Koers­do­cument Duurzame Energie


5 maart 2012

Voorzitter,

Dit Koersdocument Duurzame Energie heeft een primair economische invalshoek. Het zet koers naar: economische groei realiseren met de productie van duurzame energie . Daar zit een gedachte achter: door kostprijsverlaging van duurzame energie de toepassing ervan bevorderen. De Partij voor de Dieren vindt het mooi als het realiseren van milieudoelen kan samengaan met het verdienen van geld, maar een Koersdocument Duurzame Energie mag niet het milieudoel uit het oog verliezen en dat gebeurt op een aantal belangrijke punten.

Zo ontbreken in het Koersdocument concrete milieudoelen. Waar koersen wij op af? Op welk percentage duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie? Volgen wij de kaders van de Europese Unie en het rijk van 20 procent duurzame energie, 20 procent energiebesparing en 20 procent minder CO2-uitstoot in 2020 ? Doelen zijn in het document niet genoemd.
Op vragen van de commissie Ruimte en Milieu antwoordden Gedeputeerde Staten dat voor de provincie het algemene doel overeind blijft om in 2020 te voldoen aan de met het rijk gemaakte afspraken over energiebesparing, productie van duurzame energie en vermindering van uitstoot van CO2. Maar wat zijn dan die afspraken concreet en waarom zijn die niet als doelstelling opgenomen in het Koersdocument? De Partij voor de Dieren stelt voor concrete doelen op te nemen met het volgende amendement:

Provinciale Staten besluiten:
- op pagina 4 tussen de 2e en 3e volzin toe te voegen: ‘Daarom streeft Noord-Holland naar 20 procent duurzame energie, 20 procent energiebesparing (ten opzichte van 1990) en 20 procent minder CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990) in 2020.’
en gaan over tot de orde van de dag.


Ook ontbreekt er in het Koersdocument een definitie van duurzame energie. Het is goed dat Noord-Holland zich inzet voor schone en hernieuwbare energie. Maar laten we dan wel investeren in écht duurzame en hernieuwbare energie, zoals energie uit zon, wind en water. Het begrip duurzaamheid wordt echter aan alle kanten uitgehold. Het vergisten van mest om energie op te wekken is allesbehalve duurzaam. Mest is als gevolg van een enorme veestapel op een klein oppervlak een afvalstroom, uit een vervuilende industrie. Dit mestoverschot wordt veroorzaakt doordat de kringloop in de veehouderijsector de laatste decennia bruut is verstoord. Grote hoeveelheden veevoer worden geïmporteerd uit Zuid-Amerika waarvoor kunstmest en pesticiden zijn ingezet. De productie daarvan veroorzaakt een grote uitstoot van CO2. Veevoer wordt verbouwd op gronden waarvoor tropisch regenwoud is gekapt. Daarbij zijn grote hoeveelheden CO2 vrijgekomen. Bovendien is mest het resultaat van een zeer inefficiënte vorm van eiwitproductie omdat vele kilo’s plantaardig eiwit nodig zijn om één kilo dierlijk eiwit in de vorm van vlees, zuivel of eieren te produceren. En ja, koeien horen in de wei en mestvergisting stimuleert het ophokken van dieren. Er is niets duurzaams of hernieuwbaars aan mestvergisting en dus hoort dit niet thuis in dit Koersdocument. Daarom dienen wij het volgende amendement in:

Provinciale Staten besluiten:
- mest niet langer te bestempelen als duurzame biomassa en daarom:
1. op pagina 27 einde alinea 1 de tekst ‘middels vergisting’ te schrappen;
2. op pagina 30 in hoofdstuk ‘Ontwikkelen van de markt voor GroenGas’ de zinnen ‘Daarnaast ondersteunt vergisting de implementatie van vergassing ...’ t/m ‘…als transportbrandstof.’ te schrappen;
3. op pagina 31 de tekst in de paragraaf ‘Faciliteren uitrol vergistingstechniek’ na de tweede volzin te schrappen tot het eind van pagina 32 en na deze tweede volzin toe te voegen 'De provincie neemt de rol op zich om het vergisten van biomassa anders dan mest waar nodig te faciliteren';
4. op pagina 35 de paragraaf 'duurzame veehouderij' te schrappen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Verder wordt er gewerkt aan MILENA, een door ECN ontwikkelde hoog efficiënte vergassingstechnologie. Op zich een heel goed initiatief, maar Nederland heeft niet voldoende biomassa hiervoor en zal dat vervolgens in grote hoeveelheden gaan invoeren. Het spijt me, maar het verslepen van grote stromen biomassa over grote afstanden is niet duurzaam. Daarom dienen wij een motie in om te voorkomen dat dit koersdocument zeer onduurzame neveneffecten heeft:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- biomassa dat over grote afstanden moet worden getransporteerd om te worden omgezet in energie niet langer als duurzaam of groen te beschouwen en deze vorm van energieproductie niet te faciliteren;
en gaan over tot de orde van de dag.


Tot slot attendeer ik u nog op het voorstel van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren om Schiphol een flinke stap te laten zetten voor een beter klimaat. Door het terrein van Schiphol in te zetten om zonne-energie in te vangen kan een kwart van het jaarlijkse energiegebruik van de luchthaven zelf duurzaam geproduceerd worden. En omdat zonnepanelen niet aantrekkelijk zijn voor vogels, reduceert dat ook nog eens de kans op aanvaringen. Bij de terreinen van de luchthavens in Denver en in Weeze in Duitsland is dit al toegepast. Ook hiierover dienen wij een motie in, samen met PvdA en D66.

Laten we een route uitzetten naar 2020, als opmaat om in 2050 volledig overgestapt te zijn op duurzame bronnen als wind- en zonne-energie, aardwarmte, waterkracht en verantwoorde biomassa .

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer