Vervolg­vragen over het kappen van bomen voor een nieuw bedrij­ven­terrein


Inleiding

In april dit jaar heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het kappen van bomen voor een nieuw bedrijventerrein op het voormalig defensieterrein het MAG-complex in Egmond aan de Hoef[1]. Het college antwoordde daarop dat het nieuwe bedrijventerrein past binnen het transformatiebeleid van de provincie en daarmee in lijn is met artikel 11, lid 3 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Omwonenden zijn tegen de aanpassing van het bestemmingsplan voor het MAG-complex in beroep gegaan en inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan. [2] [3] De hoogste bestuursrechter heeft geoordeeld dat het hier gaat om een nieuw bedrijventerrein en dat een nieuw bedrijventerrein ingevolge de Provinciale Ruimtelijke Verordening alleen is toegestaan als deze in overeenstemming is met de Provinciale planningsopgave (art. 11, lid 1 en art. 12 lid 1 en 2 PRV). Deze lijst is gemaakt om te voorkomen dat gemeenten her en der bedrijventerreinen gaan aanleggen terwijl elders bedrijfskavels te koop zijn.
De Raad van State constateert dat het MAG-complex niet in deze Provinciale planningsopgave is opgenomen en daarmee in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Bergen van 12 december 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘MAG-complex Egmond’ dan ook vernietigd.

Vragen

1. Deelt u de mening dat de beantwoording van Statenvragen over transformatiebeleid niet Raad van State bestendig is gebleken? Zo nee, waarom niet?

2. Erkent het college dat ook voor toepassing van artikel 11, lid 3 (een nieuwe geschikte locatie vinden voor bedrijven) de Provinciale planningsopgave een bindend vereiste uit de PRV is?

3. Zijn er nog meer vergelijkbare gevallen als het MAG-complex waarin u w akkoord hebt gegeven aan een nieuw bedrijventerrein, terwijl deze niet is vermeld in de Provinciale planningsopgave en dus in strijd is met uw eigen Provinciale Ruimtelijke Verordening? Zo ja, welke zijn dat en gaat u deze nieuwe bedrijventerreinen alsnog een halt toeroepen?

4. Bent u bereid om in het vervolg af te zien van akkoordjes met gemeenten, die alleen schijnzekerheid geven gezien de uitspraak van de gemeente Bergen ‘dat akkoord met de provincie bleek dus niet veel waard’? Zo nee, waarom niet?

[1] https://noordholland.partijvoordedieren.nl/statenfractie/statenvragenantwoorden/i/3241

[2] http://www.noordhollandsdagblad.nl/incoming/article27183861.ece/Geen-bedrijven-op-Mag-Complex en http://www.noordhollandsdagblad.nl/incoming/article27183876.ece/Bezwaarmakers-Mag-Complex-dolblij_?visited=true (25-9-2014, zoekterm MAG-complex)

[3] http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80874&summary_only=&q=Egmond+aan+de+Hoef

Antwoorddatum: 23 okt. 2014

1. Ja, wij delen die mening. Wij beschouwden de transformatie van het voormalige militaire MAGcomplex naar een bedrijventerrein als een transformatieopgave. Echter, de Raad van State is van oordeel dat het om een nieuw bedrijventerrein gaat.

2. Nee. Voor de toepassing van artikel 11 lid 3 (transformatieopgave) is de Provinciale planningsopgavegeen vereiste. Voor het MAG complex is dit anders nu de Raad van State heeft geoordeeld dat in de casus van het MAG complex niet de regels voor transformatie maar voor een nieuw bedrijventerrein van toepassing zijn. Bij nieuwe bedrijventerreinen is de planningsopgave wel een vereiste. Zie GS-besluit d.d. 2 december m.b.t aanpassing planningsopgave bedrijventerrein.

3. Ja, het bestemmingsplan “uitbreiding Simon Loos “ te Wognum. Dit bestemmingsplan is in oktober 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Wij zijn niet van plan de ontwikkeling een halt te roepen. We hebben na afweging van argumenten die door de gemeente Medemblik hieromtrent naar voren zijn gebracht, in 2013 besloten om positief te reageren op deze uitbreiding en de planningsopgave hierop te actualiseren. Zie GS-besluit d.d. 2 december m.b.t aanpassing planningsopgave bedrijventerrein.

4. Wij herkennen ons niet in het suggestieve woordgebruik van de vraag. Er is geen sprake van onderlinge afspraken met gemeenten. Het gaat om ontwikkelingen waarvan Nut en Noodzaak is aangetoond, als ook is aangetoond dat voldaan wordt aan de voorwaarden van ruimtelijke kwaliteit.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer