Begro­tings­be­han­deling


10 november 2008

Voorzitter,

De begroting is in de eerste termijn in algemene termen besproken en in de commissies zijn de detailvragen gesteld en beantwoord. Ik zal mij daarom beperken tot de concrete aanpassingen die wij de Staten willen voorstellen.

Ik merk op dat veel nieuw beleid in de Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland terecht is gekomen. Deze begroting is vooral een voortzetting van beleid dat al in uitvoering is. Bij dat beleid hebben wij in het verleden al kanttekeningen gezet, die wij niet allemaal zullen herhalen. Dat houdt overigens wel in dat als wij later op deze dag vóór de begroting stemmen dat doen met inachtneming van die eerdere kanttekeningen. U kunt dit beschouwen als een algemene stemverklaring.

Het stimuleren van viskwekerijen blijft ons een doorn in het oog. Viskwekerijen zijn namelijk niet duurzaam en ook niet diervriendelijk.
Voorzitter, ook in dieronvriendelijkheid bestaan gradaties.
Tot de zwaarste graad van dierenkwelling behoort het opensnijden en verwijderen van ingewanden van dieren die niet verdoofd of gedood zijn, maar zich ten volle bewust zijn van dit proces. Ze voelen alles!
De dood treedt ook bij dieren in die situaties niet meteen in. Het dier lijdt op de ergst mogelijke manier…. En dit is de standaard manier waarop met vissen wordt omgegaan bij viskwekerijen. De dieren worden in feite levend ‘verwerkt.’
Het is voor ons onbestaanbaar, dat de provincie dit toestaat, laat staan dat de provincie dit stimuleert!

In de commissie WAMEN is aangegeven dat er aandacht is voor de manier waarop vissen in viskwekerijen worden gedood, maar de door ons daarover gevraagde gegevens hebben we niet gekregen.
We willen en kunnen niet anders dan u bij dezen een minimumeis mee te geven, om in elk geval het allerergste te voorkomen. We doen dat met de volgende motie:

Provinciale Staten dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- op geen enkele wijze ondersteuning of medewerking te verlenen aan producenten die vis niet verdoven voor de slacht;
en gaan over tot de orde van de dag.

Alle partijen claimen dierenwelzijn belangrijk te vinden. Stimuleren van de grofste vorm van dierenmishandeling zou op basis daarvan door alle partijen moeten worden afgewezen. Wij verwachten dus veel steun voor de motie.

Voorzitter,
We blijven bij dierenwelzijn, we zijn immers de Partij voor de Dieren.
Miljoenen dieren in onze provincie die niet behoren tot huisdieren of vee, die dus niet vallen onder het verzamelwoord ‘gehouden dieren’, zijn aangewezen op zichzelf. Deze in het wild levende dieren zijn afhankelijk van hun omgeving. En juist voor die omgeving, die zich meestal buiten de bebouwde kom bevindt, heeft de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid. De provincie is dan ook de meest aangewezen overheid om zich te bekommeren om deze groep dieren, met zaken als ruimtelijke ordening, milieu, natuurbeleid en waterhuishouding en natuurlijk het flora- en faunabeleid. De dieren in het wild zijn dus erg afhankelijk van provinciaal beleid. Maar juist deze dieren komen niet aan bod met de huidige interpretatie van dierenwelzijn van GS.
Dierenwelzijn is het welzijn van dieren, dus welzijn van een specifieke groep. Het meest logische zou zijn dat dierenwelzijn valt binnen de portefeuille zorg en welzijn. Maar dat is niet het geval, want dierenwelzijn valt in onze provincie onder de landbouwbegroting. Wij hebben gevraagd naar de reden daarvoor, maar een antwoord hebben we ook op deze vraag nog niet gehad. Zolang binnen die begroting het geheel aan dierenwelzijn goed wordt behartigd, kunnen wij daarmee best leven. Maar uit antwoorden van de gedeputeerde landbouw maken wij op dat dit niet het geval is:
Dierenwelzijn, dat geen directe relatie heeft met de landbouwbegroting, komt niet in aanmerking voor aandacht van deze gedeputeerde. Hij zegt zijn handen vol te hebben aan de doelstellingen van zijn portefeuille.
Gelukkig hebben wij meer dan één gedeputeerde, zodat er ook sprake kan zijn van een andere verdeling van taken. Immers, een gedeputeerde spreekt nooit voor zichzelf, maar voor en namens alle gedeputeerden tegelijk. En het kan toch niet zo zijn dat er geen enkele gedeputeerde in Noord-Holland tijd heeft zich bezig te houden met dierenwelzijn in het algemeen? Daar zal dus een oplossing voor gevonden kunnen worden.

Met een amendement willen wij het college van Gedeputeerde Staten in staat stellen om ook dierenwelzijn, wat niet direct gerelateerd is aan landbouw, te bevorderen. De strekking is:

Provinciale Staten besluiten:
- € 500.000,- te reserveren voor uitgaven ten bate van dierenwelzijn;
- dit bedrag ten laste te brengen van de saldireserve;
en gaan over tot de orde van de dag.

Misschien vraagt u zich af waar dat geld, die vijf ton die wij in het amendement voorstellen, aan moet worden besteed. Maakt u zich niet ongerust: de fractie van de Partij voor de Dieren heeft goede voorstellen op de plank liggen, maar wij vinden dat we daarmee moeten wachten op het verschijnen van de dierenwelzijnnota van Gedeputeerde Staten.
En juist om te laten zien dat wij er vertrouwen in hebben dat GS straks met goede plannen komt, willen wij daarvoor nu al een soort ‘werkbudget’ reserveren, zodat plannen niet alleen aangekondigd, maar ook uitgevoerd kunnen worden.

Interessant voor jou

Kredietcrisis

Lees verder

Beleidskader jeugdzorg 2009-20012

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer