Jacht­verbod vanwege de vogel­griep


Inleiding
Vanwege gevallen van vogelgriep heeft de staatssecretaris van Economische Zaken onder meer een jachtverbod ingesteld op watervogels en jacht die watervogels kan verstoren. Ook het bejagen van dieren in het kader van beheer en schadebestrijding vallen onder dit verbod. Van dit verbod kan slechts worden afgeweken indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer, ter bestrijding van muskusratten of ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen. Dit blijkt uit de toelichting op de wijziging Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016. Vogelgriep zou zijn vastgesteld bij futen en kuifeenden in Noord-Holland.

Vragen

1. Is het waar dat vogelgriep is vastgesteld bij futen en kuifeenden in Noord-Holland en dat deze vogels in heel de provincie voorkomen?

2. Deelt u de opvatting van de staatssecretaris dat met jacht, beheer en schadebestrijding watervogels kunnen worden verstoord en besmette vogels op deze manier vogelgriep meer kunnen verspreiden dan in een situatie zonder deze activiteiten?

3. Welke activiteiten heeft u ondernomen na publicatie van deze regeling?

4. Komen kuifeenden en futen in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor?

5. Is het afschot van damherten bij het ingaan van de regeling per direct stopgezet? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u uitsluiten dat er jacht of afschot heeft plaatsgevonden sinds het ingaan van de regeling?

Antwoorddatum: 21 dec. 2016

1: Ja, er is vogelgriep vastgesteld in Noord-Holland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), zijnde het bevoegd gezag bij dierziekten.

Team Klantcontactcentrum Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Zowel de fuut als de kuifeend komen in de gehele provincie Noord-Holland voor. 2016 136

2: Wij hebben hier geen mening over. Wij volgen hierin het advies van het bevoegd gezag, zijnde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

3: Na publicatie van de Regeling van de Staatsecretaris van Economische Zaken van 14 november 2016, nr. WJZ/16175415, tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016 heeft de door ons gemandateerde afdeling handhaving van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) contact opgenomen met de NVWA over de interpretatie van de Regeling. Op 15 november 2016 is door de RUD NHN, na overleg tussen haar juridische afdeling, haar afdeling handhaving en de Terrein Beherende Organisaties Waternet en PWN, vastgesteld dat er gelet op artikel 2 d, verbod jagen en doden van wild, van de Regeling:

- Niet gejaagd mag worden op eenden.

- Niet gejaagd mag worden in gebieden waar dit watervogels kan verstoren

- Er geen in het wild levende dieren mogen worden gevangen of gedood voor zover dit watervogels betreft of waarbij deze handelingen watervogels kunnen verstoren.

Deze interpretatie is besproken met de NVWA en de Faunabeheereenheid Noord-Holland. Beide instanties gaven aan het eens te zijn met deze interpretatie.

4: Ja, beide soorten komen voor in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

5: Nee, het afschot van damherten is niet per direct gestopt. Er mag namelijk afschot op damherten plaatsvinden zolang er geen watervogels worden verstoord of kunnen worden verstoord.

6: Zie ons antwoord op vraag 5.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer