Bijdrage TWIN-H Greenport Aalsmeer: verduur­zaming glas­tuinbouw


12 december 2016

Als de hele wereld ons Westerse consumptiepatroon zou overnemen, zouden we vier aardbollen nodig hebben (Van Doorn). Met name de productie van dierlijke producten trekt een zware wissel op natuur en milieu. Een eiwittransitie naar een meer plantaardig voedingspatroon lijkt dus onafwendbaar. De glastuinbouw kan in die transitie een belangrijke rol spelen. Op dit moment is de glastuinbouw echter nog een onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing, omdat er veel landbouwgif wordt gebruikt en het oppervlaktewater daardoor ernstig vervuild raakt. Ook is de glastuinbouw een grootverbruiker van vooral fossiele energie.

Gelukkig bevat deze voordracht de ambitie om daarin verandering te brengen. Zoals op pag. 5 te lezen valt is een deel van het budget van 4,8 miljoen dat voor herstructurering beschikbaar wordt gesteld, bedoeld voor “het toepassen van maatregelen (o.a. energie, water, milieu) die leiden tot duurzame glastuinbouwbedrijven en –gebieden.” Dit zijn mooie woorden, waarvan voorkomen moet worden dat het slechts woorden blijven. Tijdens de commissiebehandeling bleek echter dat er geen enkele concrete voorwaarde of gespecificeerd doel aan deze subsidie verbonden is; onduidelijk is hoeveel van de 4,8 miljoen zal worden besteed aan duurzaamheid en welke maatregelen er getroffen zullen moeten worden door de subsidieontvangers op het gebied van energie, milieu en water. Daarom dienen wij, samen met de ChristenUnie-SGP en GroenLinks, de volgende motie waarin wij GS opdragen “in de nog door GS vast te stellen Uitvoeringsregeling Herstructurering Greenport Aalsmeer concrete eisen op te nemen om de transitie naar duurzame energie, het verminderen van het gebruik en de emissies van bestrijdingsmiddelen, het verminderen van het watergebruik en het voorkomen van watervervuiling te realiseren.”

Het Programma Duurzaamheid van de Greenport Aalsmeer bevat doelen voor 2025; dit subsidietraject geldt voor projecten met een minimale economische levensduur van 10 jaar, dus moeten er nu wel concrete eisen komen om die doelen minimaal te halen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer