Kader­brief 2011


28 juni 2010

Voorzitter,

Wij zijn zeer teleurgesteld over deze Kaderbrief. Zowel qua inhoud als structuur is de brief ons niet bevallen. Ik begin bij de structuur:

Als wij afgaan op het persbericht van GS, dan is er een kerntakendiscussie geweest en heeft de provincie op basis daarvan taken afgestoten. Ik citeer:

“De provincie zal zich in de toekomst concentreren op een aantal kerntaken op het gebied van ruimtelijke ordening en economie, verkeer en vervoer en cultuur. Hiermee volgt de provincie het advies van de commissie Lodders die in 2008 het ministerie van Binnenlandse Zaken adviseerde over de taken die het beste door een provincie kunnen worden uitgevoerd.” einde citaat.

Alsof er een Lodders staalkaart bestaat! Leg de staalkaart langs de verschillende activiteiten van de provincie en je ziet vanzelf of het een kerntaak is. Maar zo specifiek is Lodders niet; die beperkt zich tot het advies dat provincies zich concentreren op het ruimtelijke-economisch domein en cultuur. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat alles binnen dat domein een provinciale taak is.
Wat eronder valt is voor discussie vatbaar. De discussie over kerntaken hebben wij node gemist.

Uit de toelichting in de Kaderbrief is zelfs per bezuinigingsvoorstel niet duidelijk of het een bezuiniging is vanwege Lodders, of vanwege geldtekort. GS hanteren namelijk onbepaalde standaard zinnen, zoals: “Taken aanpassen en/of beëindigen”.
Maar wat is het: En of Of? Als er sprake is van korting, dan zal het wel aanpassen zijn. Wordt er geen geld meer begroot, dan zal het wel beëindigen zijn.
Maar de standaardzin aanpassen was kennelijk teveel moeite.

Uit de toelichting blijken geen argumenten waarom een taak als kerntaak wordt gezien of niet, dan wel hoe dat past binnen Lodders. GS geeft wel een kader mee hoe Lodders plus wordt gezien in algemene zin, maar bij de accenten wordt dat kader niet toegepast. De nazending van stukken gaf nieuwe standaardzinnen: “De taken en activiteiten worden afgestemd op het Loddersprofiel.” En er staan zijn veel woorden die niet veel meer bedoelen dan: We gaan bezuinigen.

De algemene kerntakendiscussie moet GS in deze kaderbrief nog uitwerken naar de verschillende beleidsactiviteiten, want met deze kaderbrief is het voor volksvertegenwoordigers onmogelijk hun controlerende taak uit te oefenen. Wij kunnen alleen gissen naar uw overwegingen.

Er had een helder beschreven moeten worden wat een kerntaak is. Daarna had per bezuiniging duidelijk moeten zijn aangegeven waarom die taak geen kerntaak is. Of als het wel een kerntaak is, waarom er toch op bezuinigd wordt. En ook wat de gevolgen van de bezuiniging zijn en hoe die worden opgelost, bijvoorbeeld door overdracht naar de gemeente of een zachte landing elders. Daarom dienen wij de volgende motie in:

Provinciale Staten dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
- in komende bezuinigingsvoorstellen duidelijk te verwoorden waarom een beleidsactiviteit wel of geen kerntaak is, waarom er (toch) bezuinigd wordt, wat de gevolgen zijn van die bezuiniging en eventueel hoe de activiteiten zonder de provincie voortgezet kunnen worden;
en gaan over tot de orde van de dag.


Landschap Noord-Holland beheert Noord-Hollandse natuur. Mijn fractie twijfelt er niet aan dat die stichting een kerntaak uitvoert. GS vinden klaarblijkelijk van niet, want Landschap Noord-Holland staat nu onder de accenten gerangschikt. Waarom? Uit de nazending blijkt dat GS juist wel LNH als een kerntaak beschouwt, hoe zit het nu?
Wij hadden ons iets kunnen voorstellen bij een ingeboekte verminderde bijdrage op basis van de verwachte efficiencyslag die wij verwachten als de provincie met Landschap Noord-Holland een uitvoeringscontract sluit. Maar nu worden financiële risico’s volledig bij de stichting gelegd en dat vinden wij niet juist; het gaat hier immers om een kerntaak.

De Milieufederatie Noord-Holland houdt de provincie scherp. Wij waarderen het dat deze organisatie zich zowel zeer kritisch, als constructief opstelt naar de provincie. Vanuit de provincie gezien is het organiseren van je eigen tegenspraak een daad van moedig bestuur, die de kwaliteit van het openbaar bestuur verbetert.
De milieufederatie doet dat al jaren met veel succes en maakt de provincie beter in de uitvoering van haar kerntaken op een wijze die de provincie niet zelf kan. Zonder meer een kerntaak, lijkt ons, maar waarom is dit volgens GS een accent?

Ik heb het IVN al genoemd in onze bijdrage over het jaarverslag. Het IVN doet fantastisch werk voor de provincie. Honderden vrijwilligers begeleiden groepen Noord-Hollanders om kennis te maken met onze natuur; ruim 2000 excursies, waarmee 40.000 tot 60.000 mensen meegenomen worden de natuur in, elk jaar!
De evaluaties van Natuur en milieueducatie zijn zeer lovend. Niet alleen leren mensen dingen, maar het leidt daadwerkelijk tot gedragsverandering. Duurzaamheid dus! En natuur en milieueducatie is erg goedkoop, omdat het meeste werk gedaan wordt door enthousiaste vrijwilligers. Wat zonde om dat netwerk kwijt te raken.
Wij vinden het belangrijk dat het aanvalsplan milieueducatie gewoon wordt uitgevoerd. Gedeputeerde Post stelde dat milieu weliswaar een kerntaak is, maar educatie niet. Daar stel ik tegenover dat duurzaamheid wel in het “Profiel provincie” staat en dat milieueducatie een middel is om tot duurzaamheid te komen. Zo is gedeputeerde Heller onlangs teruggegaan naar de basisschool.

Wij begrijpen de logica van GS dat het openbaar vervoer door het Rijk wordt gefinancierd en dat andere provincies geen eigen geld toevoegen. Daar staat tegenover dat openbaar vervoer en regionale bereikbaarheid wel degelijk als kerntaken worden gezien en dat een open huishouding betekent dat wij kunnen besluiten niet te bezuinigen op deze kerntaak.
De burger die ook op zijn budget moet letten kan zijn auto verkopen, maar dan is het openbaar vervoer het alternatief. Als wij daar nu op bezuinigen gaat dat ten koste van juist de meest kwetsbare of milieubewuste burgers.
En ziet GS niet in dat als de buurtbussen verdwijnen leegloop van dorpen en afname van bedrijvigheid wordt aangewakkerd?

Promotie en stimulering van biologische landbouw lijken in eerste instantie de bezuinigingsdans te ontspringen. Maar schijn bedriegt. Het uitgetrokken bedrag voor biologische landbouw blijft weliswaar gelijk, maar nu moet er ook iets verwerpelijks als aquacultuur ook uit gefinancierd worden. Zo blijft er dus minder over voor biologische landbouw.
En het opmerkelijke is dat gedeputeerde Bond het beleidsdoel voor biologische landbouw nog niet heeft gehaald. De doelstelling voor aquacultuur wel. Het beleidsdoel is gehaald, aan het collegeakkoord is voldaan. En dan wordt er, een week voor wij met de bezuinigingsopgave worden geconfronteerd, een garantie van een half miljoen gegeven.
Hoe moet ik dat met elkaar rijmen? Waarom steken we nu de beperkte middelen niet in de doelen die we nog niet gehaald hebben?

Ik moet u melden dat wij niet over iedere bezuiniging een afgewogen oordeel hebben. Daarvoor is de informatie die wij van GS hebben gekregen te beperkt.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Stand van zaken, toekomst en herijking EHS

Lees verder

Jaarverslag 2009

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer