Fiets-ecoduct HOV \'t Gooi


9 juli 2012

Voorzitter,

De discussie rond HOV 't Gooi heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk afgespeeld rond Blaricum. Het is treurig dat diverse partijen, om wat voor reden dan ook, niet met elkaar in gesprek kunnen blijven. De huidige oplossing lijkt dan ook nog niet op een finale overeenstemming en we hopen dat de partijen op een voortvarende manier verder gaan met de invulling van goed openbaar vervoer in de regio.

Goed openbaar vervoer is ook waar de Partij voor de Dieren voor staat. Deze moet betrouwbaar en toegankelijk zijn. HOV 't Gooi voldoet dan ook aan deze uitgangspunten en gaat een belangrijke verbinding worden.

De vrije busbaan wordt weliswaar langs bestaande verkeersroutes aangelegd maar haalt wel een kaasschaaf langs de natuur. In alleen Blaricum al zal 't Merktracé, het Meenttracé en zelfs de meerijd variant de nodige schade veroorzaken. Er moeten tot 255 bomen verplaatst of gecompenseerd worden.

Natuur is niet oneindig te compenseren, je kunt het niet oppakken en ergens anders weer neerzetten. Tevens leert de praktijk dat het altijd de sluitpost is. Hoe lang wacht het Westerschelde-estuarium al niet op de Hedwigepoldercompensatie? Is de gedeputeerde het met ons eens dat de natuurcompensatie royaal en bij het inpassingsplan in kannen en kruiken moet zijn?

Want dit gebied is zeer kwetsbaar en kostbaar. Alterra schrijft hierover: “De route Monnikenberg-Anna’s Hoeve is nog de enige mogelijkheid om de natuurgebieden in het Gooi te verbinden met de natuurgebieden op de Heuvelrug. Iedere ingreep die de - nu al zeer beperkte - ruimte voor de verbindingszone verkleint of de kwaliteit van de habitat in de verbindingszone aantast zal de functie van de ecologische corridor verzwakken en er wellicht zelfs toe leiden dat deze onvoldoende effectief is om de natuurdoelen te behalen. In dit verband dienen ecologische aspecten zwaar mee te wegen in de besluitvorming over de HOV en in de keuze van een tracévariant voor deze busverbinding.” Kan GS zich vinden in dit standpunt?

Daarnaast onderschrijft dit rapport onze mening dat een smal ecoduct met een fietspad erover, geen ecoduct is maar gewoon een hele mooie fietsersbrug. Alterra adviseert: geen aanleg van recreatieve paden op het ecoduct over de spoorlijn of in de faunatunnel onder rijksweg A27.

Hiervoor hebben wij dan ook een amendement dat de verwijzingen naar het fietspad over het ecoduct schrapt uit de TWIN-H projectomschrijving.

Provinciale Staten besluiten:
in de TWIN-H projectomschrijving op pagina 5 de zin “Over het ecoduct zal ook een recreatief fietspad worden aangelegd” te schrappen en de tekening hierop aan te passen;
in de TWIN-H projectomschrijving op pagina 9 bij Deeltracé 5B de tekst “en fietspad” te schrappen;
in de TWIN-H projectomschrijving op pagina 9 bij Deeltracé 5C de tekst “, incl. fietspad over ecoduct” te schrappen;
en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer