Vragen over ernstig letsel bij koeien door zwerf­afval


Indiendatum: sep. 2018

Boerderij.nl berichtte op 28 augustus dat jaarlijks tussen de 11.500 en 13.000 koeien in Nederland scherp-in letsel oplopen als gevolg van zwerfafval. Tussen de 3.800 en 4.200 koeien sterven jaarlijks aan de gevolgen. De economische schade voor de gehele melkveehouderij bedraagt jaarlijks €10,8 tot €16 miljoen.

Veruit de grootste veroorzaker van scherp-in letsel onder koeien is blik dat als zwerfafval in het weiland belandt, en vervolgens kapot gemaaid via het voer in de magen van de koeien eindigt. Ondanks de breed gedragen maatschappelijke roep om extra maatregelen om zwerfafval aan te pakken, lijkt het Rijk voorlopig niet voornemens in actie te komen.

1. In het begeleidende persbericht bij de toetreding van de provincie tot de Statiegeldalliantie valt te lezen: ‘Veel mensen ergeren zich aan deze rommel en het afval veroorzaakt ook veel dierenleed.’ Op welk dierenleed doelt het persbericht? Heeft het college zicht op de schaal waarop scherp-in door zwerfafval in onze provincie voorkomt?

2. De provincie heeft grote verantwoordelijkheden en ambities als het gaat om duurzaamheid, leefbaarheid en flora- en faunabescherming en streeft als lid van de Statiegeldalliantie naar ‘een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden, rivieren en zeeën door plastic drankflessen en drankblikjes.’ Bent u het met ons eens dat de provinciale verantwoordelijkheden en uw lidmaatschap van de Statiegeldalliantie u verplichten het maximale te doen om dier, mens en milieu tegen zwerfafval te beschermen?

3. Bent u bereid te inventariseren waar in Noord-Holland koeien vaak ziek worden door zwerfafval en te onderzoeken wat de provincie kan doen om deze dieren beter te beschermen?

4. Bent u bereid om bij berminrichting en bermonderhoud rekening te houden met zwerfafval en dit onderdeel van gebiedscontracten voor bermonderhoud te maken?

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 16 okt. 2018

Antwoord 1: Zoals in het bericht op de website van de provincie is te lezen, belandt zwerfafval in het water waardoor de plasticsoep steeds groter wordt (https://www.noord-holland.nl/Configuratie/Ondersteunende_navigatie_header/RSS_Feeds). De vervuiling van het water veroorzaakt ziekte en sterfte onder vogels, vissen en andere zeedieren. Voor zo ver ons bekend, zijn er geen meldingen of klachten over scherp-in door zwerfafval.

Antwoord 2: De provincie heeft de verantwoordelijkheid goede invulling te geven aan een duurzaam beheer van de openbare ruimte waarvoor zij verantwoordelijk is. Dit betreft het beheer en onderhoud van bermen langs provinciale (vaar)wegen. De provincie geeft invulling aan het beheer op basis van de door PS vastgestelde kwaliteitniveaus. Het kwaliteitsniveau richt zich op het totale ‘schoonheidsniveau’ van betreffende (vaar)weg. De gebiedscontacten voor beheer en onderhoud dienen hieraan te voldoen.

Antwoord 3: Nee, er zijn geen meldingen of klachten bekend die aanleiding geven voor verder onderzoek.

Antwoord 4: Ja, het door PS vastgestelde schoonheidniveau is bepalend voor de maximale hoeveelheid aan zwerfafval dat in de bermen langs provinciale (vaar)wegen mag liggen. Dit is de norm waar de aannemer, op basis van de uitgegeven gebiedscontacten, aan dient te voldoen