Coali­tie­ak­koord 2015 - 2019


26 mei 2015

Voorzitter,

Dit is niet het coalitieakkoord waar de wereld beter van wordt, en Noord-Holland ook niet. Het gaat al mis bij de titel: Ruimte voor Groei. Dat had ruimte voor groen moeten zijn. Wie de provincie alleen kent uit het coalitieakkoord zou denken dat in Noord-Holland een groot gebrek is aan geld en wegen, want deze coalitie zet in op groei van de economie door meer asfalt. Net als het vorige college trouwens, zoveel nieuws is er niet. De duurzaamheid zit ‘m vooral in het recyclen van het college. Partij voor de Dieren verdriedubbelde bij de laatste verkiezingen en is daarmee relatief de grootste winnaar. Dit signaal is echter voorbijgegaan aan de onderhandelaars. Het besef dat wij met zijn allen op dezelfde planeet moeten zien te overleven, mensen en dieren waar ook ter wereld, mist in dit coalitieakkoord.

Een pijnlijk voorbeeld van dit korte termijn denken is het woord ‘klimaat’. Terwijl de wereld alle zeilen moet bijstellen om te voorkomen dat de Aarde meer dan 2 graden opwarmt, wordt in dit akkoord alleen gesproken over het investeringsklimaat. Het tegengaan van klimaatverandering en de leefomgeving weer gezond maken zouden de hoofdthema’s moeten zijn, maar voor deze problemen steekt deze coalitie het hoofd in het zand.

De mooie woorden over duurzame energie moeten het oude windmolenstandpunt van het Don Quichottecollege verbloemen en behelzen rommel als kernenergie, en biomassavergisting. De Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen pleit tegen het gebruik van biomassa omdat het niet duurzaam is. Hoort deze coalitie dat niet of steekt zij weer het hoofd in het zand?

Al is de Partij voor de Dieren blij dat onze motie voor zonneakkers is overgenomen en de inzet voor energiebesparing via het Servicepunt Duurzame Energie is een lichtpuntje in de duisternis richting energieneutraal wonen.

Zo’n lichtpuntje is er niet voor ganzen. De arme dieren worden net als door de nieuwe oude coalitie met alle mogelijke middelen vervolgd en gedood. Het vergassen van ganzen mag en daarmee wordt het antidierenbeleid van het nieuwe oude college bij gebrek aan succes voortgezet. Wat denkt u daar nou echt mee te bereiken? De ganzen zijn slechts een symptoom van de fabriekslandbouw met het dode land van Braks en Bleker. De natuurlijke variatie in het landschap is verdwenen en daarmee de biodiversiteit. Wat overblijft is een egale, groene woestijn. Zouden ergeen ganzen zijn, dan vindt de natuur wel een andere kandidaat om het ecologisch vacuüm op te vullen. Muizen bijvoorbeeld, zoals in Friesland. De landbouw is volledig losgezongen van de natuur en voor die werkelijkheid steekt deze coalitie het hoofd in het zand.

De melkveehouderij maakt zich op voor een enorme schaalvergroting. Wakker Dier, het CLM en Natuur en Milieu luiden de noodklok, maar het belang van de koe in de wei of mest- of melkoverschotten blijft onvermeld. Vage teksten over schaalvergroting zijn een aankondiging voor megastallen. De Partij voor de Dieren wil een heel andere landbouw. Om de Aarde gezond te houden is het verminderen van vlees en zuivel noodzakelijk. Wat er geproduceerd wordt, moet met fatsoen voor dieren en de omgeving worden gemaakt. Daartoe zal de Partij voor de Dieren een voorstel schrijven: “De koe in de wei, het kalf hoort daarbij.”

Op natuur wordt maar liefst 33 miljoen bezuinigd. Ter vergelijking: asfalt krijgt er 44 miljoen bij. Hoe kan de coalitie dezelfde ambitie behouden, met 33 miljoen minder? Met alleen inzaaien van akkerranden wordt de biodiversiteit in deze provincie echt niet gered.

Het geloof in de sprookjes van de Programmatisch Aanpak Stikstof en de milieudialoog is een gevaarlijke illusie. Stikstofdepositie verstikt de natuur en fijnstof kost tussen de tien en vijftien duizend extra levens. Gemiddeld verliezen mensen een half tot een jaar en veel kwaliteit van leven. De lucht kan je niet schoonvergaderen. In plaats van luchtvervuiling bij de kop te pakken, steekt deze coalitie het hoofd in het zand.

In de Waddenzee zet deze coalitie in op het verder faciliteren van de economie ten koste van de dieren en de natuur. De Partij voor de Dieren pleit al jaren, evenals de universiteit van Groningen, voor een moratorium op visserij in de Waddenzee om de ecologie te laten herstellen. Maar de coalitie steekt het hoofd in het Wadzand voor de dramatische toestand van het werelderfgoed.

Evengoed complimenten voor de korte maar heldere paragraaf over waterkwaliteit. Goed dat de partijen erkennen dat landbouwgif en plasticsoep ernstige bedreigingen zijn voor ons water en onze gezondheid.

Dat het coalitieakkoord niet lijkt te zijn dichtgetimmerd geeft wel hoop voor verdere verbetering. Een aanzet treft u in de Statenbrede Annex die oppositiepartijen hebben samengesteld uit verkiezingsbeloften van een coalitiepartij en waarvoor een meerderheid lonkt. We horen graag wat het oude nieuwe college daarvan vindt.

Voorzitter, de Europese Commissie onderhandelt over het Transatlantic trade and investment partnership, TTIP en CETA en deze verdragen kunnen grote gevolgen hebben voor onze provincie:

Bedrijven kunnen straks overheden voor een tribunaal slepen, buiten de nationale wetgeving om, als een overheidsbeslissing negatief uit kan pakken voor de mogelijke winst van een bedrijf.
Multinationals en de Verenigde Staten krijgen invloed op nog te vormen wet- en regelgeving, ook van de provincie.
Liberalisatie van overheidsbedrijven dreigt: wat betekent TTIP voor PWN en Liander?

De Partij voor de Dieren is niet bereid om soevereiniteit uit handen te geven aan Washington. Het beschermen van het publieke belang en het voorzorgsprincipe: ze mogen niet ondergeschikt worden gemaakt aan handel, waar vooral multinationale ondernemingen en hun aandeelhouders van profiteren.

Ruim 200 Franse en 100 Duitse gemeenten verzetten zich tegen TTIP. En Brussel, niet de Europese Commissie, maar de Brusselse gemeenteraad, nam met algemene stemmen een anti-TTIP motie aan. Wij roepen u op om dat ook te doen.

Daarom de volgende motie samen met de SP:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

-in interprovinciaal verband, in Brussel en Den Haag de mening van Provinciale Staten over CETA en TTIP uit te dragen;
-in interprovinciaal (IPO) verband de dialoog aan te gaan met andere provincies die zich zorgen maken over de gevolgen van CETA en TTIP;

en gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter,

Ruimte voor groei? De nieuwe oude coalitie vergroot vooral de groene staatsschuld en houdt het hoofd in het zand: Oneindige groei in een eindige wereld is namelijk niet mogelijk. De kosten van de groei worden betaald door mensen en dieren, niet alleen in deze provincie.

Tot slot: het is een fabeltje dat struisvogels bij gevaar hun kop in het zand steken. Problemen niet onder ogen zien, is geen oplossing.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer