Bijdrage initi­a­tief­voorstel Geen Jacht in Stil­te­ge­bieden


2 maart 2015

Uitgesproken in de Provinciale Statenvergadering van 2 maart 2015. Terug te zien op video: klik hier.

Voorzitter,

OPENING

"Stilte… Even geen geluid…..dit doet iets met de sfeer…het raakt ons…..het kan een gespannen stilte zijn, of de spanning dat er iets in de lucht hangt, of juist niet…een weldadige rust.

Stilte is een kwaliteit. Maar stilte is ook kwetsbaar. Elk geluid doorbreekt de stilte en daarmee de rust. Daarom is het niet alleen belangrijk, maar ook nodig om stilte te beschermen tegen overbodig lawaai. Daarom hebben we stiltegebieden en moeten Provinciale Staten die beschermen met goede regels. Daarmee geeft Provinciale Staten uitvoering aan de wet Milieubeheer en de Europese richtlijn omgevingslawaai.

We staan daarom geen lawaai toe voor een hobby. Nou ja, behalve voor de jacht. Zonder reden, tegen internationaal recht in en zonder noodzaak. De vraag die nu voor ligt is of we die uitzondering willen laten bestaan.

Dit initiatiefvoorstel is juridisch solide. Het kan volgens expert judgement de toets van de rechter zeker doorstaan. Het eigendomsrecht wordt dus goed afgewogen tegenover het maatschappelijk belang. Nergens wordt iemand onevenredig benadeeld. De eventuele extra administratieve lasten voor de provincie zijn beperkt. Het is niet strijdig met hogere wetgeving. Dit initiatiefvoorstel gaat over de jacht, niet over beheer en schadebestrijding.

BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING

Dit voorstel gaat over de jacht in het jachtseizoen, op de wildsoorten dus. Dus niet over ganzen, niet over vossen en niet over kraaien of herten. Daarvoor verandert niets. Volgens GS zouden jachtaktehouders hun jachtakte kunnen verliezen, maar een sluitende redenering waarom die aktes zouden moeten worden geweigerd heb ik van het college niet gehoord. Het enkele feit dat je niet met het geweer mag jagen in een gebied maakt niet automatisch dat geen jachtakte kan worden verleend. Duizenden hectares natuurgebied worden al verhuurd, zonder dat daar mag worden gejaagd en dus met als enige doel om een jachtakte te verkrijgen. Als de redenering van GS zou kloppen, dan verliezen honderden jachtaktehouders volgend jaar sowieso hun akte. Ik verwacht dus niet dat dit voorstel ook maar één jachtakte kost.

Juridisch Rapport van advocaten van Gedeputeerde Staten - Pels Rijcken

Als er vaker adviezen van deze kwaliteit worden gegeven dan adviseer ik een andere advocaat. Want het Pels Rijckenrapport is een foutenfestival. Hoewel ik niet wil uitsluiten dat de wens om tot deze conclusie te komen groter was dan de wens om een zorgvuldig rapport te schrijven. Het verkeerd gebruik van termen uit de Flora en Faunawet valt op. Ik citeer: “Gesteld kan worden dat pas sprake is van de gelegenheid om te jagen (de jacht uit te oefenen) wanneer op alle 5 bejaagbare soorten wild gejaagd kan worden.” Einde citaat 1. jagen en de jacht is in de Flora en faunawet niet hetzelfde, 2. strikt genomen zijn er 6 wildsoorten. 3. Jachtrecht kan per soort verhuurd worden en het is dus onzin dat alle soorten bejaagbaar moeten zijn voor een jachtakte. Pels Rijcken impliceert eigenlijk dat een jager zijn jachtakte moet inleveren als er geen fazanten voorkomen om zijn jachtveld, want dan kan hij er niet op jagen. Absurd, maar GS heeft met dit advies genoeg juridische mist gecreëerd voor een meerderheid. Maar ik kan het niet nalaten op te merken dat Pels Rijcken nergens stelt dat dit initiatiefvoorstel niet kan.

SLOTWOORD

Voorzitter, ik zie niet wat de indieners nog meer hadden kunnen doen om ons te verzekeren van een juridisch doorwrocht voorstel. De vraag is echt politiek of we voor een hobby een geluidsbelasting van 170 dB in strijd met internationaal recht willen toestaan. De indieners wilden dat niet. Na drie commissievergaderingen is het tijd om de volgende stap te zetten. "

EINDE EERSTE TERMIJN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWEEDE TERMIJN

Aanhouden

Voorzitter, enkele leden, nota bene mede-indieners, hebben gevraagd om het voorstel aan te houden. Daar heb ik echter geen goede reden toe gehoord. Aanhouden impliceert dat ik verwacht dat op een later tijdsstip er meer kans is op een meerderheid. Dus als u kunt aangeven wat u nog nodig heeft om voor uw eigen voorstel te stemmen, dan hoor ik het graag. Maar tot die tijd: dit voorstel is al meerdere keren uitgesteld en de rek is er wat mij betreft uit.

Dank u wel.

Tot slot
Ik ben actief geworden voor de Partij voor de Dieren omdat een politieke partij het recht van een motie, amendement en initiatief heeft. Daarmee kan klare wijn geschonken worden over de opvattingen van alle partijen. Het is aan elke volksvertegenwoordiger om af te wegen of zij de stilte willen beschermen of de plezierjacht willen blijven toestaan. Allebei kan niet. Maak uw keuze en leg het de kiezer uit. Ik zou zeggen voorzitter, via u, wees scherp en stem.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer