Agenda Groen


11 maart 2013

Voorzitter,

Gisteren heb ik in de Haarlemmermeerse klei bomen geplant voor groeiend verzet en Park 21. Ik vertelde u over deze actie van de Partij voor de Dieren toen wij debatteerden over het Blekerakkoord anderhalf jaar geleden. Voor 5 euro kunt u een boom kopen en elk nieuw lid krijgt drie bomen cadeau in een protestbos. Gedeputeerde Bond wilde graag zo’n bos in Noord-Holland en gisteren is zijn wens in vervulling gegaan. In de Haarlemmermeer. Niet in Volendam. Om dat goed te maken heb ik één boom voor hem achtergehouden zodat hij een begin kan maken met het Volendamse bos. (Het is een els. Voor het beheer geldt enkel: water, rust en ruimte.).

Terug naar het natuurbeleid. Voor de totstandkoming van deze agenda niets dan lof. Een open proces, waar alle partijen positief op terugkijken. Wat jammer dat, ondanks diverse pogingen van mijn fractie, het budget niet toereikend is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en daarmee de internationale doelstellingen te halen. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Er is een begin gemaakt aan het uitwissen van Bleker, maar zover zijn we nog niet. Zeldzame planten en dieren zullen zeldzamer worden en wellicht uitsterven omdat de realisatie van de EHS en het realiseren van de goede milieucondities te lang op zich laten wachten.

Die discussie is echter bij de begroting gevoerd en binnen de financiële kaders worden goede keuzes gemaakt. Al vindt de Partij voor de Dieren dat natuurbeleid en een gezonde groene omgeving een publieke taak is, die publiek gefinancierd moet worden. Zo ook de woorden van Eurocommissaris Potocnik: environment – en daar valt in Brussel ook natuur onder – is a public good that must be supported by a public voice. Commerciële instellingen moeten iets toevoegen aan de natuurwaarden en niet toegestaan worden omdat ze nu eenmaal het benodigde geld opbrengen.

De pilot beheerarme natuur ondersteunen wij van harte en dat geldt uiteraard voor het ecologische bermbeheer waarin ons initiatiefvoorstel ‘Geen Bijzaak’ is opgenomen. Het realiseren van de EHS is heel goed, maar zo noodzakelijk dat het eigenlijk treurig is dat we erbij stilstaan.

De uitwerking van deze agenda kan altijd een extra stukje inspiratie gebruiken. Daarom hebben wij enkele moties en amendementen opgesteld waarmee de gedeputeerde aan de slag kan.
Bijvoorbeeld met biodiversiteitsteams. In Brabantse gemeenten al gerealiseerd en ook de provincie Utrecht gaat er mee aan de slag. Teams van betrokken vrijwilligers en deskundigen nemen locale initiatieven om de biodiversiteit te verhogen in hun omgeving. Dat kan door zelf inrichting en beheer op te pakken, visies te ontwikkelen voor groenbeleid en mensen me de natuur in contact te brengen. Met Groen Links dienen wij de volgende motie in:

Provinciale Staten verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:
- een voorstel uit te werken tot het oprichten van biodiversiteitsteams en aan te bieden aan Provinciale Staten;
en gaan over tot de orde van de dag.

Het belang van milieucondities was goed verwoord in de conceptagenda, maar die is om voor ons onduidelijke redenen weggevallen. Daarom dienen wij een amendement in om dat te herstellen:

Provinciale Staten besluiten:
- aan paragraaf 3.3.3 “Hoogwaardig groen: Natura 2000” op pagina 13 na de zin “In het beheerplan staat welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen te behalen” bovenstaande tekst toe te voegen, te weten: “Bij het opstellen van de beheerplannen benaderen wij de natuur- water- en milieucondities in samenhang, aangezien verbetering van deze condities de belangrijkste succesfactor is voor toename van de biodiversiteit”;
en gaan over tot de orde van de dag.

De Nationale Landschappen verdwijnen als beschermingsregime met deze agenda. In de conceptagenda, die ter inzage heft gelegen, werd nog gesteld dat het beschermingsregime niet achteruit zou gaan. In de definitieve nota is dat veranderd. Gebieden worden namelijk ofwel bufferzone, een gelijkwaardig beschermingsregime, of landelijk gebied, een veel minder strak regime. Dit is niet in lijn met wat ter inzage is gelegd en volgens de Partij voor de Dieren ook niet in het belang van de kernkwaliteiten van het nationale landschap. Daarom stellen wij voor om in principe het Nationale Landschap te begrenzen als bufferzone. Grenswijzigingen kan GS ons altijd voorleggen om moverende redenen, maar deze agenda groen is daar niet voor bedoeld. Daarom het volgende amendement met Groen Links:

Provinciale Staten besluiten:
- op pagina 17 de zin “Voor de gebieden in de Nationale Landschappen die deze zwaardere bescherming niet hebben, zullen wij bij de volgende herziening van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en PRVS afwegen of zij worden toegevoegd aan de bufferzones of het Landelijk gebied. De aanwezige landschapswaarden en de ruimtelijke druk op deze gebieden zijn bij deze afweging ons uitgangspunt.” te schrappen en te vervangen door “De gebieden in de Nationale Landschappen die deze zwaardere bescherming niet hebben, zullen wij bij de volgende herziening van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en PRVS begrenzen als bufferzone.”;
en gaan over tot de orde van de dag.

Als natuurcompensatie dan toch nodig is, dan hoort de plaatselijke ecologie versterkt te worden. Dat is belangrijk voor de natuurwaarden van dat gebied, maar ook voor de groene omgeving waar mensen van profiteren. Een groene omgeving is namelijk erg gezond, vooral als de biodiversiteit hoog is. Compensatie binnen de EHS is natuurlijk een sigaar uit eigen doos, dan neemt het netto areaal van de EHS af. Daarom stellen wij met Groen Links het volgende amendement voor:

Provinciale Staten besluiten,
- na de zin op pagina 18 “Ook vergroten wij de mogelijkheid voor initiatiefnemers om hun compensatieplicht financieel te voldoen, in plaats van via fysieke maatregelen die voor hen vaak lastig te realiseren zijn” toe te voegen de zin ‘Voor de compensatie geldt het nabijheidscriterium, tenzij gemotiveerd kan worden aangetoond dat compensatie niet in de nabijheid kan plaatsvinden. Compensatie dient aangrenzend aan de EHS plaats te vinden.”;
en gaan over tot de orde van de dag.

En dan voorzitter, de ganzen. Wij vinden het spijtig dat de gedeputeerde niet heeft willen voorzien in de wens van de meerderheid van de commissie om de paragraaf flora- en fauna te behandelen bij de nieuwe flora- en faunanota. In deze agenda staat het mandaat om ganzen te vergassen terwijl dat wettelijk op dit moment niet eens is toegestaan. Met het aannemen van de agenda in deze vorm geven PS dus aan GS een mandaat dat ruimer is dan de wettelijke kaders die nu gelden. En terwijl er op dit moment een beheerplan ter inzage ligt. Zo neemt u de zienswijzen toch niet serieus? Is de gedeputeerde bereid om voor hij een besluit neemt over het ganzenbeheerplan Schiphol het plan met de zienswijzen te bespreken in de commissie?

De Partij voor de Dieren heeft altijd gepleit voor het stoppen met lokken van ganzen naar Schiphol en geen aandacht te geven aan het aantal ganzen. Beter 10 ganzen in het veld, dan 1 over de baan. En wie het jaarverslag van de regiegroep vogelaanvaringen leest kan maar één conclusie trekken. Wij hebben al die tijd gelijk gehad. Het gaat niet om het aantal ganzen, maar om het aantal baankruisingen. Nu de meeste graantelers de stoppels hebben ondergeploegd na het oogsten, sommigen nog niet eens erg effectief daalde het aantal baankruisingen met 90%. NEGENTIG PROCENT. En voor u denkt, dat vergassen heeft dus wel effect gehad, dat is niet het geval. Want na het graanseizoen steeg het aantal baankruisingen weer. Oorzaak: het oogstseizoen van aardappelen en bieten. Voor deze oogst was geen enkele beperking opgelegd en dus was er weer eten voor de ganzen en kwamen ze uit de wijde omgeving.

GS wil graag een signaal geven naar onze partners in de regiegroep. Als u nu al vergassen toestaat dan is het signaal dat u geeft dat alles wel opgelost wordt als de ganzen maar op grote schaal gedood worden. Dat zal tot gevolg hebben dat preventieve maatregelen met de franse slag worden uitgevoerd, de subsidieregeling wordt beperkt want die is inderdaad schandalig duur. Het aantal ganzen zal niet dalen, want de overbemeste graslanden vragen om meer ganzen en het risico zal dus toenemen. En als het al zal lukken het aantal ganzen te verkleinen, dan zal al het leed van die dieren voor niets blijken te zijn. Ik citeer Arcadis: “Bovendien is het de vraag of verkleinen van de regionale populatie de aantallen ganzen die naar de Haarlemmermeer komen om op oogstresten te foerageren daadwerkelijk zal beïnvloeden: zolang er voedselaanbod is zullen ook dieren van grotere afstand naar het gebied komen om te foerageren.” Einde citaat. Het vergassen van ganzen is contraproductief, kies voor veiligheid en daarom dienen wij met Groen Links het volgende amendement in:

Provinciale Staten besluiten:
- de zin op pagina 29 “Als uiterste middel kunnen we ontheffing verlenen voor vangacties in de ruitijd” te schrappen;
en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer