Jaar­re­kening 2011: meer inves­teren in natuur


25 juni 2012

Voorzitter,
Graag feliciteert de Partij voor de Dieren het college en de ambtelijke organisatie met de goedkeurende verklaring van de accountant voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid. Elk jaar zeggen de Staten en het college weer tegen elkaar dat dit natuurlijk een vanzelfsprekendheid moet zijn, maar dat dit gelukkig ook zo is, al is dat niet altijd zo geweest. Maar zolang de Partij voor de Dieren het college controleert was er elk jaar een goedkeurende verklaring. Datzelfde geldt overigens voor de aanwezigheid van mevrouw Post bij de provincie Noord-Holland en de goedkeurende accountantsverklaring. Hier past een waarschuwing dat van een statistische relatie niet zonder meer een causale relatie kan worden afgeleid.

Toch moet er ook een kritische noot vallen. Deze Staten hebben een format voor de begroting en de jaarrekening gemaakt en het is nu aan het college om dat goed uit te voeren. Als ik het voorzichtig zeg, dan is er nog ruimte voor verbetering. Overigens verschilt het zeer per portefeuille. Daar waar de heer Bond nog enkele schoonheidsfoutjes moet wegwerken, lijkt de commissaris nog te moeten beginnen met het implementeren van het format. Het kan niet dat grote verschillen in de jaarrekening ten opzichte van de begroting niet worden uitgelegd in duidelijke taal. Ook worden er redenen gegeven die geen verklaring kunnen geven voor het afwijken van de begroting omdat de genoemde redenen al bekend waren ten tijde van de begroting. Het is ongeloofwaardig dat er tabellen vol nullen staan, er is dus niets uitgegeven, maar dat er allemaal resultaten zijn geboekt. Voor niets gaat de zon op, maar een speechschrijver kost geld. Als er dus 90 toespraken zijn geschreven voor gedeputeerden, dan kan het niet dat daar 0 euro voor wordt verantwoord. Ongetwijfeld kunt u alle voorbeelden die in de commissie en hier zijn besproken uitleggen, maar dan moeten de Staten streng zijn. De feitelijke verklaring moet niet in het Statendebat komen, maar hoort al beschreven te zijn in de jaarrekening. Een betere uitvoering van het format van de jaarrekening is echt bittere noodzaak. Een goede verantwoording van de besteding van belastinggeld door de volksvertegenwoordiging raakt immers rechtstreeks aan de integriteit van het openbaar bestuur.

Bij het lezen van de jaarrekening blijkt de desastreuze impact van Henk Bleker. Zoveel doelen die de provincie wilde uitvoeren voor landschap, natuur, recreatie en water werden vertraagd en zitten in de gevarenzone. Het totaalbedrag van de Blekerroof is 19,7 miljoen euro, alleen in Noord-Holland, alleen in 2011. Toevallig precies het bedrag dat Provinciale Staten hadden afgeschreven op het depositie bij Landsbanki. Door de uitspraak van de IJslandse rechter werkt deze meevaller positief op het saldo van de jaarrekening, welke gebruikt is om wegen af te schrijven.

Voorzitter,
Dat er stevig bezuinigd moet worden door het Rijk is evident, maar de provincie kent geen staatsschuld. Er is een positief eigen vermogen en ook dit jaar een positief resultaat. Is dit het juiste moment om zoveel geld te steken in het vervroegd afschrijven van de balanspost wegen? Laat ik daar helder over zijn. De Partij voor de Dieren had de meevaller willen investeren in de projecten die door Bleker in de gevarenzone zijn gebracht. Want als wij de kerntaak natuur serieus nemen, terwijl de natuur achteruit holt, dan moet er nu niet worden geaarzeld. Ik zal daar, bij de kaderbrief, op terugkomen.
Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer