Partij voor de Dieren verwerpt jacht­fabel provincie Noord-Holland


18 november 2015

De Partij voor de Dieren verwerpt de provinciale goedkeuring voor het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Door de jacht worden natuurlijke processen verstoord, die de basis zijn voor biodiversiteit. Dat de provincie zich beroept op natuurwaarden is ongeloofwaardig, omdat de onderzoeken daarvoor geen basis bieden en de nadelige effecten van jacht niet zijn doorgerekend.

Geen schade aan biodiversiteit door damherten
In geen enkel van de voor het faunabeheerplan verrichte onderzoeken wordt geconcludeerd dat de biodiversiteit achteruit gaat door de damherten. Gedeputeerde Jaap Bond heeft in Provinciale Staten geen antwoord kunnen geven op de vraag welk deel van de verdwenen biodiversiteit toe te schrijven is aan de damherten. Diverse natuurwaarden, zoals de beschermde grijze duinen en de bedreigde vlinder de Keizersmantel, zijn juist afhankelijk van de herten.

Jacht is schadelijk voor de natuur(beleving)
In de duinen zijn de damherten goed zichtbaar. Daarmee zijn zij essentieel voor de natuurbeleving van mensen en vooral kinderen, die op deze bijzondere plek oog en oog kunnen staan met wilde dieren in hun natuurlijke omgeving. De provincie heeft geen enkel degelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afschieten van meer dan duizend damherten per jaar (ruim 6000 tot 2021) voor de zichtbaarheid van de dieren en de mogelijke economische schade door verminderde recreatie en natuurbeleving. Ook de extra kosten om meer runderen en schapen de duinen in te sturen om de begrazing van de gedode herten over te nemen zijn niet berekend. Deze begrazing is noodzakelijk voor de natuurdoelstellingen, damherten deden dat gratis.

Provinciebestuur niet geloofwaardig
Zo werd er in het vorige Faunabeheerplan gesteld dat de geplande afrastering onvoldoende was om aanrijdingen te voorkomen en landbouwschade te voorkomen. Dat bleek onjuist: bij hekken zijn de aanrijdingen spectaculair gedaald en dit faunabeheerplan constateert dat landbouwschade de laatste 2 jaar nihil is. Het provinciale coalitieakkoord stelt bovendien dat faunabeheer en schadebestrijding alleen in uiterste gevallen zullen worden ingezet en als alle alternatieven zijn bekeken. Gedeputeerde Staten houdt zich met dit besluit om duizenden herten te laten doden niet aan deze belofte.

Oproep tot protest op 25 januari
De Partij voor de Dieren zal de beslissing van Gedeputeerde Staten daarom aanvechten. De Partij voor de Dieren roept iedereen op om maandagmiddag 25 januari 2016 om 13.00 uur naar het provinciehuis in Haarlem te komen als het onderwerp door Provinciale Staten wordt behandeld.