Vragen over dood­schieten konijnen op golfclub Zandvoort


Vragen van het lid A. E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) over het doodschieten van konijnen op de Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort

Inleiding

Op 13 april 2017 verleende u een ontheffing voor het doden van konijnen op de Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort. De ontheffing is afgegeven tot en met 31 januari 2022 en verleend voor het doden van konijnen middels het geweer, hond, fret, buidel en kunstmatige lichtbron. Uit de aanvraag blijkt dat de schade na drie jaar afschot nauwelijks is afgenomen. Ondanks de oplopende aantallen afschot is de schade aan de golfbaan nauwelijks verminderd. Volgens de ontheffing bevonden zich in 2016 zo’n 2500 tot 3300 konijnen op het golfcomplex.

In art. 3.8 van de Wnb is verankerd dat een ontheffing uitsluitend wordt verleend indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Middelen die in het algemeen effectief ingezet kunnen worden zijn een konijnenwerend raster, schriklint of koord. Plaatsen van een konijnenwerend raster levert volgens de ontheffing niet het gewenste effect op.

Vragen

  1. Hoeveel konijnen zijn afgeschoten onder de vorige ontheffing en hoeveel verwacht u dat onder deze ontheffing worden gedood?
  2. Op basis van welke wetenschappelijke gegevens verwacht u dat afschot, na jaren zonder effect op de afname van de schade, nu wel effectief zal zijn?
  3. Welke maatregelen zijn er voorgeschreven om afschot in de toekomst te voorkomen?
  4. Waarom verkiest u het doden van duizenden dieren boven het dichten van holen (circa 3 per dag), het aanpassen van het hekwerk of het accepteren van de schade?
  5. Heeft u rekening gehouden met de locatie van een golfbaan, midden in de natuur waar konijnen gewenst zijn, bij het verlenen van deze ontheffing? Zo ja, waar blijkt dat uit?
  6. Het terrein wordt gezien als een ecologische verbindingszone. Hoe rijmt de functie van de verbindingszone met het afschieten en verstoren van dieren die daarvan gebruik maken?
  7. Op basis van welk wetenschappelijk onderzoek heeft u zich verzekerd dat het voor konijnen aantrekkelijke golfterrein als een ecologische val gaat functioneren, waarin konijnen uit de natuurgebieden in de directe omgeving worden gelokt en doodgeschoten?
  8. Is er een natuurtoets gedaan in het kader van Natura 2000 voor het doden van deze konijnen, gegeven dat het niet goed gaat met de konijnenstand en zij belangrijk zijn voor de ecologie, zo nee waarom niet?[1]
  9. Ben u bereid de ontheffing op grond van al het bovenstaande in te trekken?

[1] Uit de knelpuntenanalyse Natura 2000 Kennemerland-Zuid: … de sterke achteruitgang van het konijn is echter een groot probleem, waardoor vooral in de oppervlakkig ontkalkte delen vergrassing en verstruweling in de middenduinen optreedt. … Naast successie en vastlegbeheer zijn ook als oorzaak konijnenziektes (met hun graas- en graafactiviteiten houden konijnen de duinen open) en luchtverontreiniging van belang ...

Antwoorddatum: 18 jul. 2017

Inleiding Antwoorden

Op 13 april 2017 hebben wij een ontheffing verleend voor het doden van konijnen op de Kennemer Golf & Country Club (KG&CC) te Zandvoort door middel van afschot. Het dichten van konijnenholen is opgenomen als een methode die moet worden opgenomen in combinatie met afschot. Het dichten van holen alleen voorkomt echter geen graafschade aan het golfterrein, omdat de konijnenpopulatie aanwezig blijft en daardoor zelfs meer graafschade zal veroorzaken.

In 2014 is eerder een ontheffing verleend voor het doden van konijnen op het terrein van de KG&CC. In ontheffing 20 (2014), voorafgaand aan 20A (2014), werd in beginsel de plaatsing van een gedegen konijnen-werend raster vereist. De KG&CC heeft hier bezwaar tegen aangetekend. De behandeling bij de Hoor- en adviescommissie en de rechtbank Noord-Holland leidde - naar aanleiding van het advies van het Faunafonds- tot het oordeel dat dit raster niet functioneel zou zijn omdat de verspreiding van konijnen vanaf het golfterrein plaatsvindt richting het duin (Natura 2000 en NNN). Dit werd als wenselijk beoordeeld, met name vanwege de huidige lage stand van de konijnenpopulatie in de duinen. In ons besluit 20A (2014) werd een dergelijk raster dan ook niet meer vereist. Ten tijde van het verlenen van ons besluit 8 (2017) waren er geen gegevens voorhanden die tot een andere conclusie zouden kunnen leiden.

Antwoord 1:

Aan de hand van de ontheffing 20A (2014) zijn de volgende aantallen konijnen gedood:

2014 (vanaf 22-07): 183

2015: 668

2016: 1241

Totaal: 2092

Het verwachte aantal te doden konijnen gedurende de geldigheid van de huidige ontheffing (gebaseerd op tellingen, uitgevoerd door leden van de Kennemer Golf & Country Club (KG&CC)) ligt tussen de 1300 en 2500 konijnen, uitgaande van continu beheer, gebruik van kunstmatige lichtbron en zonder rekening te houden met significante verdere groei van de populatie.

Antwoord 2:

Uit monitoringsgegevens blijkt dat na drie jaar van afschot, waarvan vanaf december 2015 met behulp van kunstmatige lichtbronnen, de konijnenpopulatie op het terrein van de KG&CC en daarmee de schade aan de golfbaan (licht) dalende is. Bij continuering van het gebruik van de ontheffing wordt, op basis van expert judgement, verwacht dat deze dalende trend doorzet. Dit wordt gemonitord met de voorgeschreven jaarlijkse berekening van de populatie, zoals opgenomen in voorschrift 4 van de ontheffing (zie hierna).

Antwoord 3:

Voorschrift 4 van de ontheffing luidt als volgt:

Om de populatiedynamiek van het konijn op het KG&CC terrein te kunnen beoordelen tijdens de duur van de ontheffing, dient u ieder jaar gedurende de looptijd van de ontheffing in de meest gunstige periode onderzoek te laten uitvoeren door een deskundige op het gebied van konijnen en populatiedynamica. Het onderzoek dient onder andere de volgende onderdelen te bevatten; aantal individuen 2017 (nulmeting), geboorte, natuurlijke sterfte, predatie, beschikbaar functioneel leefgebied binnen het KG&CC, populatieverloop vanaf 2017 tot einde ontheffingsperiode.

Hieruit moet blijken of er wel/geen verspreiding en/of toestroom van konijnen plaatsvindt van buiten het golfterrein en of de populatie dalende blijft. Met de verkregen gegevens kan worden bezien of extra maatregelen opgelegd dienen te worden.

Antwoord 4:

Het is het bestuur van de KG&CC die ontheffing heeft gevraagd voor het doden van konijnen op haar terrein. Het is dan ook dit bestuur dat, na afweging en afwijzing van andere methoden, inclusief de vraag of de schade wel of niet geaccepteerd moet worden, heeft gekozen voor het aanvragen van een ontheffing voor het doden van de konijnen. Wij hebben ons besluit genomen op basis van de ingediende ontheffingsaanvraag en de vigerende wet- en regelgeving. Zie inleiding voor de afweging van alternatieve methoden zoals het dichten van holen en hekwerk.

Antwoord 5:

Ja. De KG&CC ligt direct naast het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en het Natuurnetwerk Nederland. Zie de inleiding, waarin wij onze weging van belangen en alternatieven hebben toegelicht. Het is de Wet natuurbescherming die het mogelijk maakt om de schade te voorkomen en te bestrijden die door diersoorten wordt aangericht. De staat van instandhouding is de toetssteen voor het aantal konijnen dat gedood mag worden.

Antwoord 6:

De terreinen van de KG&CC kunnen dienen als ecologische verbindingszone in de zin van corridors en stapstenen voor grondgebonden zoogdieren en foerageergebied voor bijvoorbeeld jachtvogels. De terreinen van de KG&CC zijn echter niet opgenomen in het Natuurnetwerk Noord-Holland. Zie daarvoor: (https://maps.noord-holland.nl/ kaartlaag verbinden en ontsnipperen).

Uit het advies van het Faunafonds (kenmerk BIJ12.2015.0581.FF) behorende bij de eerder afgegeven ontheffing 20 (2014) met betrekking tot het doden van konijnen op het KG&CC komt naar voren dat het KG&CC terrein als bronpopulatie dient. Konijnen zijn territoriaal en zullen geen konijnen dulden van buiten het KG&CC terrein. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat het uitvoeren van de schadebestrijding de eventuele functie van het gebied voor andere dieren aantast.

Antwoord 7:

Uit het advies van het Faunafonds komt naar voren dat het KG&CC terrein als bronpopulatie dient dus geen ‘ecologische val’ is waar konijnen uit de directe omgeving heen worden gelokt. Het in ons antwoord op vraag 3 genoemde voorschrift 4 in de ontheffing dient daarnaast toe te zien op onderzoek naar de populatiedynamiek.

Antwoord 8:

Nee. Het golfterrein van de KG&CC ligt buiten Natura 2000-gebied. De aanvraag betreft de bestrijding van konijnen die zich bevinden op de golfterreinen van de KG&CC. Het Natura 2000-gebied ondervindt dus geen invloed van deze bestrijding. Bovendien geldt voor het konijn geen instandhoudingsdoel, of is het konijn van belang voor andere instandhoudingsdoelen van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid.

Antwoord 9:

Nee.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer