Schade door ganzen stabi­li­seert in Noord-Holland


3 mei 2009

Cijfers Faunafonds wijzen uit: Schade door ganzen stabiliseert in Noord-Holland

Haarlem, 3-5-2009. De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Noord-Holland concludeert dat schade door ganzen de afgelopen drie jaar even groot is gebleven. Zij baseert zich op het recent verschenen jaarverslag 2008 en eerdere cijfers van het Faunafonds. Ook blijkt dat de schade door grauwe ganzen op Texel sterk was afgenomen (30-45%), nog vóór de dieren massaal werden vergast. Het vergassen van ganzen veroorzaakte niet alleen onnodig dierenleed, maar kostte de belastingbetaler ook onnodig veel geld.

De provincie Noord-Holland werkt aan een ‘uitvoeringskader ganzen’, waarin staat welke schade ganzen veroorzaken en wat daar tegen gaat worden gedaan. Gemakshalve telt de provincie de nijlgans, die eigenlijk een eend is, bij de ganzen.
In 2006 en 2007 was de schade door alle ganzen samen in Noord-Holland iets boven de € 900.000 (resp. 910.000 en 960.000). In 2008 is er weliswaar een hoger schadebedrag getaxeerd en zijn de schadevergoedingen gestegen, maar dit is volledig toe te schrijven aan de hogere productprijzen. Volgens het faunafonds is er sprake van een explosieve stijging van prijzen voor landbouwproducten; de prijzen voor granen en de droge stof bij gras lag 30% hoger dan in 2007. Dat had niets te maken met de omvang van de schade, maar met de markt. Als hiervoor wordt gecorrigeerd dan is er voor € 905.000 schade veroorzaakt. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2007.

Texel
Op Texel veroorzaakten de grauwe ganzen in 2007 voor € 91.000 landbouwschade. Mede daarom besloot de provincie 4461 ganzen te vergassen met het verstikkende en bijtende CO2.
Op Texel bedroeg de schade door grauwe ganzen in de eerste helft van 2007 € 67.000. In de eerste helft van 2008 was er € 49.000 schade; een daling van 28%. De eerste helft van 2007 en 2008 zijn goed te vergelijken, want het vergassen van de ganzen op Texel begon pas in juni 2008. Hanteert men de productprijzen van 2007, dan is er zelfs sprake van een daling van 45% van de schade door ganzen, nog voordat er één gans was vergast.

Kosten/baten
De Partij voor de Dieren schat dat er hooguit € 10.000 minder schade is veroorzaakt door het vergassen van de dieren. Dat is minder dan de vergassingsactie heeft gekost en het is een schijntje in vergelijking met de juridische kosten; alleen al de kosten voor de advocaat die door de provincie werd ingeschakeld, bedroegen al het drievoudige.
De Partij voor de Dieren vindt het vreemd dat de provincie geen kosten-batenanalyse heeft gemaakt, terwijl het toch om het geld van de burger te doen was. De provincie heeft eerder aangegeven geen beeld te hebben van de kosten die zijn gemaakt om ganzen te kunnen vergassen.

De landbouwschade door alle dieren steeg in Noord-Holland tot € 1,6 miljoen. Dit bedrag wordt vergoed door het Faunafonds, uiteindelijk dus door de belastingbetaler. Landelijk bedroeg de schade € 11,6 miljoen – nog geen euro per inwoner. Daar staat tegenover dan de agrariërs jaarlijks honderden miljoenen euro’s landbouwsubsidie ontvangen van de Europese Gemeenschap die ook door de belastingbetalers wordt opgebracht.