Jacht in stil­te­ge­bieden


18 november 2013

Voorzitter,

Het schrappen en het verkleinen van stiltegebieden, zoals voorgesteld in deze 8ste tranche van de Provinciale Milieuverordening is ons een doorn in het oor. Onze gedeputeerde milieu noemde stilte een oerkwaliteit en hij heeft gelijk dat stiltegebieden een grote kwaliteit hebben die beschermd moet worden. De PvdA heeft een motie ingediend om de stiltegebieden te compenseren, die we graag steunen.

Maar gebieden benoemen, zonder zorg te dragen dat de gebieden stil zijn; zijn dode letters. Nu kan de provincie niet alle geluidsoverlast voorkomen en moeten we dat ook niet willen, maar dat voor de hobby van enkelen de stilte verstoord mag worden is absurd. Waarom zou plezierjacht toegelaten moeten worden in een stiltegebied.

Daarom hebben we een amendement om de gebieden stiller te maken, door de luide knallen van jacht te weren uit deze gebieden:

Het dictum luidt:

PS besluiten op pagina 13 van de voordracht Artikel 4.3.2 lid 2b punt 3 na de tekst

‘bij of krachtens de Flora- en faunawet’
toe te voegen de tekst:‘met uitzondering van artikel 31 van deze wet’

zodat artikel 4.3.2 lid 2 punt 3 komt te luiden:
‘bij of krachtens de Flora- en faunawet met uitzondering van artikel 31 van deze wet’;

en gaan over tot de orde van de dag.

Het gaat dus niet om beheer en schadebestrijding, maar alleen om de jacht op de wildsoorten in het jachtseizoen, wat in de volksmond de plezierjacht wordt genoemd en waaraan de PvdA, D66 en GL in hun initiatiefnota ‘Mooi Nederland’ een einde willen maken.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer