Bijdrage Waterplan 2010-2015


16 november 2009

Voorzitter,
Ik ben erg blij met dit waterplan. Blij, omdat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt voor de vismigratie. De pompen die Nederland droog houden versnipperen jaarlijks miljoenen levende vissen. De pompen zijn noodzakelijk, maar het dierenleed is dat niet.
In dit waterplan wordt een eind gemaakt aan visonvriendelijke gemalen en kunstwerken. De waterschappen weten waar ze aan toe zijn: geen visonvriendelijke gemalen erbij en bij vervanging moet rekening gehouden worden met vismigratie. De provincie geeft het goede voorbeeld door de knelpunten in onze eigendommen aan te passen. Hiermee kan een einde komen aan misschien wel het grootste verborgen dierenleed.

De Staten stellen nu het waterplan vast vanwege de Kaderrichtlijn water. Deze uitstekende Europese richtlijn stelt ook ecologische criteria voor waterkwaliteit. Wij zijn verplicht de doelen van de Kaderrichtlijn water te realiseren. Met dit waterplan doet de provincie wat nodig is, maar ik heb twee zorgen:
Allereerst het budget, de Partij voor de Dieren heeft hier eerder over gesproken. Er is een verschil tussen de oorspronkelijke raming en wat er nu gereserveerd is. De komende twee jaar zal het budget vermoedelijk genoeg zijn, maar op termijn zal er geld bij moeten. Als blijkt dat de doelen van het waterplan door budgettaire beperkingen niet kunnen worden gehaald, dan wil ik graag de toezegging van de gedeputeerde dat zij dit de Staten meldt zodra dit bekend is.

Ten tweede maak ik mij zorgen om het fosfaat in het oppervlakte water. Er is te veel uit- en afspoeling van mest uit de landbouw om de doelen van de KRW te kunnen halen. Dat is rijksbeleid, de provincie heeft hier geen rol. Het rijk schiet hier echter tekort, zoals blijkt uit de analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving en dit waterplan. Zonder betere mestwetgeving, geen KRW-doelen, maar wel boetes uit Brussel omdat de KRW een resultaatsverplichting kent. De provincies en de waterschappen kunnen de doelen niet halen, maar daar misschien toch de schuld van krijgen. Daarom dienen wij de volgende motie in:

Provinciale Staten verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- het Rijk op te roepen het mestbeleid KRW-‘proof’ te maken;
- het Rijk op te roepen de provincies en de waterschappen in staat te stellen de doelen van de KRW te halen;

en gaan over tot de orde van de dag.

In de Statenvergadering van Zuid-Holland was gedeputeerde Water Lenie Dwarshuis enthousiast over deze motie. Zij noemde de rol in het mestbeleid van het Rijk een van de belangrijkste rollen. Zij vond het geriefelijk dat de Staten achter haar gingen staan. Wij willen onze gedeputeerde Water eveneens een steun in de rug geven op dit punt.

Ter afsluiting, voorzitter,
Het is belangrijk dat het water in Noord-Holland schoon wordt en dat beoogt deze motie, net als het waterplan.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer