Kader­brief 2015: geen bezui­ni­gingen op natuur, milieu en biolo­gische landbouw


23 juni 2014

Voorzitter,

Provinciale Staten is het hoogste orgaan van de provincie. De Staten kunnen deze Kaderbrief 2015 ongewijzigd aannemen, wijzigen, en kunnen natuurlijk besluiten níet in te stemmen. De Kaderbrief 2015 bepaalt de contouren van de Begroting 2015, maar ook de volledige sloop in de jaren direct daarop van taken als biologische landbouw, kenniseconomie, de Milieufederatie en het betrekken van vele vrijwilligers in het groen door Landschap Noord-Holland. De vraag is: laten we bijlage 2 in stand of scheuren we de bijlage eruit?

Er zijn veel redenen om niet in te stemmen met deze Kaderbrief. Ik zal een aantal redenen noemen en vraag u allen na te denken over of u achter deze Kaderbrief staat. In het dualistische stelsel mógen volksvertegenwoordigers zich kritisch en onafhankelijk opstellen naar het college van Gedeputeerde Staten. Er mág een openbaar debat worden gevoerd. En u mág zich laten overtuigen in dat debat.

Dit college beroept zich erop dat het zich wil beperken tot de kerntaken, zoals de commissie Lodders die in het rapport ‘Ruimte, regie en rekenschap’ in 2008 heeft benoemd. De door die commissie benoemde kerntaken zijn: duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (waaronder waterbeheer, milieu, energie en klimaat), vitaal platteland, regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, regionale economie, culturele infrastructuur en monumentenzorg en de kwaliteit van het openbaar bestuur.[1]

Dit zijn ruime begrippen, dat geeft dus beleidsvrijheid om iets wel of niet te doen. Bovendien heeft de provincie een open huishouding. Als u vindt dat een bepaalde taak een goede taak is kunt u daarvoor kiezen, los van het rijtje van Lodders of GS.

De Partij voor de Dieren begrijpt niets van de politieke keuzes die in bijlage 2 worden gemaakt. Het college heeft ook op geen enkele wijze gemotiveerd waarom bijlage 2 zo is samengesteld als die is. Dat is broddelwerk.

Duurzame energie: Het voornemen is om op het Investeringsprogramma duurzame energie 2,5 ton te bezuinigen. Tegelijkertijd wil GS een eigen energiebedrijf oprichten omdat duurzame energie zich onvoldoende ontwikkelt. Het lijkt eerder een afleidingsmanoeuvre voor de bezuiniging terwijl klimaat een kerntaak is.

Kenniseconomie: Een bezuiniging van bijna 2 miljoen. Maar als één ding duidelijk is, is dat er behoefte is aan innovatie, inslaan op een andere weg, in de zorg, in mobiliteit, in bouwen, in voedselvoorziening, energieopwekking. Dat zijn kerntaken.

Biologische landbouw: De ambitie van 7% wordt al jaren niet gehaald. Bizar om dan te bezuinigen. Biologische landbouw is nodig voor verduurzaming van de landbouw, een landbouw zonder gif, zonder kunstmest en met de natuur in plaats van tegen de natuur. Essentieel voor een vitaal platteland: een kerntaak.

Milieufederatie: Het is ondubbelzinnig duidelijk dat milieu en natuur kerntaken van de provincie zijn en daarvoor is de Milieufederatie noodzakelijk. Vanuit de provincie gezien is het organiseren van je eigen tegenspraak een daad van moedig bestuur, die de kwaliteit van het openbaar bestuur verbetert. De Milieufederatie doet dat al jaren met veel succes en maakt de provincie beter in de uitvoering van haar kerntaken op een wijze die de provincie niet zelf kan. Het geeft te denken dat geen enkele andere provincie zonder milieufederatie werkt.

Programma betrekken bij groen: Vrijwilligers die meehelpen aan onderhoud van dat groen en professionals van Landschap Noord-Holland die dat werk begeleiden maken onderdeel uit van de kerntaak natuur. Hoe vaak heeft gedeputeerde Bond het succes van Landschap Noord-Holland niet als voorbeeld genoemd van succesvol betrekken van burgers bij Groen? De voorgenomen bezuiniging is volstrekt contrair aan de Agenda Groen.

Culturele infrastructuur: Ook deze post staat keurig in het lijstje van commissie Lodders. Waarom dan bezuinigen op ondersteuning cultuureducatie? Waarom zo snel zorgbelang afbouwen, dat de opgebouwde kennis omvalt? En hoezo bezuinigen op monumentenzorg?

Met bijlage 2 worden de kerntaken gesloopt en wordt de provincie verder gemarginaliseerd.

Dit is de keuze die voorligt: Bijlage 2 gaat eruit, zodat de voorgenomen sloop per 1-1-2016 van tafel is.

Voor de dekking krijgt het college de opdracht een nieuw, gemotiveerd voorstel neer te leggen. Voor bezuinigingen kan over de hele linie worden gekeken en het verhogen van de opcenten is niet bij voorbaat uitgesloten. (Als het college graag minder geld had willen uitgeven dan lagen prestigeprojecten als Pallas Petten ( a 40 miljoen/3,2 jaar) en de verbreding van de Zeesluis (a 58 miljoen/4,7 jaar) meer voor de hand, omdat dit niets met de provinciale kerntaken te maken heeft.) Zie het als een gulle 2e kans van de oppositie voor het college om met een goed voorstel te komen. Het dekkingsvoorstel is in elk geval een stuk robuuster dan het blinde vertrouwen van de gedeputeerde financiën in de gedeputeerde Faunafonds. Hoe kan het dat het falende ganzenbeleid onopgemerkt blijft door deze anders zo scherpe gedeputeerde financiën?

Mocht het college niet slagen in operatie Stofkam 2, dan is een verhoging van de benzinebelasting in overweging te nemen. Een verhoging van vier en een half opcenten leidt tot de geringe belastingverhoging van gemiddeld nog geen euro per auto per maand en levert per jaar ruim € 12,5 miljoen op.

Daarmee voldoet de provincie ruimschoots aan het criterium duurzaam financieel evenwicht van het ministerie van BZK, past deze maatregel zelfs nog binnen het Coalitieakkoord, want de provincie Noord-Holland blijft de provincie met de laagste opcenten en heeft een structurele dekking voor het bouwen aan een schone, groene, innovatieve en culturele provincie.

Tot slot willen we nog een lans breken voor zonne-akkers. In 2012 is er al een motie aangenomen voor onderzoek naar zonne-energie rond Schiphol. En hoewel windturbines wel geregeld zijn in de PRV, is dat voor zonne-akkers nog niet zo. Dat zou wel eens meer kunnen opleveren dan een onderzoek naar het oprichten van een energiebedrijf. Daarom de volgende motie met als dictum:

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- een voorstel uit te werken hoe zonne-akkers ingepast kunnen worden in de PRV;
- een lijst op te stellen waar zonne-akkers kansrijk zijn.

Dank u wel.

[1] http://www.ipo.nl/files/6613/5722/8395/profielprovincies14april2010.pdf, blz. 3

Interessant voor jou

Verlagen aantal geborgde zetels in waterschap

Lees verder

Verordening vrijstelling Flora- en faunawet 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer