Kader­brief 2013: meer inves­teren in natuur


25 juni 2012

Voorzitter,
Willen wij een visionair gedeputeerde of een boekhouder? Die vraag kwam bij mij op toen er hilariteit volgde op de opmerking van de Partij voor de Dieren dat de kaderbrief wel erg gericht was op de financiële huishouding van de provincie.

Uiteraard verwachten wij van het college een solide financiële paragraaf en daarom is het kader duurzaam financieel evenwicht zo’n open deur. Maar als u werkelijk vindt dat het hoogste doel van de provincie is om haar eigen huishouding op orde te hebben, dan moet u morgen de provincie afschaffen.
Deze kaderbrief getuigt van een boekhoudersmentaliteit zonder visie. En op de postzegel van deze brief staat “provincie met een sociaal gezicht.’ Op de achterkant van dit kaartje hoop je dan aan te treffen wat dat sociale gezicht dan is. Kleine lettertjes, iets met plustaken, maar wel minder dan voorheen, als de PvdA het goed vindt….

Voorzitter, de grijze infrastructuur is heilig in Noord-Holland. Terwijl de grijze infrastructuur door alle overheidslagen wordt gerealiseerd. De minimale groene infrastructuur is nog maar half af en het Rijk laat de provincies barsten en bombardeert natuur tot kerntaak van de provincie. En hoe pakt dit college dat op? Het lijkt in eerste oogopslag niet slecht. De groene infrastructuur blijft planologisch beschermd en er komt provinciaal geld beschikbaar.

Maar wie verder kijkt ziet een andere werkelijkheid. Het CDA zaagt, zoals eerder de VVD, aan het coalitieakkoord. De realisatie van de groene infrastructuur, de EHS, moet maar niet snel of helemaal niet gerealiseerd worden, want dat kost dan weer onderhoud. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt, nog maar 15% resteert, maakt het CDA zich meer zorgen over de beheerkosten dan om het verval van natuur. Hoeveel zet dit college volgend jaar in voor realisatie EHS? Niets, nada, noppes.
Voorzitter, natuurlijk is de Partij voor de Dieren ook voor de realisatie van nieuwe natuur vanwege het belang van de dieren. De bestaande natuurgebieden, en de kwaliteit daarvan, is onvoldoende om de dieren en planten die nu leven een goede kans te geven. Dieren die nu leven zullen dus dood gaan omdat de EHS niet gerealiseerd is.

Maar het belang van de dieren is ons belang. De achteruitgang van de biodiversiteit heeft ook gevolgen voor de mens. Het Zweedse Stockholm Resilience Centre bracht negen grenzen van de planeet in kaart die niet moeten worden overschreden om het voortbestaan van de mensheid op deze planeet veilig te stellen. Binnen deze ruimte kunnen wij onze samenleving inrichten.

Eén van deze grenzen is snelheid waarmee biodiversiteit achteruit gaat. En de snelheid waarmee soorten uitsterven is hoger dan de kritische grens die de onderzoekers stelden. Terwijl biodiversiteit zorgt voor cruciale natuurlijke processen, zoals waterzuivering, koolstofbinding, zuurstofproductie en voedselketens, denk ook aan bestuiving en plaagbestrijding door insecten. Kunnen we zonder? Nee, nog geen vijftien minuten. Robbert Dijkgraaf, toen nog voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, zei dat de grote en noodzakelijke veranderingen alleen haalbaar zijn als er ‘politiek leiderschap’ komt. Er is een mentaliteitsverandering en gedragsverandering nodig van ongekende schaal. De onderzoekers concluderen: “Business as usual is not an option.” Oneindige groei in een eindige wereld is niet mogelijk en met natuurwetten valt niet te onderhandelen. Nodig is een diepgaande zorg voor al het leven en de planeet en een economie gebaseerd op de grondstoffen die we hebben.

Daarom dient de Partij voor de Dieren een amendement in om volgend jaar te investeren in natuur en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is goed voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Wij hebben ruimte gevonden binnen de kader van het coalitieakkoord. De nieuwe stelpost macro-economische tegenvallers vervalt. Die willen wij benutten om investeringen in de realisatie van de EHS mogelijk te maken. Of wil de coalitie liever elk jaar geld over houden voor de balanspost wegen?

Provinciale Staten besluiten:
- regel I ‘Economische vooruitzichten: prudente raming renteopbrengst en macro-economische tegenvallers’ in de tabel op de bladzijde 13 van de Kaderbrief 2013 te schrappen alsook te schrappen op bladzijde 15 van de Kaderbrief 2013 vanaf de zevende regel van boven Regel I – economische vooruitzichten : renteopbrengst en macro-economische tegenvallers tezamen met de onder dat kopje vallende tekst ;
- in de tabel op bladzijde 15 toe te voegen aan regel K voor aankoop EHS voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 respectievelijk 8,00, 7,75, 7,50 en 7,25.

en gaan over tot de orde van de dag.
Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer