Bijdrage: inpas­singsplan windpark West­frisia


6 februari 2017

Voorzitter,

In dit agendapunt kunnen we het over twee dingen eens zijn, de urgentie voor de energie transitie in Noord-Holland is hoog en het bewonersparticipatie traject in dit project heeft te wensen overgelaten. Onze fractie wil over beiden wat opmerken.

Over het eerste: Zowel in Europa als elders ter wereld wordt het ene record na het andere gebroken wat betreft temperatuur en het niveau van de zeespiegel, dit concludeerde Het Europees Milieuagentschap (EEA) recent nog.[1] Vandaag werd bekend dat Nederland de thuisbasis wordt van een nieuw, internationaal top kennisinstituut voor actie tegen klimaatverandering.

De Klimaateffecten treden nu al op. Het lijkt onvermijdelijk dat ze sterker voelbaar gaan worden. Klimaatverandering tegengaan is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan als mensheid, ook in de provincie Noord-Holland.

Dan het bewonersparticipatie traject; dat is & was teleurstellend, getuige de vele mails die we gekregen hebben. Het heeft zich voortgesleept en voortgesleept en een hele gemeenschap in verontwaardiging gebracht en verdeeld. Dat kan niet de bedoeling zijn, ongeacht de uitkomst en we vragen de gedeputeerde hier aandacht aan te besteden en ons nog eens te verzekeren dat, los van hoe de beleving van het proces is geweest, er geen onoorbare zaken gebeurd zijn. Wij zijn als statenleden geen partij in deze zaak tussen de projectontwikkelaars en de bewoners, maar we moeten wel oordelen of we als bestuur een goed besluit gaan namen en ook of er dus sprake is van goed bestuurd. In dit geval moeten ons daarbij kunnen verlaten op de uitspraken van het college; dus college; de vraag; kunt u ons verzekeren dat er voorzover u weet geen onoorbare zaken gebeurd zijn?

Zijn er betere plekken voor windparken? Zeker. Had de procedure beter ingericht kunnen worden? Zonder twijfel.

Echter wij stellen ons op het standpunt dat we het ons niet meer kunnen veroorloven om te kiezen tussen of zee, of land of wind of zon. U weet dat de Partij voor de Dieren de opgaaf van 685,5 MW veel te weinig vinden. Wij zijn voor duurzame energie, waar mogelijk en zoveel mogelijk. CO2-reductie is een noodzaak en uitstel kunnen wij ons niet permitteren, dat is niet alleen onze mening, dat is ook de mening van talloze anderen, zoals bijvoorbeeld de UNEP, maar ook de mede ondertekenaars van de klimaatwet. Een door de coalitie gekozen limiet van 685,5 MW laat onze provincie, in onze ogen, de kantjes ervan af lopen en willen meer duurzame energie, maar ook minder overlast. Daarom de volgende motie om de limiet los te laten.

Dank u wel.

[1] http://www.eea.europa.eu/nl/highlights/steeds-ernstiger-risicos-voor-ecosystemen (Rapport EMA: “Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer