Initi­a­tief­voorstel Partij voor de Dieren: subsi­diering opvang wilde dieren


31 januari 2011

Voorzitter,

Vandaag stemt u over hulp aan 21.000 wilde dieren die door de mens gewond zijn geraakt. U staat voor de keus of u een klein bedrag, slechts 0.00375% van de begroting, over heeft voor heel veel kwetsbare dieren die van de provincie afhankelijk zijn. Want er is geen overheid zo belangrijk voor wilde dieren als de provincie.

Gedeputeerde Staten stelden in hun advies dat dit initiatiefvoorstel onderhandelingspositie van de provincie met het Rijk verslechtert. Als PS vóór de feitelijke decentralisatie al de portemonnee trekken, dan zal het Rijk dat niet meer doen, zo redeneert GS.

Voorzitter, mijn fractie wil GS hierin best tegemoet komen. Wij stellen daarom voor de structurele subsidie niet meteen in te stellen, maar de subsidieverordening alleen voor te bereiden. GS en PS zullen pas in de toekomst over de subsidieverordening besluiten, zodra de decentralisatie van de taken van de Flora- en Faunawet een feit is. Dit voorkomt dat de onderhandelingspositie met het Rijk in gevaar komt.

Wanneer de decentralisatie plaatsvindt en hoeveel geld er mee komt is nog niet bekend. Dat de decentralisatie door gaat staat echter vast. Daarom willen wij de gedeputeerde de opdracht geven zich sterk te maken voor de opvangcentra en voor te bereiden dat de subsidieverordening gedekt is als de decentralisatie een feit is.
Wij hebben daarom de besluiten van ons voorstel zo gewijzigd dat het de onderhandelingspositie van GS juist versterkt.

Het voorstel van de Partij voor de Dieren is helder: de opvangcentra moeten nu aan de verscherpte eisen van het Rijk voldoen: administratie en dierverblijven moeten beter. Daarom stellen wij voor € 30.000 ter beschikking te stellen voor die aanpassingen. Er is dekking voor dit bedrag uit de investeringsimpuls voor het faunabeheer. In 2010 en 2011 was en is € 750.000 beschikbaar, maar in 2010 is dat bedrag bij lange na niet opgegaan en teruggevloeid in de algemene middelen. Deze € 30.000 kan daar dus makkelijk vandaan worden gehaald. Het gaat er alleen om of u dat wilt.

Ten tweede stellen we u voor om voorbereidingen te treffen om de opvangcentra voor wilde dieren structureel te steunen. Dat wordt een kerntaak van de provincie als de bevoegdheden uit Flora- en Faunawet worden gedecentraliseerd. Laten we niet onnodig tijd verliezen met procedures, maar ons voorbereiden op wat komen gaat en de subsidieverordening opstellen.

Wij danken alle partijen en Gedeputeerde Staten voor de feedback op ons oorspronkelijke voorstel. Op basis daarvan hebben wij alle praktische bezwaren tegen dit voorstel weggenomen. Wat nu voorligt, is een kwestie van politieke wil. Er is een zorgplicht voor de dieren. Die zorgplicht kunt u juridisch omzeilen. Wij vragen u met klem om dat niet te doen.

U bent bereid € 30.000 uit te geven ten behoeve van gewonde dieren – of u wilt dat niet.

Dank u wel!

Interessant voor jou

Zonne-energie op publieke gebouwen

Lees verder

Interpellatiedebat faunabeheerplan damhert

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer