Plezier­jacht op provin­ciale gronden


28 september 2009

EERSTE TERMIJN

Voorzitter,

GS heeft op 15-9-2009 besloten jacht toe te staan op schadeveroorzakende diersoorten op gronden die door de provincie zijn aangekocht, maar die nog agrarisch in gebruik blijven.

Ik ben verbijsterd! Want er is nogal wat verschil tussen jacht en schadebestrijding.
Het genot van de jacht is een recht dat in principe bij de grondeigenaar ligt en is vastgelegd in de artikelen 31-37 van de flora- en faunawet. Dit is plezierjacht, omdat het geen enkel ander doel dient dan het plezier van de jager.
Het genot van de jacht …. , ik verzin het niet, het staat letterlijk zo in de wet. De provincie heeft geen bevoegdheden in plezierjacht, behalve –en dat is hier cruciaal- als zij zelf grondeigenaar is.
En nog een belangrijk punt: als jacht wordt toegestaan, dan geldt dat voor alle diersoorten waarop volgens de Flora- en Faunawet mag worden gejaagd.

Als we het hebben over schadebestrijding, dan is dat geregeld via de artikelen 65, 67 en 68 van de flora- en faunawet. Bij schade aan zogenoemde “erkende belangen” kan de provincie toestaan of opdracht geven dieren te doden. Dan moet worden aangegeven welke diersoorten mogen worden gedood. De schade moet aangetoond kunnen worden en de rechter kan dit toetsen. Dat gebeurt vaak. En regelmatig blijkt de provincie de schade niet aan te kunnen tonen.
Het kan dan verleidelijk zijn om een omweg te maken om de procedures waar we zelf voor verantwoordelijk zijn. Maar deze verleiding behoort een degelijk bestuur te weerstaan.

Het besluit van GS van 15 september heeft het over lokaal schadeveroorzakende diersoorten. Maar het middel is jacht. Hiermee worden twee begrippen, die netjes door de wetgever uit elkaar zijn gehaald, door de provincie weer op één hoop gegooid.
Maar we hebben te maken met de wet, dus voorzitter, is dit plezierjacht, of schadebestrijding?

Het standpunt van de provincie is tot nu toe geweest plezierjacht niet toe te staan. Als het nu toch om plezierjacht gaat, dan heb ik de volgende vragen:
1 Waarom wordt van deze lijn afgeweken?
2 Waarom laat u belastingbetalers, die in grote meerderheid tegen plezierjacht zijn, de jacht faciliteren?

En als het gaat om schadebestrijding, dan is mijn vraag:
Waarom wordt niet de daarvoor geëigende procedure bewandeld? Die is namelijk veel zorgvuldiger.

Dank u wel.

TWEEDE TERMIJN

Voorzitter,

De gedeputeerde heeft geantwoord dat het jacht is, omwille van schadebestrijding. Maar door de jacht vrij te geven op provinciale gronden mag er meteen ook op soorten gejaagd worden die helemaal geen schade veroorzaken. Of de gedeputeerde zou een systeem moeten opzetten om de schade veroorzakende diersoorten van de andere wildsoorten te onderscheiden.
Dat zou tijdverspilling zijn, want dat systeem is er al! Dat zijn de procedures voor schadebestrijding. Daar is voor belanghebbenden een nette juridische toetsing ingesteld en zo hoort dat in een democratische rechtstaat. Maar met deze botte constructie wordt de juridische toets omzeild.
Wij vinden het onacceptabel dat de provincie buigt voor de immorele eisen van hobbyjagers. Plezierjacht op kosten van de belastingbetaler….. vanwege aankoop van de EHS nota bene. Daar komt nog bovenop dat het gewoon onzin is. Landschap Noord-Holland verhuurt in principe de plezierjacht helemaal niet. Toch is schadebestrijding geen enkel probleem voor deze organisatie.

Als de gedeputeerde vertrouwen heeft in de procedures waar hij zelf verantwoordelijk voor is, dan heeft hij dit lapmiddel niet nodig. De provincie moet zich aan de regels houden en geen plezierjacht faciliteren.

Daarom dienen wij de volgende motie in, waarvan het dictum luidt:

Provinciale Staten dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
jacht op provinciale gronden niet toe te staan,
en gaan over tot de orde van de dag.

D’66, de SP, Groen Links en ook de PvdA en het CDA hebben in het verleden aangegeven tegen de plezierjacht te zijn. Wij verheugen ons dus vast op brede steun.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer