Vermeend Illegaal bouwen van vakan­tie­huizen in Groote Keeten - Callantsoog


Inleiding

De provincie heeft destijds goedkeuring voor uitbreiding van de camping Groote Keeten in Callantsoog gegeven. In het bestemmingsplan staat de uitbreiding omschreven als: ‘extra kampeermiddelen’, waaronder werd verstaan: tenten, caravans en kampeermiddelen op vaste staanplaatsen (zie blz. 9 van het bestemmingsplan). Nu worden er villa’s gebouwd van 5,5 meter hoog.

Vragen

1. Is GS het er mee eens dat toestemming is verleend op grond van de omschrijving hierboven, of heeft zij nog andere gronden gehad om toestemming te geven, zo ja welke?

2. Vindt GS dat de huidige plannen van villa’s te omschrijven zijn als ‘tenten, caravans en kampeermiddelen op vaste staanplaatsen’, zo ja, zou u dat toe kunnen lichten?

3. Vindt GS aldus dat deze villa’s vallen binnen de door de provincie gegeven eerdere ontheffing van de PRV?

4. Zo nee, wat gaat de provincie tegen deze bouw van de villa’s doen?“

Antwoorddatum: 19 sep. 2015

1. Wij hebben een ontheffing verleend in de zin van de (toen geldende) Provinciale Ruimtelijke
Verordening Structuurvisie (verder: PRVS). Zie ook de beantwoording van vraag 2 en 3.

2. De gronden waarop de chalets gebouwd worden, zijn beschreven in het “Bestemmingsplan
uitbreiding camping Callassande te Groote Keeten” dat op 27 november 2012 is vastgesteld
door de raad van de gemeente Schagen. Gelet op artikel 4 meer specifiek artikel 4.1 van de
regels van het bestemmingsplan, zijn binnen de bestemming ‘Recreatie - Verblijfsrecreatie’
aangewezen gronden bestemd voor: ‘…kampeermiddelen, stacaravans en chalets, met dien
verstande dat het aantal kampeerstandplaatsen voor kampeermiddelen, stacaravans en chalets
niet meer dan 96 mag bedragen….’. Het realiseren van de chalets is aldus binnen deze
bestemming mogelijk.

3: Ja, de locatie waar de uitbreiding van de camping beoogd is, was conform kaart 3 behorende bij
de PRVS gelegen in landelijk gebied. Artikel 14 lid 1 PRVS bepaalt dat alle overige vormen van
nieuwe of uitbreiding van bestaande verstedelijking, anders dan bedoeld in artikel 12 en 13 van
de PRVS, in het landelijk gebied niet is toegestaan. De gemeente heeft ontheffing gevraagd van
het gestelde in de PRVS.
Op 20 januari 2012 hebben wij ontheffing verleend van artikel 14 PRVS. Op grond van artikel 14
lid 2 PRVS is de ARO destijds gehoord en heeft een positief advies afgegeven. Tevens is getoetst
aan de nut en noodzaak van het realiseren van de uitbreiding (artikel 14 lid 3 PRVS).

Door het verlenen van deze ontheffing en het vaststellen van het bestemmingsplan is het
gebied van de camping, waar de chalets gerealiseerd worden, ‘bestaand bebouwd gebied (BBG)’
geworden.

Bebouwing voor verblijfsrecreatie binnen de bouwvlakken van het bestaand bebouwd gebied
(BBG) is geen toestemming of instemming van de provincie nodig. De toetsing van het
bestemmingsplan heeft reeds bij de vaststelling plaats gehad. De uitbreiding van de camping
draagt bij aan een aantal belangrijke provinciale speerpunten zoals het stimuleren van
(hoogwaardige) toeristische en recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling[1]. Bovendien
geeft de uitbreiding een economische impuls op lokaalniveau.
De initiatiefnemer heeft in 2014 een omgevingsvergunning aangevraagd om 33 recreatiechalets
te realiseren, met een robuuste groenafscheiding met het landelijk gebied.

B&W van Schagen hebben deze omgevingsvergunning op 8 juli 2015 verleend. Gezien ons
hierboven genoemde beleid met betrekking tot het bestaand bebouwd gebied, hebben wij
tegen deze omgevingsvergunning geen bezwaar gemaakt.
De gemeente zal erop toe zien dat de groenafscheiding met het landelijk gebied wordt
uitgevoerd.

4: Wij zien gezien het voorgaande geen aanleiding om maatregelen te nemen tegen de bouw van
de recreatiechalets.

[1] De totale uitbreiding betrof 8,7 hectare. Hiervan wordt 5,5 hectare ingericht ten behoeve van de uitbreiding van de camping incl. 1,8 hectare t.b.v. een natuurbuffer. De overige 3,2 hectare is ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van de EHS in de nabijgelegen Boskerpolder.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer