Gebruik motie 110 om in een groen en duurzaam Noord-Holland te inves­teren


26 maart 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat het college de motie 110 redelijk goed heeft uitgevoerd. Er is een goede doorlichting van de reserves gedaan en die heeft 69 miljoen euro gevonden die maar niet tot besteding kwamen van provinciale doelen. Goed dat we die nog dit jaar kunnen investeren in een duurzamere provincie, dat is tenslotte hard nodig.

Wij zijn grotendeels akkoord met de voorgestelde bestedingen, zoals het voorkomen van veenafbraak, natuurinclusieve landbouw, investeren in natuurgebieden en de energietransitie. Allemaal onderwerpen waar de Partij voor de Dieren eerder voorstellen voor deed.

Wij betreuren het dat het college na een uitgebreide notitie over de eiwittransitie daar niet in wil investeren. Deze onvolkomenheid willen we vandaag herstellen met het volgende amendement:

Amendement Grootschalige Eiwittransitie

Hiermee maken we 2 miljoen beschikbaar voor pilots met lisdodde en Azolla en geven we een extra impuls aan het bestaande programma voor zeewier. Plantaardige eiwitten zijn veel milieuvriendelijker dan dierlijke eiwitten en bovendien veel diervriendelijker. Met de eiwittransitie wordt Noord-Holland duurzamer, diervriendelijker en bieden we perspectief aan boeren in veenweidegebieden. Met de toevoeging “grootschalig” hopen we ook de VVD op haar wenken te bedienen.

Ons initiatiefvoorstel Groen doet kinderen goed, past uitstekend in de voorwaarden van motie 110. Hiermee willen we 1 miljoen subsidie beschikbaar maken om basisscholen te helpen hun grijze schoolpleinen om te toveren in groene natuurtuinen.

Contact met natuur leidt tot minder depressie, pesten, obesitas en ADHD, en meer concentratie, creativiteit en zelfstandigheid. In een tijd dat kinderen steeds minder natuur in hun leven hebben, garandeert een groen schoolplein dagelijkse toegang tot de natuur voor ALLE kinderen, juist ook voor hen die dat het hardst nodig hebben. Natuur is een kerntaak van de provincie en mensen in aanraking brengen met de natuur hoort daarbij.

We boeken dubbele groene winst: met ieder grijs plein dat groen wordt en direct zorgt voor gelukkigere kinderen, en met de keuzes die deze kinderen op latere leeftijd gaan maken. Kinderen die op jonge leeftijd veel in contact komen met de natuur en natuur en milieueducatie hebben gehad, kiezen later voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon (IVN & VU).

Een duurzamere leefstijl, dat is kiezen voor openbaar vervoer in plaats van de auto, voor groene in plaats van grijze energie. Een gezonder voedingspatroon, dat is een dieet rijk aan plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten. Groene schoolpleinen zijn een concrete, effectieve investering in een groener Noord-Holland. Dit is een gemakkelijke kans om Noord-Holland flink groener achter te laten. En dat is hard nodig. Daarom het volgende amendement:

Amendement Subsidieregeling Groene Schoolpleinen

Met de Tweede Begrotingswijziging wordt heel veel geld dat oorspronkelijk voor openbaar vervoer was bedoeld naar kapitaallasten wegen overgeheveld[1]. OV geld naar de Auto-tak van de Duinpolderweg gaat. Er gaat al genoeg geld naar asfaltprojecten. De balans in deze provincie is zoek. En dan voldoet dit project ook nog niet aan de kaders van motie 110. De oproep tot uitvoering, wordt hier omgezet naar een extra storting zonder resultaat op korte termijn. Het ligt dus voor de hand om dit project uit deze lijst te schrappen en in een reserve te storten conform de kaders van motie 110. Dan kunnen dit jaar nog projecten worden ingediend en uitgevoerd met deze middelen. Zoals de groene schoolpleinen en de eiwittransitie.

Dat er jaarlijks een onderbesteding is hoort bij de provincie. Tegelijkertijd hebben we een lange termijn tekort op de reserve groen, terwijl we zoveel meer natuurlijk nodig hebben. Daarom stellen we samen met GroenLinks voor om niet bestede middelen niet meer vrij te laten vallen naar de algemene reserve, maar naar de reserve groen. Daarmee dichten we waarschijnlijk het gat in de lange termijn natuurbegroting. Daarom de volgende motie.

Provinciale Staten dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

- geld dat vrijvalt te reserveren voor de Reserve Groen tot het moment dat er voldoende middelen zijn om het NNN/EHS in 2027 af te ronden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter, er is al genoeg wat deze Staten verdeeld, maar motie 110 is unaniem aangenomen. Laten we dit traject dan ook gezamenlijk afronden, oppositie en coalitie, en niet slechts het voorstel van GS volgen.

Dank u wel.

[1] 50 van de 69 miljoen onder motie 110 was oorspronkelijk voor openbaar vervoer bedoeld (zie Toezegging onderzoek reserves en uitvoering motie 110).

Interessant voor jou

Borg onafhankelijkheid Waddenfonds

Lees verder

Bijdrage PS Wijziging PRV         

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer