Visie Noord­zee­ka­naal­gebied 2040


24 juni 2013

Voorzitter,

In het jaar 2040 zal de bevolking in Nederland gegroeid zijn naar bijna 18 miljoen[1] mensen en zal de economie duurzamer geworden moeten zijn, met meer recycling en minder gebruik van grondstoffen.

Om al die mensen van ruimte, schone lucht, stilte en schoonwater te voorzien is een lastige opgave, zeker in dit gebied omdat dit hier zo schaars geworden is. Het is tijd voor een visie die richting geeft.

Maar deze visie is geschreven vanuit de gedachte dat alles op de oude voet doorgaat: er wordt geprobeerd zoveel mogelijk “groei” te bereiken door compromissen te sluiten. Maar dat kan niet, want het gebied is milieutechnisch gezien vol.

Deze visie presenteert schijnoplossingen door het oprekken van grenswaarden voor geluid, meer stikstofuitstoot, menging van wonen en zware industrie, fijnstof te verminderen door te praten in een Milieudialoog en het opofferen van de Houtrakpolder, nota bene EHS. De visie zou moeten zijn dat we deze polder laten zoals het is, omdat we groen zo hard nodig hebben.

Voor de fijnstof dient de Partij voor de Dieren daarom de volgende motie in:

Provinciale Staten dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
- binnen zes maanden te benoemen welke de fijnstof-reducerende maatregelen in ieder geval genomen moeten worden, zoals walstroom en doekfilters;
- binnen zes maanden de termijn vast te stellen waarbinnen de concentratie fijnstof in het gebiedt binnen de norm is.”;
en gaan over tot de orde van de dag

Als enige ambitie in de visie is opgenomen: het versterken van de internationale concurrentiepositie door o.a.

het nog leger vissen van de zee met een toename van de overslag in IJmuiden met wel 50%,
kolenopslag en olie te blijven faciliteren
en grootschalige overslag van biomassa in de haven van Amsterdam.

Hoe rijmt het college deze activiteiten met verduurzaming van het havengebied?

Maar zie ook het ontbreken van een visie over windenergie. De huidige locatie biedt nu al mogelijkheden voor windenergie gelet op het Royal Haskoning DHV rapport van juni. Maar er kan vanuit gegaan worden dat richting 2040 nieuwe technieken mogelijk zijn. Blijkbaar is er een erg korte termijn visie in deze meerjarenvisie geslopen.

De Partij voor de Dieren heeft een geheel andere visie op het NZKG, één die niet de contouren van economische groei maar de contouren van een gezonde leefomgeving als uitgangspunt neemt.

De haven kan groeien, maar dan in duurzaamheid en in innovatie. Gericht op kwaliteit en maatschappelijk rendement. Gericht op bedrijvigheid die een antwoord geeft op de opgaven van deze tijd, zoals uitbreiding van de maakindustrie, cradle-to-cradle-concepten, producten maken met maximale waarde en een minimum aan grondstoffengebruik. De milieuruimte zal daarvan profiteren. Niet om weer te worden ingenomen door vervuilende industrie, maar ten bate van schone werkgelegenheid en een gezonde leefomgeving. Daar had de visie op gericht kunnen zijn.

Dank u wel.

[1] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=&PA=81584NED&D1=0&D2=0&D3=0-100&D4=0&D5=0-2,7,17,27,37,l&HD=121206-1503&HDR=T,G4&STB=G1,G2,G3

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer