Begroting 2012


7 november 2011

Voorzitter,

Er is geen economische crisis! Wie de kranten oppervlakkig leest komt wellicht tot en andere conclusie. Maar er is een morele crisis, met verstrekkende economische gevolgen, dat wel. De morele crisis raakt niet alleen de economie, maar ook volksgezondheid, natuur, milieu, zelfs het klimaat en toekomstige generaties.

De morele crisis is een waardencrisis. Het gaat om de vraag wat van belang is. Geld is slechts een middel om een verder doel te bereiken. Maar geld is steeds meer gezien als een doel in zichzelf. Meer bezit, meer consumptie werd nastrevenswaardig en het werd geaccepteerd dat iedereen zijn of haar eigen belang voorop zette. Dit fenomeen heeft verschillende namen gekregen: zoals de homo economicus, de calculerende burger en de burger als koning klant. De mens als moreel wezen verdween naar de achtergrond. Een moreel wezen houdt ook rekening met de belangen van de mensen om zich heen, met de belangen van dieren en de natuurlijke omgeving. Dat gaat verder dan de hoogte van een bonus.

Het enige antwoord op de morele crisis is een duurzame samenleving, die wel rekening houdt met de belangen van mensen, dieren, natuur en milieu. Deze samenleving gaat niet uit van de homo economicus, maar van de homo ethicus. Deze combineert vrijheid met verantwoordelijkheid, heeft mededogen en leeft niet op de pof bij toekomstige generaties. De Partij voor de Dieren zal vandaag twee moties en een amendement indienen om de begroting 2012 net iets duurzamer te maken.

Een schrijnend voorbeeld van de samen voor ons eigen mentaliteit is LTO. Eind 2007 stapte LTO Noord met veel misbaar uit de faunabeheereenheid omdat de provincie te weinig ganzen liet afschieten. LTO neemt geen verantwoordelijkheid voor de oorzaak van het aantal ganzen: de eigen overbemeste weilanden.
De nieuwe natuurwet van Bleker beoogt de ganzen vrij bejaagbaar te maken en maakt een einde aan de bureaucratische schadevergoeding. Zoveel schieten als LTO wil. Maar blij is LTO niet, want zo stelt men:
“Het is bovendien nog maar de vraag of meer jagen iets oplost…”
Een schaamteloze opmerking na zoveel jaren pleiten voor meer jacht. Er is geen aandacht voor dieren. Het eigenbelang staat niet alleen voorop, het is de enige waarheid.

Maar het kan erger: Rond Schiphol staat de veiligheid onder druk door overvliegende ganzen. LTO eist waanzinnig hoge subsidies om oogstresten op te ruimen, die ze zelf laten liggen. Ganzen komen uit een straal van 30 kilometer daarop af. Liever dan hun eigen oogstresten op te ruimen, moeten de ganzen worden vergast! Maar als er rond Schiphol voor ganzen niets te halen is, komen ze echt niet. Daarom adviseert de Amerikaanse luchtvaartautoriteit te stoppen met agrarische activiteiten in een straal van 5 mijl rond een luchthaven.

Voorzitter, het doden van ganzen is niet effectief, onnodig en wreed. Er zijn zoveel ganzen in de wijde omgeving van Schiphol dat al die dieren vergassen niet zal lukken. Door de dieren weg te lokken van Schiphol in plaats van er naar toe is het probleem eenvoudig op te lossen. Het vergassen van ganzen is bovendien wreed. CO2 is een bijtend gas en resulteert in een pijnlijke dood. Bovendien moeten de dieren opgejaagd en gevangen worden op een moment dat ze niet kunnen vliegen, met alle stress van dien. Daarom dient mijn fractie een motie in om, mocht het Rijk besluiten om het vergassen van ganzen te legaliseren, daar in Noord-Holland geen gebruik van te maken. Want hoe kunnen we besluiten tot vergassen, als LTO, Schiphol en de provincie nalatig zijn geweest in het nemen van diervriendelijke alternatieven?

De motie luidt:
Provinciale Staten dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- in het geval dat de Tweede Kamer toch toestemming verleent voor het vergassen van ganzen, op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan het vergassen van ganzen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Natuur en biodiversiteit worden kerntaken van de provincie. Wat een mooie opdracht! Hoewel Bleker afspraken en internationale verdragen aan zijn laars lapt moet de provincie wel haar verantwoordelijkheid nemen en voor de toekomstige generaties zorgdragen voor een duurzaam natuurbeleid. Het doel van dit beleid is het behoudt en vergroten van biodiversiteit. Dat kan maar op één manier: de natuur de ruimte geven zodat het voor zichzelf kan zorgen. Biodiversiteit wordt geleverd door zelfstandig functionerende ecologische processen. Tuinieren in postzegelnatuur is geen duurzame oplossing.
Gedeputeerde Staten constateert dat er geen volledig autonoom functionerende ecosystemen meer zijn in Nederland. Strikt genomen is dat juist, maar dat geldt voor de hele wereld, dus zegt het weer niet zoveel. Want ook het regenwoud verandert continue door menselijk handelen. Maar hoe zelfstandiger ecologische processen, hoe natuurlijker. Dus haal de jagers uit onze natuur. Stop met het toestaan van gif als glyfosaat in onze natuur. Wilt u echt dat het natuurbeheer goedkoper wordt? Stop dan natuurvervuiling en geef natuur schoon water en ruimte.

Een bron van vervuiling komt de natuur binnen via het water: fosfaat. De bron van dit fosfaat is uit- en afspoeling van meststoffen uit de landbouw. Hierdoor worden de doelen voor de Kaderrichtlijn Water, ons waterplan en Natura 2000 niet gehaald. Het nieuwe mestbeleid van het Rijk omvat niet veel meer dan de verwachting dat het vanzelf beter gaat als fosfaat maar duurder wordt. Zo ga je niet met afspraken om! Daarom dienen wij een motie in om het Rijk op te roepen om effectief mestbeleid te voeren. Anders is het voor de provincie en het waterschap dweilen met de kraan open. Met wensdenken los je geen problemen op.

De motie luidt:
Provinciale Staten verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- het Rijk op te roepen het mestbeleid KRW-‘proof’ te maken;
- het Rijk op te roepen de provincies en de waterschappen in staat te stellen de doelen van de KRW te halen;

en gaan over tot de orde van de dag.

De provincie heeft deelnemingen in banken. En dat vinden wij niet passen bij de taak van de provincie. Daarom stellen wij u voor om de aandelen in de Waterschapsbank en de BNG te verkopen. De opbrengsten willen wij als volgt inzetten:
De komende 4 jaar elk jaar een ton om de succesvolle subsidie voor het omschakelen van boeren naar biologische landbouw voort te zetten.
1 ton om het gedrag van ganzen te beïnvloeden om schade te voorkomen, zoals ook de provincie Groningen heeft gedaan.
Het restant te storten in de reserve ILG ten behoeve van aankopen EHS.

Het amendement luidt:

Provinciale Staten besluiten:
- de nog in bezit zijnde deelnemingen in de Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten te verkopen;
- de komende 4 jaar elk jaar € 100.000 te reserveren voor het voortzetten van de succesvolle subsidie voor het omschakelen van boeren naar biologische landbouw;
- € 100.000 te reserveren voor een pilot om het gedrag van ganzen op diervriendelijke wijze te beïnvloeden om schade te voorkomen;
- het restant te storten in de bestemmingsreserve ILG ten behoeve van aankopen EHS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Tot slot voorzitter, de begroting gaat niet om geld, maar om maatschappelijke doelen, om het algemeen belang.
Dank u wel.

Interessant voor jou

PS: Kadernota Sociale Agenda 2012-2015

Lees verder

Onderhandelingsakkoord natuur Bleker I

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer