Vragen over kredieten voor project Afslag A9-Heiloo


Indiendatum: 28 feb. 2022

Onlangs heeft GS antwoorden gegeven op de set schriftelijke vragen onder de titel ‘Bijdrage provincie Noord-Holland afslag A9-Heiloo’ [2021-126], ingediend door mw. Kuipers-Kuijpers van de fractie van het CDA.

De beantwoording van deze vragen heeft bij ons een aantal nieuwe vragen opgeroepen.

VRAGEN

Vraag 1:

In de betreffende beantwoording op vraag (1) van schriftelijke vragen [2021-126] geeft u aan dat er in eerdere vragen, te weten [2021-89] – ingediend door de PvdD – een verkeerd bedrag is genoemd.

Waar komt dit foutief genoemde bedrag vandaan en hoe is dit tot stand gekomen?

Vraag 2:

In het overzicht dat is weergegeven onder de beantwoording op vraag (1) van [2021-126] worden een aantal bedragen genoemd die als subsidie verstrekt zijn aan de gemeente Heiloo.

In hoeverre vraagt de provincie aan de gemeente Heiloo een verantwoording van deze subsidiegelden?

En: als er een verantwoording is van deze subsidies – waar kunnen we deze verantwoording vinden?

Als er geen verantwoording is of hoeft te komen: waarom niet?

In hoeverre is (een deel van) de subsidiegelden al besteed?

Vraag 3:

Gedeputeerde Olthof heeft in verschillende debatten aangegeven dat wat GS betreft de grens van de kredietverstrekking wel zo’n beetje bereikt is.

Waar is deze uitspraak op gebaseerd? Graag een toelichting op het antwoord.

Vraag 4:

Welke criteria, welke kaders, hanteert GS bij het ingaan op verzoeken tot kredietverhoging van de deelnemers in het project afslag A9-Heiloo?

Wie heeft deze criteria, kaders opgesteld?

Zijn deze criteria, kaders ook vastgelegd?

Vraag 5:

In de beantwoording van de vragen van het CDA wordt het begrip ‘verdeelsleutel’ genoemd. Er wordt middels een tabel aangegeven in hoeverre de totale kosten op dit moment ‘verdeeld’ zijn.

Er wordt echter geen nauwkeurige beschrijving gegeven van de afspraken die destijds gemaakt zijn om het instrument ‘verdeelsleutel’ correct en transparant te kunnen gebruiken. Er is derhalve ook geen controle mogelijk op de toepassing van de ‘verdeelsleutel’.

Kunt u ons voorzien van een nauwkeurige beschrijving, of een afsprakenlijst, van de toepassing van de betreffende verdeelsleutel?

Zo nee: waarom niet?

Vraag 6:

Binnen het project is telkens sprake van verzoeken tot kredietverhoging.

Kunt u, middels een kort overzicht, aangeven op welke momenten in de gehele periode dat dit project loopt, er ‘door wie’ verzoeken zijn gedaan tot kredietverhoging?

Zo nee: waarom kunt u dat niet?

Vraag 7:

We komen nog even terug op de opmerkingen van GS dat ‘de grens van de verhogingen van het krediet zo’n beetje bereikt is’.

Welke grens heeft GS gesteld in dit project?

Vraag 8:

In een krantenbericht van het NHD dd. 18-2-2022 wordt vermeld dat “de provincie nog steeds onderschrijft dat de aansluiting bijdraagt aan een goede afwikkeling van het verkeer vanuit Zuiderloo en Zandzoom en bedrijventerrein Boekelermeer, en ook dat op de routes door Uitgeest en Akersloot de verkeersdruk afneemt als gevolg van de aansluiting”.

De gemeente Heiloo heeft onlangs een nieuw verkeersonderzoek uitgevoerd.

Kent u de resultaten van dit recente verkeersonderzoek?

Zo ja: welke invloed hebben de resultaten van dit onderzoek op de afweging die de provincie maakt bij keuzes die zij maakt als het gaat om kredietverhogingen in het project ‘Afslag A9-Heiloo’?

Vraag 9:

De gemeente Heiloo geeft zelf aan dat kredietverhoging o.a. nodig is voor nader onderzoek naar het stikstofprobleem.

Kent de provincie dit ‘nader onderzoek’?

Zo ja: wie voert dit onderzoek uit en wat zijn de (tussentijdse) resultaten?

Zo nee: bent u niet benieuwd naar dit ‘nader onderzoek’ en bent u voornemens dit uit te zoeken?

Vraag 10:

Met de huidige inflatie stijgen kosten van diensten en werkzaamheden flink, ook ‘geplande’ kosten. Zit er een bovengrens aan de prijsindexatie op dit project?

Zo ja: wat is deze bovengrens?

Zo nee: waarom niet?

Bij een “nee” op dit antwoord: is het niet verstandig een dergelijke bovengrens af te spreken met de partners in het project?

Zo ja: wanneer en hoe gaat u dat doen?

Zo nee: waarom wordt hier niet voor gekozen?

Vraag 11:

Vindt er een herverdeling van de kosten plaats, indien na de raadsverkiezingen en de daarop volgende ‘nieuwe realiteit’ in de gemeenten betrokken bij het project, een partnergemeente uit het project stapt?

Zo ja: hoe zal deze eruit zien en welke afspraken zijn daartoe in aanvang gemaakt?

Zo nee, dan graag een motivatie en toelichting.

Indiendatum: 28 feb. 2022
Antwoorddatum: 19 apr. 2022

Kredieten project Afslag A9-Heiloo NoordHolland - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Inleiding vragen
Onlangs heeft GS antwoorden gegeven op de set schriftelijke vragen onder de titel ‘Bijdrage provincie Noord-Holland afslag A9-Heiloo’ [2021-126], ingediend door mw. Kuipers-Kuijpers van de fractie van het CDA.

De beantwoording van deze vragen heeft bij ons een aantal nieuwe vragen opgeroepen.

Inleiding antwoorden
Een projectteam van de provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar aan de totstandkoming van een aansluiting op de A9 bij Heiloo. De aansluiting op de A9 bij Heiloo is onderdeel van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal waarin ook afspraken zijn gemaakt over woningbouw en groenprojecten. De aansluiting draagt bij aan een goede afwikkeling van het (extra) verkeer vanuit Zuiderloo en Zandzoom en de ontwikkeling en zuidelijke ontsluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie vervult de rol van projectmanager van het project. Daarnaast is de provincie ook verantwoordelijk voor het
verstrekken van subsidies.

Begin 2021 is een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor de aansluiting op de A9 in procedure gebracht. In september 2021 heeft de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan Zandzoom vernietigd. In de motivering van de vernietiging door RvS is ook het project Aansluiting A9 Heiloo betrokken. De bestemmingsplanprocedure voor Aansluiting A9 Heiloo is door de gemeenten Heiloo en Castricum (tijdelijk) aangehouden om te onderzoeken hoe de projecten Zandzoom, Vennewaterweg en Aansluiting A9 elkaar beïnvloeden. Op basis daarvan worden de vervolgstappen door de projectpartners bepaald. Tot die tijd acteren de projectpartners op basis van de afspraken uit de overeenkomst Nieuwe Strandwal.

VRAGEN

Vraag 1:
In de betreffende beantwoording op vraag (1) van schriftelijke vragen [2021-126] geeft u aan dat er in eerdere vragen, te weten [2021-89] – ingediend door de PvdD – een verkeerd bedrag is genoemd.

Waar komt dit foutief genoemde bedrag vandaan en hoe is dit tot stand gekomen?

Antwoord 1:
Bij de beantwoording van Ingekomen schriftelijke vragen nr. 2021-89, is per abuis, dus door een menselijke fout, slechts een gedeelte van het bedrag genoemd en niet het totale bedrag. Er is enkel het bedrag genoemd van de initiële subsidieaanvraag van € 12.679.000 (18 december 2017 kenmerk 1021779/1024574). Zie voor de nadere bedragen het antwoord van vraag 6.

Vraag 2:
In het overzicht dat is weergegeven onder de beantwoording op vraag (1) van [2021-126] worden een aantal bedragen genoemd die als subsidie verstrekt zijn aan de gemeente Heiloo.

In hoeverre vraagt de provincie aan de gemeente Heiloo een verantwoording van deze subsidiegelden?

En: als er een verantwoording is van deze subsidies – waar kunnen we deze verantwoording vinden?

Als er geen verantwoording is of hoeft te komen: waarom niet?

In hoeverre is (een deel van) de subsidiegelden al besteed?

Antwoord 2:
Voor deze subsidie hanteren we de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland, die 22 december 2014 door PS [2014-132] is vastgesteld. Dat geldt zowel voor de aanvraag als voor de verantwoording.

Bij een subsidieverlening wordt gewezen op de verplichting zo spoedig mogelijk na afloop van de activiteiten, doch uiterlijk 1 augustus van dat jaar, bij PNH een aanvraag tot het vaststellen van de definitieve subsidie(bijdrage) in te dienen. Bij deze afsluitende aanvraag hoort een schriftelijke
verslaglegging van de activiteiten, een financiële verantwoording met een controleverklaring omtrent de getrouwheid van het financiële verslag, opgesteld door een accountant (volgens artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Voor de financiële verantwoording moet gebruik worden gemaakt van het verantwoordingsformulier medeoverheden.

Inmidddels is € 7.121.842 aan subsidie(voorschot) aan de gemeente Heiloo verstrekt.

Er is buiten de periodieke voortgangsrapportage die de provincie in de rol van projectmanager opstelt, nog geen verantwoording beschikbaar. De verantwoording hoeft zoals hierboven aangegeven pas na afloop van de activiteiten van de subsidieverlening ingediend te worden en het project is nog niet afgelopen. Heiloo zal die verantwoording, samen met het projectmanagement, na afloop van het project opstellen en indienen bij het subsidieloket.

Vraag 3:
Gedeputeerde Olthof heeft in verschillende debatten aangegeven dat wat GS betreft de grens van de kredietverstrekking wel zo’n beetje bereikt is.

Waar is deze uitspraak op gebaseerd? Graag een toelichting op het antwoord.

Antwoord 3:
Bij de behandeling van de laatste kredietaanpassing is in de Staten een brede discussie gehouden over de grens van de kredietverstrekking. Het bereiken van een grens vanuit GS is een doorvertaling van de discussie die heeft plaatsgevonden in PS. Er zijn in de afgelopen jaren veel capaciteit en middelen geïnvesteerd in (de voorbereiding van) het project Aansluiting A9 Heiloo.
Echter, de voortgang van het project stagneert al enige tijd door de ruimtelijke procedures van het project zelf of door de impact van aangrenzende (gemeentelijke) projecten. Hierdoor komt de doelmatigheid van aanwending van de (financiële) middelen onder spanning te staan en daarmee ook de verdere kredietverstrekking.

Vraag 4:
Welke criteria, welke kaders, hanteert GS bij het ingaan op verzoeken tot kredietverhoging van de deelnemers in het project afslag A9-Heiloo?

Wie heeft deze criteria, kaders opgesteld?

Zijn deze criteria, kaders ook vastgelegd?

Antwoord 4:
Een verzoek voor kredietverhoging van het project wordt altijd gedekt door de gemeente Heiloo. Heiloo kan hiervoor meer ruimte in haar begroting opnemen, of een hogere bijdrage bij haar projectpartners vragen. Als de provincie een hogere bijdrage in de vorm van een subsidie verstrekt, is Algemene Subsidieverordening Noord-Holland van toepassing die door PS is vastgesteld. Een eventueel nieuw verzoek tot aanvullende krediet wordt beoordeeld en aan PS voorgelegd met de voordracht bij het iMPI/Begroting(-swijziging). Een verzoek voor de verhoging van de subsidiebijdrage aan de gemeente wordt aan PS voorgelegd met de Lijst Subsidies Buiten
Uitvoeringsregeling bij de begroting.

Vraag 5:
In de beantwoording van de vragen van het CDA wordt het begrip ‘verdeelsleutel’ genoemd. Er wordt middels een tabel aangegeven in hoeverre de totale kosten op dit moment ‘verdeeld’ zijn.

Er wordt echter geen nauwkeurige beschrijving gegeven van de afspraken die destijds gemaakt zijn om het instrument ‘verdeelsleutel’ correct en transparant te kunnen gebruiken. Er is derhalve ook geen controle mogelijk op de toepassing van de ‘verdeelsleutel’.

Kunt u ons voorzien van een nauwkeurige beschrijving, of een afsprakenlijst, van de toepassing van de betreffende verdeelsleutel?

Zo nee: waarom niet?

Antwoord 5:

Er is eenmalig een verdeelsleutel gehanteerd, conform de bijdrageverdeling tussen de deelnemende partijen uit de in 2014 gesloten ‘Overeenkomst Nieuwe Strandwal’. Die verdeelsleutel heeft geresulteerd in de verdeling zoals opgenomen in de tabel in het antwoord op Vraag 2 van de ingekomen schriftelijke vragen nr. 126-2021. Deze verdeelsleutel wordt gehanteerd over de subsidiabel geachte kostenposten. In het kader van werk-met-werk maken zijn bij iedere krediet ook onderdelen betrokken waar de provincie niet aan bijdraagt. Een voorbeeld is een tunnel voor golfers tussen de driving range en het clubhuis. De provincie heeft dat element als ‘niet subsidiabel’ gekenmerkt.

Per aanvraag wordt per onderdeel daarvan de subsidiabiliteit onderzocht. Vandaar dat voor alle deelbudgetten de bijdrage van de provincie een ander percentage heeft en dus niet op alles een verdeelsleutel van toepassing is.

Vraag 6:
Binnen het project is telkens sprake van verzoeken tot kredietverhoging.

Kunt u, middels een kort overzicht, aangeven op welke momenten in de gehele periode dat dit project loopt, er ‘door wie’ verzoeken zijn gedaan tot kredietverhoging?

Zo nee: waarom kunt u dat niet?

Antwoord 6:
Zie onderstaand het schema uit het antwoord op vraag 1 ingekomen schriftelijke vragen nr. 126-2021:

Schema
Kredieten project Afslag A9-Heiloo NoordHolland - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Conform de overeenkomst tussen de samenwerkende partijen is de gemeente Heiloo de penvoerder voor subsidieaanvragen. De provincie is subsidiegever maar voert daarnaast ook op verzoek van de gezamenlijke partijen het projectmanagement uit. Meerdere onderdelen van de kredietverhogingen zijn vanuit die rol als projecttrekker voorgesteld, zoals indexatie. De kredieten
zijn uiteraard door GS aan PS met een voordracht aangevraagd omdat de provincie het projectmanagement verzorgt. Per kredietaanvraag is ook aangegeven waarom en op wiens verzoek.

Vraag 7:
We komen nog even terug op de opmerkingen van GS dat ‘de grens van de verhogingen van het krediet zo’n beetje bereikt is’.

Welke grens heeft GS gesteld in dit project?

Antwoord 7:
Er is door GS geen grens gesteld aan het projectbudget. Voor elke (toekomstige) financieringsaanvraag beoordelen GS de doelmatigheid van aanwending van de (financiële) middelen, zo ook bij het project Aansluiting A9 Heiloo, maar uiteindelijk besluiten PS hierover.

Vraag 8:
In een krantenbericht van het NHD dd. 18-2-2022 wordt vermeld dat “de provincie nog steeds onderschrijft dat de aansluiting bijdraagt aan een goede afwikkeling van het verkeer vanuit Zuiderloo en Zandzoom en bedrijventerrein Boekelermeer, en ook dat op de routes door Uitgeest en Akersloot de verkeersdruk afneemt als gevolg van de aansluiting”.

De gemeente Heiloo heeft onlangs een nieuw verkeersonderzoek uitgevoerd.

Kent u de resultaten van dit recente verkeersonderzoek?

Zo ja: welke invloed hebben de resultaten van dit onderzoek op de afweging die de provincie maakt bij keuzes die zij maakt als het gaat om kredietverhogingen in het project ‘Afslag A9-Heiloo’?

Antwoord 8:
De gemeente Heiloo heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een integraal verkeersonderzoek over de effecten van meerdere initiatieven rond Heiloo. Dit onderzoek is nog niet afgerond, dus over onderzoeksresultaten kan nog geen uitspraak worden gedaan. Wanneer de gemeente Heiloo over de onderzoekresultaten beschikt, zal zij deze ook met de provincie delen en zullen wij er kennis van nemen.

Vraag 9:
De gemeente Heiloo geeft zelf aan dat kredietverhoging o.a. nodig is voor nader onderzoek naar het stikstofprobleem.

Kent de provincie dit ‘nader onderzoek’?

Zo ja: wie voert dit onderzoek uit en wat zijn de (tussentijdse) resultaten?

Zo nee: bent u niet benieuwd naar dit ‘nader onderzoek’ en bent u voornemens dit uit te zoeken?

Antwoord 9:
De provincie is ervan op de hoogte dat een actualisatie van de impact op het gebied van stikstof nodig is. Op basis van de AERIUS Calculator, versie januari 2022, wordt een actuele AERIUS-berekening uitgevoerd. Deze berekening wordt in opdracht van de gemeente Heiloo uitgevoerd.
Wanneer de gemeente Heiloo over de onderzoekresultaten beschikt, zal zij deze ook met de provincie delen nemen wij er kennis van.

Dit stikstof onderwerp heeft vanwege de complexe vergunningprocedure effect op de planning van het project.

Vraag 10:

Met de huidige inflatie stijgen kosten van diensten en werkzaamheden flink, ook ‘geplande’ kosten. Zit er een bovengrens aan de prijsindexatie op dit project?

Zo ja: wat is deze bovengrens?

Zo nee: waarom niet?

Bij een “nee” op dit antwoord: is het niet verstandig een dergelijke bovengrens af te spreken met de partners in het project?

Zo ja: wanneer en hoe gaat u dat doen?

Zo nee: waarom wordt hier niet voor gekozen?

Antwoord 10:
De provincie hanteert geen ‘bovengrens’ op de indexatie van projecten. Per project wordt een afweging gemaakt en aan PS voorgelegd. De provincie volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de markt. Dit heeft impact op alle infraprojecten die we zelfstandig realiseren en de samenwerkingsprojecten die we met partners realiseren. Met de huidige kennis is geen betrouwbare uitspraak te doen over de invloed van de prijsontwikkelingen op dit project. We beogen op een gepast moment een actuele raming op te (laten) stellen. Daaruit zal met de laatste inzichten van dat moment de invloed van de prijsontwikkelingen blijken. Het gepaste moment achten wij de periode nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

De actuele raming zal samen met de gemeente Heiloo worden geanalyseerd en vergeleken met de verschillende subsidieonderdelen. Op basis van die analyse, de subsidiabiliteit, veroorzaker, redelijkheid en billijkheid, wordt bepaald van welke onderdelen de provinciale bijdrage wel of niet wordt aangepast. Dat kan zowel positief als negatief uitpakken. Een eventuele herziening van de provinciale bijdrage zal aan PS worden voorgelegd.

Vraag 11:
Vindt er een herverdeling van de kosten plaats, indien na de raadsverkiezingen en de daarop volgende ‘nieuwe realiteit’ in de gemeenten betrokken bij het project, een partnergemeente uit het project stapt?

Zo ja: hoe zal deze eruit zien en welke afspraken zijn daartoe in aanvang gemaakt?

Zo nee, dan graag een motivatie en toelichting.

Antwoord 11:
De gemaakte afspraken zijn niet coalitiegebonden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over behoud van groen en landbouwgrond in de Lutkemeerpolder

Lees verder

Meerjarige ontheffing voor doodschieten en vergassen van honderdduizenden ganzen in de hele provincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer