Algemene beschou­wingen 2009


28 september 2008

Voorzitter,

Bij de behandeling van de begroting voor 2008 was het de Partij van de Arbeid die ons vroeg wanneer wij het nu eens niet over glasaaltjes zouden hebben, maar over bijvoorbeeld de jeugdzorg - een onderwerp dat 53 Statenleden en de leden van de Gedeputeerde Staten ook nu nog steeds bezig houdt om er het beste van te maken en waarin wij met onze fractie echt geen doorslaggevende rol kunnen spelen. Dus daarom maar vooraf: de investering in de bemoeizorg vinden wij goed – we weten niet hoe het beter zou kunnen. We laten dat graag, vol vertrouwen, over aan onze 53 collega-Statenleden en Gedeputeerde Staten. We houden ons daar niet mee bezig.

Wat ons wel bezig houdt? De fractie van de Partij voor de Dieren heeft geen rode draad kunnen ontdekken in deze begroting en ook niet in de Tweede Investeringsimpuls. Of je zou als rode draad moeten zien dat de investeringsimpuls een oplossing moet bieden voor allerhande investeringen die, vanwege de hoge kosten, niet in de reguliere begroting in te passen waren, maar wel nuttig werden gevonden. Verwacht u ook van ons geen rode draad.

De Partij voor de Dieren is vóór economische ontwikkeling! Maar het gaat er wel om wat je daaronder verstaat. Economische ontwikkeling waarbij alleen meer geld wordt nagestreefd en die geen oog heeft voor wat daarbij verloren gaat, vinden wij te beperkt. De economische ontwikkeling die ons voor ogen staat, is een ontwikkeling van de gangbare economie, naar een economie die leidt tot meer welzijn van mens en dier, waar ook ter wereld. Die, op de verre toekomst gerichte economie, is duurzaam en mens- en diervriendelijk.

Duurzaamheid is een modewoord. We treffen het overal aan. Het geeft een positief aureool. Ook dit college neemt enkele goede initiatieven op het gebied van duurzaamheid, maar tot een (nog zo’n modeterm) integrale benadering komt het niet. Het westerse consumptiegedrag is niet duurzaam, want we gebruiken meer dan waar we recht op hebben.
Kijk maar naar de vleesconsumptie. Het Planbureau voor de Leefomgeving laat er geen misverstanden over bestaan: Het reduceren van de vleesconsumptie zal grote effecten hebben op de kosten van het klimaatbeleid en als we niet krenterig zijn zal het ook grote positieve effecten hebben op de biodiversiteit.

Voorzitter,
regelmatig worden wij geconfronteerd met tegenstrevers die ons voorhouden dat het voor het klimaat beter is om alle koeien op stal te zetten, want dan kunnen de broeikasgassen worden opgevangen. Dit geeft blijk van onbegrip van de problematiek. Het desastreuze effect van de veeteelt op het klimaat zit maar ten dele in de broeikasgassen. Het inefficiënte grondgebruik is nog belangrijker.
Soms helpen getallen:
*80% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor de veeteelt.
*Bijna 50% van de wereldgraanvoorraad verdwijnt in de magen van landbouwdieren.
Dat levert niet alleen een ongelijke verdeling van voedsel op, maar veroorzaakt ook andere grote mondiale problemen. Klimaat is daar een van, vermesting een andere en zo zijn er nog veel meer.
Toen wij eerder in dit gezelschap een motie indienden om hier wat aan te doen kregen wij van de PvdA te horen dat het wel erg veel over vlees ging. En daar had zij gelijk in. Maar we moeten wel; het is heel belangrijk! Hoeveel rapporten, films en dergelijke moeten er nog verschijnen voor de betekenis daarvan tot de coalitiepartijen doordringt en zij ernaar gaan handelen?

Duurzaamheid klinkt in dit huis als leuk en belangrijk.… Dit hebben we ook goed gemerkt bij de behandeling van Water als Economische Drager. Mooie woorden over duurzaamheid, maar het is vooral een economisch programma. Waarom probeert de provincie niet de omslag te maken naar een duurzame economie? Duurzaamheid is geen optie erbij, maar een randvoorwaarde. Randvoorwaarde voor beleid op elk gebied!

Nog een randvoorwaarde: dierenwelzijn. Hoe kan dit college zichzelf ook maar de illusie van diervriendelijk aanmeten als het een bedrijfstak stimuleert die niet eens op een fatsoenlijke manier vissen kan doden alvorens ze open te snijden om hun ingewanden eruit te halen?
Dit jaar komt er nota bene geld bij voor aquacultuur, maar daarmee wordt vast niet bedoeld het kweken van algen zodat die kunnen bijdragen aan diervriendelijke en duurzame cosmetica en biobrandstof.
Voor dierenwelzijn is overigens geen cent uitgetrokken! Wel voor cultuur, wat op zichzelf niet slecht is. Maar wat voor cultuur wil je hoog houden als je niet op een fatsoenlijke wijze met de zwaksten in de samenleving kan omgaan?

Het is slecht gesteld met het dierenwelzijn in het beleid van Noord-Holland.
Op Texel werden in juni 4461 ganzen gedood met een zeer pijnlijk gas. De gedeputeerde noemt koolzuurgas diervriendelijk, maar heeft het zelf beslist nog nooit geïnhaleerd. Dan zou hij wel anders piepen. Ja letterlijk piepen, want koolzuurgas bijt in de luchtwegen.
Een fatsoenlijke kosten-batenanalyse is overigens niet eens aan die moordpartij vooraf gegaan. Uit de antwoorden op onze statenvragen valt op te maken dat de kosten voor de slachting tenminste gelijk zijn aan de schade die de ganzen in 2007 veroorzaakten, maar mogelijk ook veel hoger. En nog vóór de slachting onder de ganzen begon, bleek al dat de schade die zij dit voorjaar veroorzaakten véél lager was dan wat de ruimingsactie zou gaan kosten. Maar goed, wij zijn geen economen….

Ook neemt Gedeputeerde Staten goedgelovig aan dat jagers wel het verschil zien tussen verwilderde huiskatten en gewone huiskatten. En dat als reactie op het doodschieten door een actieve, dus geroutineerde jager van Goofy, een huiskat, die op het terrein van de buren liep.

Als wij in het provinciale beleid en in de begroting dieren tegenkomen, dan gaat het, met uitzondering van faunapassages, meestal om acties tégen dieren. De weidevogels noemen we hier niet, omdat de investering van de miljoenen in weidevogelbeleid tot nu toe niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Wat voorbeelden:
- Muskusratten worden bestreden, al zijn er aanwijzingen dat dit voor onze veiligheid helemaal niet hoeft.
- Vossen worden afgeschoten, hoewel zij kunnen helpen de populatie ganzen te beperken
- Damherten mogen worden afgeschoten (behalve in de Amsterdamse Waterleidingduinen) als er te veel zijn – te veel voor wie?
- Ganzen worden geschoten, of gevangen en vergast, omdat ze schade aan de landbouw en natuur zouden veroorzaken.
- Maar wij vergeten niet die vele andere dieren, zoals zwanen, konijnen, hazen, eenden, en ga zo maar door, omdat ze wel eens schadelijk kunnen zijn.


Laten we de diervriendelijkheid van deze provincie tenslotte in een financieel perspectief plaatsen. Het gaat vandaag immers over de begroting.
Gedeputeerde Staten reserveert € 2,3 miljoen voor wat we zouden kunnen noemen ‘leuke initiatieven’ uit deze Staten. Dat is veel meer dan alle dieren in Noord-Holland aan schade aan de landbouw aanrichten.
Voor dat bedrag kunnen alle boeren ruim schadeloos worden gesteld en dan blijft er nog aardig wat geld over. Voorzitter, het initiatief voor deze boervriendelijke maatregel laten wij graag aan het CDA, en wij zullen het ondersteunen als daarmee het jachtgeweer in de kast verdwijnt.

Voorzitter,
De Partij voor de Dieren is door meer dan 30.000 Noord-Hollanders gekozen om de provinciale politiek wakker te schudden, zodat de belangen van dieren worden behartigd.

Bij dezen: Provincie, wordt wakker!
Het eerste burgerinitiatief in deze provincie komt eraan, en waar gaat het over? Dierenwelzijn! Maar de meeste politici in onze provincie vinden het niet nodig om kaders te stellen voor dierenwelzijn.

Hoeveel zetels moeten wij krijgen voor u begrijpt dat dierenwelzijn geen bijzaak is, maar een randvoorwaarde voor een fatsoenlijke samenleving?

Interessant voor jou

Bijdrage Westfrisiaweg

Lees verder

Kredietcrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer