Bijdrage Wadden­fonds: Uitvoe­rings­kader aan PS voor­leggen             


16 november 2015

Voorzitter. Vorige maand bezocht ik het jubileumsymposium van de Waddenvereniging, welke 50 jaar geleden is opgericht om te voorkomen dat Ameland zou worden ingedamd, waarmee de Waddenzee voorgoed zou verdwijnen. Dat is gelukkig niet gebeurd, maar helaas wordt het Waddengebied nog steeds bedreigd door de economische activiteiten van de mens. Zo stelde Han Olff, hoogleraar Ecologie in Groningen, na 10 jaar onderzoek dat een groot aantal diersoorten dreigt te verdwijnen uit de Waddenzee, met name door visserij op garnalen en mossels.

Het is daarom van essentieel belang dat er bij de besteding van de gelden van het Waddenfonds nauwkeurig wordt afgewogen of de gestelde natuurdoelen niet in het geding zijn. Een gedegen democratische controle is daarom zeer gewenst, niet in de laatste plaats omdat wij als provincie cofinanciering ter beschikking hebben gesteld. Is de Gedeputeerde dit met ons eens?

Voorgestelde wijzigingen op de Gemeenschappelijke Regeling van het Waddenfonds doen echter afbreuk aan deze democratische controle: de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op begrotingswijzigingen wordt geschrapt, en de vaste termijn van vier jaar voor het opstellen van het Uitvoeringskader wordt losgelaten. Kan de Gedeputeerde bevestigen dat dit het geval is, en dat het dus mogelijk zal worden dat het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds slechts 1 keer in de 8 of 10 jaar een Uitvoeringskader aan PS aanbiedt?

Voorzitter, de Waddenzee verdient onze volle aandacht. Daarom dienen wij de volgende motie in, waarvan het dictum luidt:

“PS verzoeken het college van GS om in de Gemeenschappelijke Regeling PS de mogelijkheid te bieden het AB van het Waddenfonds op te roepen om een nieuw Uitvoeringskader op te stellen en deze aan PS voor te leggen ter vaststelling."

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer