Geen mega­stallen, Distriport en bebouwing Wijkermeer; kleinere agra­rische bouw­blokken


28 mei 2010

Provinciale Staten sturen toekomstbeeld provincie bij

Geen megastallen, Distriport en bebouwing Wijkermeer; kleinere agrarische bouwblokken

Haarlem, 28-5-2010. Provinciale Staten van Noord-Holland brachten donderdagavond enkele belangrijke wijzigingen aan in het ruimtelijke beleid. De Statenleden kozen voor een verbod op megastallen, die de provincie wilde toestaan in de Wieringermeer. Van bedrijventerrein Distriport is een ‘zacht’ plan gemaakt. Het plan van Gedeputeerde Staten om beneden de lijn Alkmaar-Hoorn zonder voorwaarden agrarische bouwblokken tot 2 ha. toe te staan, haalde het niet en werd beperkt tot 1,5 hectare.

De Socialistische Partij stelde voor de intensieve veehouderij in de hele provincie te verbieden. Eenzelfde voorstel van de Partij voor de Dieren werd ingetrokken ten faveure van het voorstel van de SP. GroenLinks, de Partij van de Arbeid, ChristenUnie/SGP, de Ouderenpartij NH en de fractie Braam steunden het voorstel eveneens. Het verbod op intensieve veehouderij heeft betrekking op grote stallen met bijvoorbeeld kippen of varkens. Een voorstel van de Partij voor de Dieren om ook intensieve veehouderij met geiten en koeien te verbieden haalde geen meerderheid. Het verbod is in lijn met het succesvolle burgerinitiatief van de Dierenbescherming en Milieudefensie.

D66 kreeg steun van SP, Partij voor de Dieren, Ouderenpartij NH, GroenLinks, PvdA, fractie Braam en ChristenUnie/SGP voor het voorstel het voorgenomen bedrijventerrein Distriport (gemeente Koggenland) de status van ‘zacht’ plan te geven. In de Structuurvisie zijn plannen alleen hard als ze vóór 10 maart 2009 zijn vastgesteld. Koggenland nam dat besluit pas in februari 2010. Bovendien betwijfelt D66 het nut en de noodzaak van dit bedrijventerrein en overtuigde de meerderheid van de Statenleden hiervan. Dit is ook een succes voor de actiegroep Berkhout is Boos, dat zich al jaren inzet tegen de plannen voor Distriport.

SP en D66 trokken hun amendement in en steunden in plaats daarvan het amendement van GroenLinks en PvdA om de Wijkermeerpolder als beschermd gebied aan te merken. Met steun van Partij voor de Dieren, Christenunie/SGP, Ouderenpartij en fractie Braam zal in de Wijkmeerpolder geen industriële bebouwing komen.

D66 trok haar voorstel minder grote agrarische bouwblokken toe te staan terug ten faveure van het voorstel van de PvdA en GroenLinks. Verdergaande amendementen van de Partij voor de Dieren en de SP haalden geen meerderheid. Hierdoor neemt beneden de lijn Alkmaar-Hoorn het maximale bouwvlak met een halve hectare toe. Door dit besluit wordt voorkomen dat zeer grote bouwwerken in het landelijk gebied verschijnen die niet passen in de omgeving.

Nadat Provinciale Staten over 40 amendementen hadden gestemd is de vergadering kort na middernacht geschorst. De Provinciale Structuurvisie en de Ruimtelijke Verordening zijn nog niet vastgesteld, maar een aantal belangrijke wijzigingen wel. Een vervolgdatum voor het stemmen over de bijna 60 nog resterende amendementen en moties, moet nog worden vastgesteld. Dan komen onder meer het Wieringerrandmeer, de IJmeerverbinding en verstening van recreatiegebieden aan de orde.