Natuurpact


18 november 2013

Voorzitter,

Ik citeer uit het regeerakkoord: “De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maar we nemen er meer tijd voor.” Alleen het meer tijd nemen gaat lukken en niet zo’n beetje ook. Na 9 extra jaar is de EHS nog niet af, want het oorspronkelijke plan inclusief ecologische verbindingszones komt neer op 728.500 ha. Het natuurpact komt niet verder dan 680.000 ha, bijna 50.000 tekort. Dat is meer dan 2 keer zo groot als de gemeente Amsterdam of bijna 10 keer de Oostvaardersplassen.

Door het trager en slechts gedeeltelijk uitvoeren van de EHS worden de internationale doelen voor waterkwaliteit en natuur niet gehaald, bij lange na zelfs niet. Met dit beleid wordt 65% van de instandhoudingsdoelen gehaald, en 35% van de goede ecologische toestand in 2027.

Hoe gaat het nu verder met de Natte As, de ecologische verbindingszone die de Nederlandse veenweidegebieden met elkaar moet verbinden? Wij laten het toch niet gebeuren dat deze robuuste ecologische verbinding doodloopt bij de provinciegrens omdat Zuid-Holland en Utrecht de groene ruggengraat heeft geschrapt?

Feit is dat in Utrecht bij het afsluiten van het Akkoord van Utrecht in 2011 een groot deel van de nog niet begrensde hectares Natte As / Groene Ruggengraat in de categorie ‘te schrappen’ zijn gevallen. Deze zijn dus geen onderdeel meer van de EHS-opgave. Op basis van Bleker-beleid heeft de provincie Zuid-Holland helaas de Groene Ruggengraat, onderdeel van de robuuste verbinding Natte As, geschrapt uit haar beleid.

Ed Nijpels bekritiseerde de provincies dat ze te happig het natuurbeleid hebben aangepakt en sprak over 12 koninkrijkjes. Het is nu aan de provincie en met name de gedeputeerde om te bewijzen dat Nijpels er naast zit. De Partij voor de Dieren wil hem met de volgende motie een steuntje in de rug geven:

Provinciale Staten verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- in overleg te treden met de provincies Utrecht en Zuid-Holland hoe de robuuste ecologische verbindingszone ‘de Natte As’ te doen realiseren en functioneren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer