Monde­linge vragen Biomas­sa­cen­trale Diemen


8 juli 2019

De PvdD heeft mondelinge vragen ingediend over de biomassacentrale.

De heer ZOON (PvdD): Voorzitter. Ik verwijs voor de uitgebreidere tekst naar bijgevoegd stuk in iBabs en op de website. Ik zal de tekst iets inkorten. Aanleiding is de beantwoording van onze schriftelijke vragen en ook de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) in Diemen en natuurlijk ook de protestmars die al eerder genoemd is door de kinderen afgelopen woensdag tegen deze biomassacentrale. De vragen zijn opgedeeld in vier blokjes: ZZS, Stikstof, het convenant en het vervolg. Eerst de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

In de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt bevestigd dat Vattenfall zal voldoend aan de strengere ZZS-normen. Ik zie dat er 22 kg Kwik en Cadmium per jaar wordt uitgestoten en de vrijstellingsgrens is 0,075 kg per jaar. Dat kan ik niet rijmen, dus de vraag aan de gedeputeerde hoe dat kan en hoe GS omgaan met de ZZS-stoffen in de vergunning van de biomassacentrale. Hierover hebben we de volgende vragen. In de beantwoording van schriftelijke vragen (35-2019) over ZZS wordt gemeld dat “Nuon/Vattenfall zal kunnen voldoen aan de strengste ZZS-normen”. Kunnen GS uitleggen hoe de 22,78kg MVP1 kan voldoen aan de vrijstellingsgrens van 0,075kg in het activiteitenbesluit milieubeheer? Hoe wordt er door GS omgegaan met de ZZS-stoffen in de vergunningverlening van deze biomassacentrale?

Het tweede blokje is stikstof. De aanvraag en de ontwerpvergunning zijn gebaseerd op de PAS. Deze zullen deels aangepast moeten worden. Minister Schouten geeft aan in de brief “Stand van zaken PAS voor de korte termijn” van 27 juni dat stikstofruimte gezocht moet worden in interne of externe saldering. In dit geval lijkt het dat er gekozen is voor interne saldering door NUON. Om de interne saldering mogelijk te maken wordt een geactualiseerde Calculator beschikbaar gesteld, door het ministerie. Klopt het dat er inderdaad interne saldering wordt gebruikt om de stikstofuitstoot van de centrale mogelijk te maken? Wordt er gewacht met het aanpassen van de aanvraag en de ontwerpvergunning tot de geactualiseerde Calculator beschikbaar is? Qua voertuigbewegingen is er geen duidelijkheid welke haven gebruikt wordt voor de aanlevering van de enorme hoeveelheden hout. Welke gevolgen heeft dit voor de stikstofuitstoot? Is dit geen omissie in de Stikstofuitstootberekening?

Het derde blokje is het convenant. Het convenant wordt in juli 2019 ondertekend, zodra de vvgb door Diemen is afgegeven. In dit convenant staat 12 jaar plus 1 jaar uitloop voor het continue verstoken van hout toe, de basislast. Aangevuld zolang het nodig is. Het convenant wordt wellicht ondertekend door diverse partijen, ook de provincie. Waarom is ervoor gekozen dat er ontsnappingsclausules in het convenant zitten en dat het convenant door alle partijen beëindigd kan worden? Welk mandaat hebben GS om dit convenant te ondertekenen en wordt er inderdaad specifiek gewacht met de ondertekening, totdat de gemeenteraad van Diemen de vvgb heeft afgegeven? In de beantwoording op de Statenvragen staat dat er geen wettelijk kader is waarop de vergunning geweigerd kan worden. De gemeente Diemen twijfelt nog of ze de vvgb gaan afgeven. Klopt het dat bij het niet afgeven van de vvgb de provincie geen vergunning kan afgeven? Het is een maatschappelijk beladen onderwerp. Hoe en op welke momenten worden PS betrokken bij de verdere behandeling van dit vergunningsproces?

Gedeputeerde TEKIN: Voorzitter. Ik zal de blokjes nalopen. Het eerste gaat over ZZS en u vraagt hoe wordt omgegaan met ZZS. Ik concentreer mij op Kwik en Cadmium. Nuon heeft in de aanvraag aangegeven dat er mogelijk emissies optreden van de zware metalen. Deze emissies zullen met behulp van het doekfilter en het actief kool uit het afgassen gereinigd worden en zullen ruim onder de vergunde emissiegrenswaarden blijven. De opgenomen normen in de Omgevingsvergunning zijn gebaseerd op BBT in die BREF. Nou komt u met een rekensom dat ik niet kan achterhalen. U spreekt over kilogramnormen en ik heb het over milligramnormen. In algemene zin kan ik zeggen dat deze in de omgevingsvergunning Milieu worden opgenomen. Het activiteitenbesluit Milieubeheer is niet van toepassing, dat zijn algemene regels. Stel dat je geen omgevingsvergunning hebt, dan gelden die, maar nu is er een omgevingsvergunning waarin geen vrijstelling is gegeven en gelden de hierna genoemde normen altijd. In de vergunningen heeft de OD NZKG voor kwik een emissiegrenswaarde opgenomen van maximaal 0,002 NG en deze waarde ligt aan de onderkant van de BBT-range en is veel scherper dan het gestelde in het activiteitenbesluit. Voor Cadmium is een emissiegrenswaarde opgenomen van maximaal 0,015 en is veel scherper dan genoemd in het activiteitenbesluit. We moeten nog eens doorpraten over hoe u aan kilogram komt, niet vandaag, maar op een ander moment.

Dan uw vraag over de interne saldering. Voor het realiseren van de biomassacentrale is geen extra stikstofruimte nodig ten opzichte van de reeds vergunde rechten. Als het gebruik van onherroepelijk verkregen rechten onder intern salderen moet worden verstaan, is in dit geval sprake van intern salderen. De vraag over de calculator. Op dit moment is landelijk bepaald dat er geen vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming worden verleend waarbij stikstof aan de orde is. Een definitieve vergunning kan pas worden verleend als landelijk het licht daarvoor op groen wordt gezet. Welke gevolgen hebben voertuigbewegingen voor de stikstofberekening? Deze hebben geen gevolgen voor de stikstofberekening, want in het convenant is afgesproken dat het vervoer van de haven naar de centrale uitstootvrij zal verlopen. Er zal geen stikstofemissie via wegvervoer plaatsvinden.

Over de beëindiging van het convenant zijn standaardbepalingen opgenomen die u ook in andere overeenkomsten tegenkomt. De vraag over het mandaat van GS. GS hebben nog niet getekend maar hebben wel de bevoegdheid om privaatrechtelijke overeenkomsten met partijen af te sluiten, dat staat zo in de Provinciewet, en wij hebben hierover op 25 februari in de commissie NLWM met elkaar gesproken. Partij-breed ben ik uitgedaagd om hier actief aan mee te doen. Die opdracht hebben wij ter hand genomen en het college meent dat er een goed convenant is. Wij gaan het convenant pas tekenen als de vvgb is afgegeven. Dan uw laatste twee vragen over het wettelijk kader waarop de vergunning geweigerd kan worden. U vraagt of het klopt dat bij het niet afgeven van de vvgb de provincie geen vergunning kan afgeven. Dit klopt, maar wij kunnen wel in beroep gaan tegen het besluit van de gemeenteraad. Op welke momenten worden PS betrokken? U kent de werkwijze, de OD NZKG geeft de omgevingsvergunning af en de OD NHN de Wet Natuurbeschermingsvergunning. Zij zijn hiertoe door ons gemandateerd, maar omdat dit maatschappelijke weerstand oproept, zijn wij als college vanuit verschillende portefeuilles daar direct bij betrokken en zullen wij u op de hoogte houden van het eventuele vergunningsproces.

Interessant voor jou

Aanbesteding openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland frequentie buslijnen

Lees verder

Geen geld voor vervuilende pelletkachels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer