 juni 2009

Voorzitter,

Het is goed dat onze provincie de markt van de duurzame energie gaat stimuleren. Wij zien dit als welkome aanvulling op het provinciale klimaatbeleid.

In de commissie heeft mijn fractie vragen gesteld over het begrip duurzame mest. Het blijkt dat daarmee wordt bedoeld dat de mest duurzaam gebruikt zal worden. Maar het groene etiket voor mest als energiebron, is in werkelijkheid net zo donkerbruin als een kolencentrale.

Nederland heeft door de immense veestappel een gigantisch mestoverschot (4000 kg per hoofd van de bevolking) dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen. Grote hoeveelheden veevoer worden geïmporteerd uit Amerika. Veevoer wordt daar onder meer verbouwd op gronden waar tropisch regenwoud is gekapt. Dat is allesbehalve klimaatneutraal en het is een aanslag op de biodiversiteit.
Mest is het resultaat van een inefficiënte vorm van eiwitproductie – inefficiënt omdat vele kilo's plantaardig eiwit nodig zijn voor de productie van 1 kilo dierlijk eiwit. En dat allemaal terwijl het aantal mensen dat structureel honger lijdt tot de recordhoogte van ruim 1 miljard is gestegen volgens de VN-voedselorganisatie FAO.

Dierenwelzijn is volgens onze gedeputeerde landbouw onderdeel van duurzaamheid. Nemen we dat als uitgangspunt, dan heeft dat gevolgen voor de duurzaamheid van de intensieve veehouderij.
Samenvattend kan men stellen dat de intensieve veehouderij niet duurzaam is. Het inzetten van een afvalproduct zoals mest om energie mee op te wekken is dan ook allesbehalve duurzaam.

Door het afval van deze industrie economisch te gaan waarderen, stimuleren we deze industrie indirect, met een negatief effect op de gewenste duurzaamheid. En er is nog een nadelig aspect, namelijk op de bedrijfsvoering.
Om mest goedkoper op te vangen zullen de ondernemers de dieren meer willen opstallen. Dat gaat ten koste van de dieren.

Om die redenen dient mijn fractie een motie in, met als dictum:

energie uit afvalstoffen van de intensieve veehouderij niet als groene energie te beschouwen,

Dank u wel voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer