Welzijn vissen


15 maart 2010

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 15 maart 2010, te Haarlem, ter behandeling van de motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:
- vissen pijn en stress kunnen ervaren;
- dierenwelzijn een aandachtspunt is bij het stimuleringsbeleid verduurzaming van de viskweek;
- de provincie streeft naar een zo diervriendelijk mogelijke aquacultuur (Agenda Landbouw en Visserij);
- Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten de 5 vrijheden van het dier van Brambell onderschrijft;

overwegende dat:
- de maatlat duurzame aquacultuur criteria formuleert die voorwaardelijk zijn voor natuurlijk gedrag van vissen;

van mening dat:
- dieren in gevangenschap zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten op:
- de criteria voor leefbaarheid uit de maatlat duurzame aquacultuur als subsidievoorwaarde te erkennen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer