Kader­brief 2016 en voort­va­rende klimaat­aanpak


1 juli 2015

Voorzitter,

Er zijn twee recente ontwikkelingen die verwerkt zouden moeten worden in de begroting 2016 en niet in deze beleidsneutrale kaderbrief staan.
Ten eerste, het bericht dat de Milieufederatie Noord-Holland failliet zal gaan, als de provincie Noord-Holland pas in de tweede helft van 2016 projecten gaat financieren. Dit kan niet de bedoeling zijn. In 2010 financierde de provincie jaarlijks bijna 4 ton, vanaf 2013 2,7 ton en vanaf 1 januari dus niets meer: een hele forse bezuiniging. Uit de onlangs besproken evaluatie van de Milieufederatie blijkt dat “Vooral in de dossiers waar aanzienlijke, maatschappelijke belangentegenstellingen zijn zou een agenderende, draagvlak creërende rol van de Milieufederatie gemist gaan worden gelet op de spilfunctie die de organisatie nu in dat soort dossiers vervult.” Is het college bereid om voldoende projecten of opdrachten in 2016 toe te zeggen dat de milieufederatie volgend jaar niet failliet hoeft te gaan?

Ten tweede heeft Urgenda de klimaatzaak tegen de Staat gewonnen en moet Nederland een tandje bij zetten om desastreuze klimaatverandering te voorkomen. Ook duurzaamheidsgedeputeerde Ralph de Vries twitterde zijn felicitaties “energietransitie nu in stroomversnelling brengen.” De provincie moet uiteraard haar steentje bijdragen. Het zou goed zijn als elk beleidsdocument een paragraaf bevatte over de effecten van het beleid op klimaatverandering. Is het college daar waar nodig toe bereid?

Wereldwijd is 18% van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig uit de veehouderij. Dat bewustzijn mist de Partij voor de Dieren bij dit college. Het energieakkoord staat onder grote druk. Dat is onvoldoende om aan de internationale en morele verplichtingen te voldoen. Ik waarschuw de leden van de Don Quichottecoalitie dat dit meer windmolens kan betekenen. De Partij voor de Dieren stelt voor om Urgenda uit te nodigen voor een gesprek over verdergaande provinciale maatregelen, vraagt GS om een plan van aanpak op te stellen en het Rijk te vragen niet in beroep te gaan. Want we kunnen als provincie zoveel doen. Denk aan het inzetten op minder dieren in de veehouderij, het ruimtelijk kader zonneakkers snel invoeren, initiatieven voor opwekking van schone energie door particulieren te ondersteunen, isolerende maatregelen in bestaande bouw te faciliteren, als ‘launching customer’ en inkoper verduurzaming te versnellen, ruimtelijk beleid tegen veenafbraak ontwikkelen, bijvoorbeeld met natuurontwikkeling, investeren in innovatie van schone energieopwekking, –besparing en decentrale netwerken en aanjagen van CO2 arme mobiliteit, zoals fiets, elektrisch en openbaar vervoer.

Voorzitter, het zou toch bizar zijn als de provincie de milieufederatie liet omvallen in de week dat de Staat nalatig is gebleken omdat zij het milieu onvoldoende beschermd heeft.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer