Bijdrage 1e Begro­tings­wij­ziging: mest­ver­gisting en vislood


6 maart 2023

We moeten onze collega Statenleden er soms aan herinneren, maar PS is het hoogste orgaan. Wij gaan over besteding van geld en kunnen op elk moment bijsturen. Vandaag met de bespreking van de begrotingswijzing, is zo’n logisch moment.

Wij willen twee onderwerpen aankaarten: het geld dat wordt besteed aan onderzoek voor technieken voor mestvergisting en het geld en het geld voor hengelen.

Eerst over de mestvergisting. Milieuorganisatie waarschuwen al jaren dat daarin investeren een doodlopende weg is. Mestvergisting is volgens het OM fraudegevoelig. Maar het brengt ook weinig op, terwijl het de maatschappij – hier en elders – vooral veel kost. We hadden hier afgesproken om de klimaat- en natuurcrisis integraal en bij de bron aan te pakken. Het geld dat we hebben moeten we nu zo slim mogelijk besteden voor bronoplossingen en echt toekomstperspectief voor boeren en burgers. Investeren in onderzoek naar mestvergisting klinkt misschien leuk, maar het is nog meer rommelen in de marges, weggooien van geld in schijnoplossingen die ons alleen afhankelijk maken van het oude destructieve systeem.


Daarom de volgende motie, ingediend met DENK, met het dictum:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten op:

- in het vervolg geen geld meer te besteden aan (onderzoek naar) mestvergisting en mestvergistingstechnieken;

- in plaats daarvan het maatschappelijke geld te gebruiken voor bijvoorbeeld experimenten met akkerbouw zonder mest en het stimuleren van echt duurzame initiatieven die boeren helpen overschakelen naar biologisch en plantaardig;

en gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter, dan het tweede punt.

Ik ga iets bekennen: toen ik een kind en puber was heb ik best veel gehengeld. Toen was ik me nog niet bewust van de schade die ik veroorzaakte. Er was ook niemand om me daar bewust van te maken. Gelukkig is het van mijn kant helemaal goed gekomen. Maar we zien dat de macht der gewoonte in de hengelsector sterk is. Jaarlijks komen tonnen, vrachtwagens vol schadelijk vislood in ons water terecht. Dit probleem speelt al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het CDA stelde toen al vragen over het probleem van vislood. Toen werd ook verwezen naar alternatieven en werd beloofd met de sector samen te werken om het probleem aan te kaarten. Er is jarenlang ingezet om met pilots en projecten hengelaars te stimuleren over te schakelen naar milieuvriendelijke alternatieven. Maar de resultaten laten zien dat dit niet of onvoldoende werkt.[1]

Daar heeft Stichting Gezond Water bij haar inspraak in de provincie ook over verteld. De resultaten van jarenlang inzetten van maatschappelijk geld in zulke pilots is dat zelfs tegen de afspraken van de Green Deal in, de hoeveelheid vislood is gestegen.

De tienduizenden euro’s belastinggeld die nu worden uitgegeven aan alternatieven voor vislood is weggegooid geld. De huidige bestemming van 12.500 euro voor de hengelverenging in Amsterdam is weer veel geld voor iets waar de hengelsector zelf al decennia tijd voor heeft gehad. Nu wordt de vervuiler betaald, in plaats van laten betalen. Dat gaat in tegen het principe van vervuiler betaalt. De Partij voor de Dieren wil slimmer omgaan met maatschappelijk geld. Geld dat keihard nodig is voor kwetsbare mensen, om de enorme problemen met onze waterkwaliteit op te lossen, etc.


Daarom het volgende amendement, dat we samen met DENK indienen:

PS besluiten om besluit 6 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

6. De Eerste Begrotingswijziging 2023 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

het project “Amsterdamse Hengelsportvereniging , pilotproject loodvrij vissen” vervalt en de daarvoor gereserveerde 12.500 euro vloeit terug naar de reserve;


Het is tijd voor de provincie om echt een streep te trekken. Meerdere organisaties, waterwinbedrijven en overheidslagen hebben het verbod op vislood opgenomen. Op meerdere plekken waar o.a. PvdA, GL en D66 daarvoor. Logisch ook, want het is een heel sterk signaal vanuit de overheid en laat zien dat we bescherming van ons water en gezondheid van mens en dier serieus nemen. Maar dit college zoekt steeds geitenpaadjes en schuift verantwoordelijkheid door naar EU.

Daarom de volgende motie, ingediend samen DENK, met het dictum:

roepen GS op:

  • bij het verhuren van visrechten zo snel mogelijk als aanvullende voorwaarde een verbod op het vissen met lood op te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Voorzitter, provinciaal ruimtelijk adviseur zei het onlangs treffend: “Overheden zijn al 50 jaar kampioen wegkijken, geitenpaardjes ontwikkelen en doorschuiven. Dat moet nu afgelopen zijn.
NU moet worden doorgepakt.”

Laten we breken met de oude cultuur van doorschuiven en rommelen in de marges. Laten we – juist nu we van mensen thuis ook vragen om moeilijke keuzes te maken – het goede voorbeeld geven.
[1] Vissen met giftig lood? Misdadig als je weet wat het met de gezondheid van een kind doet”. https://www.bndestem.nl/bergen...

Interessant voor jou

RRK Rapport Landbouw- en Voedseltransitie Noord-Holland

Lees verder

Bijdrage Waddenfonds begroting 2024 en jaarstukken 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer