Provin­ciale Ruim­te­lijke Veror­dening Struc­tuur­visie sterk afgezwakt door Spoedwet


17 december 2012

Voorzitter,

De spoedwet WRO slaat de belangrijkste pijler onder onze ruimtelijke verordening vandaan, de ontheffingverlening. Een beleidsneutrale omzetting is een illusie. Gedeputeerde Staten erkent dit, het gaat om een zo neutraal mogelijke omzetting. Dat is toch iets anders dan beleidsneutraal en zelfs dat is het al niet.

De gedeputeerde is er in geslaagd om het beleidsneutraal te maken met betrekking tot woningbouw en bedrijfsterreinen, maar in de gevallen van nieuwe landgoederen, uitbreidingen van agrarisch bouwpercelen en overige verstedelijking gaat het gierend uit de bocht.

De compensatieregels voor de EHS zijn niet beleidsneutraal opgesteld. Het nabijheidsbeginsel is weggelaten en daarom stellen wij per amendement voor de oude tekst terug te halen. Die tekst had onder de spoedwet helemaal niet gewijzigd hoeven te worden. Dit is een beleidswijziging die ook nog eens onwenselijk is.

En dan de megastallen. Aanvankelijk stelde GS als beleidsneutrale afwijkingsregel voor dat als een bank een verklaring afgaf, dat bouwvlakken vergroot mochten worden. Dan kan dus de Rabobank megastallen toestaan namens de provincie. Onlangs zorgde de Rabobank voor een megastal voor 38 miljoen kippen in Oekraïne. GS toonde zich gevoelig voor argumenten en keerde terug naar de eis van een bedrijfsplan, maar dat helpt niet. Want wie toetst dat plan? Niet de provincie, maar de gemeente en waarop? Daar heeft GS niets voor meegegeven. Terwijl toch het idee van de Spoedwet Wro was om ondernemers en gemeenten vooraf duidelijkheid te geven. Regels in een provinciale verordening dienen helder, begrijpelijk en niet multi-interpretabel te zijn .

Voorzitter, de structuurvisie is duidelijk. De provincie wil geen megastallen laten ontstaan. En terecht, megastallen zijn een ramp voor dieren, hun gezondheid, de gezondheid van mensen in de omgeving van deze stallen en leefbaarheid van het landelijk gebied. Onlangs bleek de gezondheidsraad niet in staat een veilige woonafstand te kunnen geven voor bioindustrie, terwijl er wel degelijk gezondheidsrisico’s aan kleven. Daarnaast het risico op nieuwe dierziektecrises, zoals Q-koorts, die ook nog kunnen overslaan op mensen en voor een pandemie kunnen zorgen, zoals de Mexicaanse griep.

Helaas is de coalitie vergeten om een eenduidige definitie van megastal in de verordening te zetten. Gelukkig is er een eenduidige definitie van een megastal en is er eigenlijk maar één definitie: de wat technische 300 NGE, welke weer aan dieraantallen te relateren is. Wij stellen voor om die definitie op te nemen in de verordening en daarmee het voorstel van de coalitie meer te laten zijn dan een dode letter in de structuurvisie. De afwijkingsregels worden natuurlijk zo aangepast dat geen megastallen mogen ontstaan.

In het coalitieakkoord staat dat een zekere definitie van intensieve veehouderij gehanteerd wordt in afwachting van een nieuwe definitie van het Rijk. Kunnen GS de laatste stand van zaken geven over die definitie van het Rijk?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer