Daarom geen afschot


7 december 2015

Een natuurlijke populatiegrootte
Er zijn niet te veel damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De Partij voor de Dieren wil natuurlijke populaties en processen, zodat de natuur zichzelf regelt. De natuur heeft de afgelopen miljoenen jaren bewezen daar prima toe in staat te zijn. Afschot brengt de natuur echter juist uit balans. De dieren in de Waterleidingduinen zouden de kans moeten krijgen om als populatie en binnen het natuurgebied waarin zij leven tot een natuurlijk evenwicht te komen. Dat houdt in dat het gebied en populatiegrootte op elkaar afgestemd raken. Wat daarvoor wel noodzakelijk is, is zorgen dat er ook voldoende en schone natuur is. In de duinen is genoeg ruimte, maar de stikstofdepositie is nog steeds te hoog. Méér natuur is de enige duurzame oplossing voor ons ecosysteem en daar blijft de Partij voor de Dieren voor pleiten.

De jacht zorgt voor overpopulatie doordat het doden van grote aantallen dieren de reproductie stimuleert. Afschot, het uitzetten en het bijvoederen van dieren verstoort het natuurlijk evenwicht.

Hekwerken werken en voorkomen aanrijdingen en landbouwschade
Door de hekken die zijn geplaatst zijn de aanrijdingen spectaculair gedaald. Het faunabeheerplan constateert dat landbouwschade de laatste 2 jaar nihil is. Het provinciale coalitieakkoord stelt bovendien dat faunabeheer en schadebestrijding alleen in uiterste gevallen zullen worden ingezet en als alle alternatieven zijn bekeken. Gedeputeerde Staten houdt zich met dit besluit om duizenden herten te laten doden niet aan deze belofte.

Biodiversiteit
Aantasting van de biodiversiteit wordt aangehaald als argument om de damherten in de Waterleidingduinen af te schieten. In geen enkel van de voor het faunabeheerplan verrichte onderzoeken wordt geconcludeerd dat de biodiversiteit achteruit gaat door de damherten. Gedeputeerde Jaap Bond heeft in Provinciale Staten geen antwoord kunnen geven op de vraag welk deel van de verdwenen biodiversiteit toe te schrijven is aan de damherten. Diverse natuurwaarden, zoals de beschermde grijze duinen en de bedreigde vlinder de Keizersmantel, zijn juist afhankelijk van de herten. Damherten creëren voor sommige planten en dieren gunstigere omstandigheden dan voor andere soorten. Hierdoor verandert het gebied, maar dat is geen achteruitgang.

Winterperiode (reactief beheer)
De Partij voor de Dieren vindt dat het welzijn van het individuele dier voorop moet staan, zonder dat de vrijheid en het natuurlijke gedrag van dieren wordt aangetast en met zo min mogelijk ingrijpen van de mens. Pas als blijkt dat een dier de winter niet zal overleven moeten deskundige beheerders voorkomen dat het dier onnodig lijdt. Dit wordt wel ‘reactief beheer’ genoemd. Hierbij wordt niet gejaagd.

Actie tegen afschot damhert
De Partij voor de Dieren verwerpt de provinciale goedkeuring voor het doodschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en zal deze aanvechten. De partij roept iedereen op maandagmiddag 25 januari 2016 om 13.00uur naar het provinciehuis in Haarlem te komen als het onderwerp door Provinciale Staten wordt behandeld.

De vergadering begint om 13.15uur en wij nodigen u van harte uit bij deze vergadering aanwezig te zijn. Hoe meer mensen, hoe krachtiger het protest en hoe duidelijker het signaal richting Provinciale Staten.

Meer informatie
Partij voor de Dieren verwerpt jachtfabel Noord-Holland
Amsterdamse damherten verdienen verantwoord natuurbeleid

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren verwerpt jachtfabel provincie Noord-Holland

De Partij voor de Dieren verwerpt de provinciale goedkeuring voor het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleiding...

Lees verder

Nieuw weblog Statenlid Linda Vermaas

Er is weer een nieuw weblog verschenen van Statenlid Linda Vermaas, Met nieuws over wat er in de laatste Statenvergadering va...

Lees verder