Bijdrage Koers NH2050     


18 december 2017

De PvdD vindt de Koers NH2050 een mooie stap richting een duurzamer Noord-Holland waarin de bescherming van de leefomgeving centraal staat. Wij zijn erg content met de passage over het tijdig realiseren van de Kaderrichtlijn Water en de WHO-normen voor luchtkwaliteit. Ook vinden wij het positief dat dierenwelzijn wordt genoemd als eis waaraan de landbouw zal moeten voldoen. Daarenboven is de ambitie om bodemdaling te stoppen en waar mogelijk te herstellen goed nieuws voor zowel het klimaat als de veenweidegebieden. De formulering van deze ambitie mag echter van ons nog scherper, en daarom zijn wij mede-indiener van de amendementen van GroenLinks.

Niet blij zijn wij echter met de paragraaf over Schiphol. Het is betreurenswaardig dat de aangenomen motie “Groei Schiphol van de baan” totaal anders is uitgelegd door GS en er verwarring is ontstaan over de inhoud van die aangenomen motie, die toch echt heel duidelijk is. De inwoners van Noord-Holland willen geen groei. Punt. Ook vanwege klimaatverandering is verdere groei zeer onverantwoord, zoals ook de rechter in Wenen vorige week oordeelde over het vliegveld aldaar. Bovendien is de formulering van de tekst nu zodanig dat wij ons als provincie committeren aan groei van Schiphol, terwijl de Milieu Effect Rapportage nog moet uitwijzen of groei überhaupt wel mogelijk is. Daarom stelt de PvdD voor om het woord “groei” aangaande Schiphol te vervangen door “ontwikkeling”.

De tekst over woningbouw is enigszins aangepast en in plaats van “primair hoogwaardig binnenstedelijk” staat er nu “vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden”. Hoe moet dit “aansluitend op” worden gelezen? Wordt hiermee het aanwijzen van uitleglocaties en het opofferen van groene ruimte bedoeld? Graag een reactie van het college.

Tot slot nog een voorstel wat betreft de ondertitel van het document. De huidige ondertitel, “Balans tussen economische groei en leefbaarheid”, doet vermoeden dat wij bereid zijn om in te leveren op leefbaarheid ten baten van economische groei en bij het debat op 9 oktober en 13 november kwam juist naar voren dat zowel de meerderheid van de Staten als de bevolking van Noord-Holland leefbaarheid en welzijn prioriteit vinden en economische groei níet ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving willen laten gaan. Daarom zou de PvdD graag een alternatieve ondertitel aandragen, en wel “Een gezonde leefomgeving en een duurzame economie”.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer