Natuurbrug de Zandpoort Provin­ciale Staten 12-4-2010


12 april 2010

Voorzitter,

De biodiversiteit gaat hard achteruit, ondanks internationale afspraken. In Nederland is de versnippering van de natuur één van de hoofdoorzaken.. Planten en dieren hebben ruimte nodig, en die ruimte kan je creëren door ecologische verbindingen. De klimaatverandering maakt dit extra urgent. Want planten en dieren zullen mee moeten migreren met de voor hen beste omstandigheden. Daarom is de Partij voor de Dieren voorstander van ecologische verbindingen, dus ook een verbinding tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Om die gebieden te verbinden moeten drie ecologische barrières worden genomen: de Zeeweg, de spoorlijn Haarlem-Zandvoort en de Zandvoortselaan.
Een voordracht waarin de 3 noodzakelijke verbindingen waren geregeld zou beter zijn, maar we spreken vandaag over de eerste schakel, de Zandvoortselaan.

Een ecoduct kan ook een recreatieve functie aan. Een fietspad is op zich geen onoverkomenlijk probleem. Het kan zelfs helpen voor het draagvlak en een recreatieve meerwaarde hebben.
Maar de AWD is een wandelgebied en het nationaal park eerder een fietsgebied. Twee unieke kwaliteiten dicht bij elkaar. Dat moet zo blijven en daarom mag het aan te leggen fietspad niet aansluiten op de bestaande paden en dienstwegen van de AWD. De stuurgroep is niettemin gekomen met een veelbelovend tracé. Maar dit zou stuiten op bezwaren vanuit de natuurbeschermingswet. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Terecht stelde GS als eis eenheid in het damhertenbeheer. In de oorspronkelijke voordracht leek dat ineens vergeten. De gemeente Amsterdam wil terecht geen dieren doodschieten zonder noodzaak. Populatiebeheer is niet te rechtvaardigen, wat ook blijkt uit het onderzoek van Alterra in opdracht van mijn fractie. Wij hebben dat in de PS van 9 november 2009 aangeboden aan Gedeputeerde Staten, nu 5 maanden geleden. Wij hebben daarop nog geen reactie mogen ontvangen. Is het de bedoeling dat we zo langzamerhand vertegen dat we dat rapport hebben aangeboden?

Heeft de gedeputeerde eigenlijk geprobeerd om het nationaal park zo ver te krijgen om damherten niet af te schieten? Want dan is er toch ook eenheid in het beleid? In de commissie kregen wij hier geen duidelijk antwoord op. Wat is hierover besproken met het nationaal park? Waarom schieten zij nog op reeën en damherten?
In de AWD is het aantal reeën in de AWD stabiel tot licht dalend zonder jacht, maar in het nationaal park gaat het niet goed met de reeën. En ondanks afschot zijn er wel verkeersongelukken, dus daartegen het helpt ook al niet.

Terug naar het ecoduct.
Wij willen wel dit ecoduct, maar géén loopplank naar de eeuwige jachtvelden. Een jachthut aan het einde van dit ecoduct, zodat de Amsterdamse herten op een snelle executie kunnen rekenen? Het is eerder gebeurd dat 200 meter van een nieuw ecoduct een jachthut werd gebouwd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
De natuurbrug zal over het damhertkerend hekwerk gaan dat voor veel geld door de AWD is neergezet langs de Zandvoortselaan voor de verkeersveiligheid. Mogen de herten straks over de brug aan de andere kant van het hek op de weg gaan staan? Hoe gaat de gedeputeerde dat voorkomen?

Dit ecoduct mag geen aanleiding zijn voor verkeersongelukken of schieten op damherten. Dus niet schieten in de AWD, om de eenheid in het beheer te bereiken. En natuurlijk ook niet schieten omdat er een natuurbrug is waar herten overheen lopen, want dat is juist de bedoeling.. Er kunnen redenen zijn waarom afschot noodzakelijk is, bijvoorbeeld om onnodig lijden te voorkomen.
Maar het bestaan van het ecoduct,zelf kan geen reden tot schieten zijn, want dan zijn er ook ander oplossingen. Desnoods zou het ecodunt ontoegankelijk gemaakt kunnen worden voor reeën en damherten. Om dat veilig te stellen dien ik de volgende motie in:

Provinciale Staten dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- er zorg voor te dragen dat vanwege de natuurbrug de Zandpoort geen damherten worden afgeschoten;
- er zorg voor te dragen dat vanwege de natuurbrug de Zandpoort de verkeersveiligheid niet wordt verlaagd;
- alle mogelijke oplossingen hiervoor voor te leggen aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel

Interessant voor jou

Uitvoeringsprogramma duurzaam bouwen

Lees verder

Structuurvisie 2040 en de ruimtelijke verordening in cie. ROG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer