Welzijn vissen


15 maart 2010

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 15 maart 2010, te Haarlem, ter behandeling van de motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:
- vissen pijn en stress kunnen ervaren;
- dierenwelzijn een aandachtspunt is bij het stimuleringsbeleid verduurzaming van de viskweek;
- de provincie streeft naar een zo diervriendelijk mogelijke aquacultuur (Agenda Landbouw en Visserij);
- Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten de 5 vrijheden van het dier van Brambell onderschrijft;

overwegende dat:
- de maatlat duurzame aquacultuur criteria formuleert die voorwaardelijk zijn voor natuurlijk gedrag van vissen;

van mening dat:
- dieren in gevangenschap zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten op:
- de criteria voor leefbaarheid uit de maatlat duurzame aquacultuur als subsidievoorwaarde te erkennen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Subsidie visserij

Lees verder

Natuurbrug de Zandpoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer