Bijdrage Windpark Spuisluis


12 februari 2018

Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van nu en is vereist om de wereld goed achter te kunnen laten aan de generaties na ons. Wat we nalaten komt op hun bordje terecht. Omdat er beperkt de tijd is om de energietransitie te laten slagen, is de situatie urgent.

De Partij voor de Dieren vindt het van zeer groot belang dat onze samenleving zo snel mogelijk de overstap maakt van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energie. De huidige manier van energieopwekking leidt niet alleen tot klimaatverandering, maar ook tot andere grote problemen voor mens, dier en milieu (zie Groningen en vervuiling van Waddenzee door kolencentrales).

De massale overstap naar duurzame, hernieuwbare energie met behulp van bijvoorbeeld wind, water en zon, kan dus niet langer op zich laten wachten.

Ook groene energie mag echter geen ontoelaatbare negatieve impact hebben voor mens, dier en natuur. De PvdD vindt het belangrijk om ook deze negatieve effecten zo veel mogelijk te vermijden en te verminderen. Daarom vindt de Partij voor de Dieren dat we bij de inzet van hernieuwbare energiebronnen altijd goed blijven kijken naar mogelijkheden om die negatieve gevolgen zo klein mogelijk te maken. Telkens opnieuw zal er een gefundeerde afweging moeten plaatsvinden als er ergens een windmolenpark wordt gepland. Bij die besluitvorming dienen burgers betrokken te worden.

En in deze zaak is dat gebeurd. Wij hebben ook geen reden om nu aan de onderzoeksresultaten, die zijn gecontroleerd door de deskundigen voor luchtkwaliteit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, te twijfelen.

De plek voor het windmolenpark is in principe perfect: een industrieterrein. We moeten overlast en vervuiling veroorzaakt door de vervuilende, fossiele industrieën, niet afschuiven op windparken. De oorzaak van de vervuiling in het gebied moet bij de bron worden aangepakt en wij blijven hameren op strengere normen om de lucht in dit gebied en elders gezond te maken.

PvdD staat voor duurzaamheid, maar ook voor mededogen en bescherming van de belangen van de zwaksten tegen het recht van de sterksten. Het geschil over de rechten van de woonbootbewoners moet nog worden beslecht bij de Raad van State, maar feit is dat de boten al decennia in het gebied liggen. Een goede overheid die de burger beschermt, heeft de taak om te waarborgen dat mensen die hun huis en haard moeten verlaten een redelijke compensatie krijgen, voldoende om zich elders goed te kunnen vestigen. Kan het college toezeggen dat zij zich hiervoor zullen inspannen?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel Schuilstallen

Lees verder

Bijdrage Kustpact PS 26 maart 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer