Kader­brief 2014


24 juni 2013

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren had een andere kaderbrief gewild. Dat was er natuurlijk een geweest die afweek van het coalitieakkoord. De discussie over het vervroegd afschrijven van wegen vinden wij niet slecht, maar onze prioriteit ligt bij het voorkomen van verdere achteruitgang van onze leefomgeving. Op dit moment is er nog 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over, dus we kunnen echt niets meer missen. De gezondheid van mens en dier staat onder druk, maar dit college lijkt meer belang te hechten een de regeldruk die ondernemingen ondervinden als gevolg van het niet op orde zijn van de leefomgeving. Dit werkt overigens averechts, want hoe verder de natuurwaarden teruglopen hoe minder ontwikkelruimte er is voor verdere bedrijvigheid. Beter is het dus om te investeren in herstel van natuurwaarden. Dát geeft een vermindering van de regeldruk.[1]

De Partij voor de Dieren plaatst het belang van een goede leefomgeving voor mens en dier bovenaan. Wij willen meer investeren in groen en duurzaamheid, want dat is nodig. De kosten willen we bij de vervuilers halen. Niet alleen omdat dit rechtvaardig is, maar omdat dit ook een stimulans is om schoner te werken en zo bijdraagt aan een beter milieu.

Een voorbeeld van vervuiling die onze provincie veel geld kost via het natuurbeheer is stikstofdepositie. We hebben al een belasting op stikstof vanuit de auto, de opcenten voor wegenbelasting, maar nog niet op stikstof uit de landbouw.

Te veel stikstof in de natuur is schadelijk voor de biodiversiteit. Kwetsbare planten hebben voedselarme omstandigheden nodig, weinig stikstof dus. Is er teveel stikstof, dan kunnen ze niet overleven en worden ze verdrongen. Dit heeft ook gevolgen voor de dieren die daar leven[2]. De grootste bron van stikstof is de landbouw. Nergens op de wereld wordt op zo’n kleine oppervlakte zoveel mest geproduceerd als in Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederland netto-exporteur is van stikstof: voor stikstofdepositie afkomstig van ammoniak geldt dat Nederland 3,3 x zo veel exporteert als het van het buitenland ontvangt[3].

Omdat de kosten van stikstofvervuiling door de provincie moeten worden opgevangen is het logisch dat de provincie het ook kan verhalen op de veroorzaker. Wij moeten de belastingdruk sowieso verschuiven van arbeid naar grondstoffen. Het is verstandiger in deze tijd om niet de arbeidsproductiviteit te verbeteren, maar duurzamer gebruik van energie en materialen. Dit betekent namelijk meer werk en minder beslag op natuur en schaarse grondstoffen[4]. Als de provincie zelf belasting op stikstofuitstoot kon heffen, zijn we ook minder afhankelijk van de grillen van het Rijk, dat elk jaar wel weer een graai doet in het provinciefonds.

Daarom stelt de Partij voor de Dieren voor om te gaan lobbyen voor stikstofbelasting. De gedeputeerde heeft mij daarom geadviseerd om de Tweede Kamerfractie te benaderen. Maar om voorstellen aangenomen te krijgen helpt het natuurlijk enorm als er een aangenomen motie ligt van Provinciale Staten van Noord-Holland en ik roep de gedeputeerde op om binnen haar partij ook te lobbyen voor een eigen stikstofbelasting voor de provincie. De motie luidt:

Provinciale Staten dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- een lobby in te zetten bij het Rijk voor een provinciale belasting op stikstof;
- de motie bij de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen;
en gaan over tot de orde van de dag.

Overigens heeft gedeputeerde Post medegedeeld in de commissie dat het college tot nu toe niet heeft gedacht aan een stikstof belasting en dat ook niet gaat doen. Dat is jammer, want dan kan dit college geen stemadvies geven over deze motie.

Daarnaast dienen wij een amendement in om de regel AG te schrappen. Deze regel verlaagt het kwaliteitsniveau van de netwerkonderdelen fietspaden, milieuaspecten en haltevoorzieningen HOV.

Het dictum van het amendement luidt als volgt:

Provinciale Staten besluiten:
- besluit 8 te wijzigen zodat die komt te luiden: “De kaderbrief 2014 vast te stellen, met uitzondering van regel AG en AD, in zoverre dat AG komt te vervallen en dat de 3,1 miljoen die daarvoor nodig zijn gevonden worden in het verminderd vervroegd afschrijven in regel AD met 3,1 miljoen.”;
en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer