Beein­diging Wierin­ger­randmeer


16 november 2010

Voorzitter,
Het woord ‘onvermijdelijk’ is het méést van toepassing op de beëindiging van het project Wieringerrandmeer. Ondanks de grote inzet van velen is het eenvoudigweg niet gelukt.
De Partij voor de Dieren heeft het project voornamelijk van uit twee invalshoeken bekeken: De natuurwinst en de financiële gevolgen. Wij willen investeren in natuur en wij willen een financieel gezonde provinciale overheid.
In 2008 hebben wij eerst een worst case scenario gezien en vervolgens ‘ja’ gezegd tegen het Wieringerrandmeer, met de belofte dat hier een natuurgebied zou worden gecreëerd van internationale waarde.
Uit de recente herijking van de Ecologische Hoofdstructuur bleek dat de ecologische waarde van dit Wieringerrandmeer moeilijk te rijmen was met de verwachtingen op natuurgebied. Was het nog wel de moeite waard? En toen bleek dat het worst case scenario bijgesteld moest worden, om het project te laten doorgaan. De provincie zou nóg meer risico moeten lopen en dat is onverantwoord. Wij stemmen daarom in met de voordracht.
Hoewel de verleiding groot is, zullen wij niet vooruitlopen op de vraag en nu? Maar we willen ook voorkomen dat er nu al mogelijkheden worden uitgesloten.
De provincie heeft grond gekocht ter realisatie van de Wieringerrandmeer. Niet speciaal om een meer te kunnen graven en ook niet alleen om een sociaal-economische impuls te geven aan het gebied, maar óók om een ecologische impuls te geven. We willen de discussie over aantal hectares natuur even het midden laten, maar voor ons blijft de natuurambitie overeind. In de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid hebben diverse partijen dat ook uitgesproken. Deze partijen misten, net als wij, de ecologische impuls in de publicaties over het beëindigen van het Wieringerrandmeer. Dit ontbreekt ook volledig in de motie van het CDA, die daarom voor ons op zijn minst onvolledig is.
Daarom leggen wij u een motie voor, opdat de echte ambitie gescheiden kan worden van de mooie woorden en waarmee Provinciale Staten uitspreken de natuurambitie niet op te geven en de grond die de provincie in eigendom heeft voorlopig niet op te geven en te willen inzetten om de doelen van het Wieringerrandmeer, waaronder natuurlijk de natuurdoelen, zoveel mogelijk te realiseren. Het dictum van de motie luidt:
Provinciale Staten spreken uit:
- dat de beëindiging van het project Wieringerrandmeer niet inhoudt dat ook de daaraan ten grondslag liggende natuurambities worden beëindigd;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- de grondposities voorlopig niet op te geven;
- te onderzoeken hoe de grondposities kunnen worden ingezet voor het bereiken van de (natuur-)doelen van het Wieringerrandmeer-project;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inpassingsplan Laarderhoogt

Lees verder

EXIN-H Openbaar vervoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer